Investicijoms į žemės ūkio valdas – didžiausios lėšos

Norintiems pasinaudoti parama investicijoms ir modernizuoti ūkį, pagerinti jo kokybę bei našumą – metas tuo susirūpinti. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) šiais metais jau antrą kartą kviečia ūkininkus ir žemės ūkio veiklą vykdančius juridinius asmenis nuo gruodžio 3 d. iki 31 d. teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti. Investicijoms įgyvendinti skiriama 30 mln. Eur paramos lėšų. Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu pareiškėjai su paraiška turės pateikti ir verslo planą bei susiplanuoti ir pasiekti finansinius rodiklius verslo plano įgyvendinimo ir projekto kontrolės laikotarpiu.

Padės stiprinti pozicijas

Pasak NMA atstovės Irmos Jakštienės, žemės ūkis turi būti konkurencingas rinkoje ir teikti kuo aukštesnės kokybės produkciją. Tam reikalingos nemenkos investicijos. Išlaikyti stiprias pozicijas rinkoje, atnaujinti įrangą, įdiegti naujas ir modernias technologijas ūkyje padės KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Jakštienė sakė, kad ši priemonė ankstesniais metais buvo labai populiari: 2014 m. buvo pateikta 91 paraiška (skelbtas vienas kvietimas, buvo skirta beveik 29 mln. Eur paramos), 2015 m. – 2030 paraiškų (skelbtas vienas kvietimas, buvo skirta 150 mln. Eur paramos), 2016 m. – 1815 paraiškų (skelbti du kvietimai, skirta 30 mln. Eur pirmuoju ir 70 mln. Eur antruoju paraiškų teikimo laikotarpiu). 2017 m. buvo pateikta 880 paraiškų (skelbtas vienas kvietimas, skirta 30 mln. Eur paramos). Tuo tarpu šiais metais pavasarį vykusio paraiškų teikimo laikotarpiu buvo surinkta 212 paraiškų (skirta per 30 mln. Eur paramos). Tad tikimasi, jog gruodžio mėnesį pareiškėjai aktyviai teiks paraiškas investicijoms į savo žemės ūkio valdas finansuoti.

Pagal šią veiklos sritį gali dalyvauti gana platus žemės ūkio produktų gamintojų ratas. Taip pat nėra ypatingų reikalavimų, išskiriančių kurią nors vieną žemės ūkio produktų gamintojų grupę.

Jakštienė: „Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus), užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį, ir valdą bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, ir savo vardu įregistravę valdą.“

Jakštienė priminė, kad paramos gali kreiptis fiziniai asmenys (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus), užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį, ir valdą bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, ir savo vardu įregistravę valdą.

Paramos gali kreiptis ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte yra didesnis kaip 8 000 Eur. Taip pat pareiškėjas turės atitikti ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti.

Prioritetiniai sektoriai

Antrame šiais metais vykstančiame paraiškų rinkimo etape prioritetiniai sektoriai lieka tokie patys, kaip ir anksčiau – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. „Šį mėnesį vyksiančiame rinkime daugiausia balų gali surinkti pareiškėjai, kurie teiks pieninės galvijininkystės projektus. Šiems projektams skiriami 25 prioritetiniai balai. Gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektams bus suteikiama 20 balų“ sakė I. Jakštienė.

NMA atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu, lyginant su pirmuoju etapu, atsiranda papildomos tinkamos finansuoti išlaidos, gruodį paraiškas teikiantys asmenys gali prašyti paramos naujai žemės ūkio technikai, išskyrus traktorius ir kombainus, bei žemės ūkio įrangai įsigyti. Taip pat tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai priskirtos ir daugiamečių augalų įsigijimo bei augalų sodinimo išlaidos.

Statybų finansavimas

Numatyta, kad pagal fiksuotą įkainį bus finansuojama pieno ūkio fermos ir plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybos. Pieno ūkio fermos statybos įkainis – 192,75 Eur už 1 m2, plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto statybos įkainis – 83,31 Eur už 1 m3.

„Pareiškėjai galės įgyvendinti ne tik  naujų gamybinių statinių statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus, bet investuoti ir į valdos infrastruktūros sutvarkymą bei įsigyti įrangos, būtinos veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti“, sakė NMA atstovė.

Finansuojamos išlaidos

NMA atstovė I. Jakštienė akcentavo, kad KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – vienintelė priemonė, kurioje skiriama tokia didelė paramos suma iki 200 tūkst./ 400 tūkst. (statybų atveju) Eur žemės ūkio produktų gamybai. Paramos dydis pareiškėjo projektui negalės viršyti 200 tūkst. Eur. Jei projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą, paramos dydis projektui negalės viršyti 400 tūkst. Eur.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau nurodyta paramos suma projektui bus skiriama, jei statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos sudarys ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM).

Projektų atranką numatyta vykdyti pagal 7 atrankos kriterijus. Už atitiktį šiems kriterijams gali būti suteikta daugiausia 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 balai.

Tuo atveju, kai paraiškos surenka vienodą balų skaičių ir joms finansuoti nepakanka skirtos paramos sumos, atliekamas šių paraiškų papildomas vertinimas. Vertinant paraiškas papildomai, pareiškėjai reitinguojami šia tvarka: 1. ar jie nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.

Į ką atkreipti dėmesį

Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turėtų įsitikinti, kad duomenys paraiškoje koreliuoja su verslo plane pateiktais duomenimis. Tos pačios investicijos komerciniai pasiūlymai turi būti pateikti su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, investicijos komerciniuose pasiūlymuose detalizuotos, įvardyti priedai. Svarbu pagrįsti išlaidų būtinumą bei jų poreikį pagal ūkio gamybinį potencialą; suderinti duomenis finansiniuose dokumentuose; pateikti poveikio aplinkai įvertinimo dokumentus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad investicijos kaina negali būti užaukštinta.

NMA misija – būdama patikima ir pažangi organizacija, suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.