Page 1 - UKP1001pm_UKP1016pm
P. 1
 KETURIASDEŠIMT ŠEŠTIEJI LEIDIMO METAI  2015 M. LAPKRIČIO 10 D., ANTRADIENIS, NR. 133 (3391)  KAINA 0,55 Eur 
Algirdas Butkevičius: Trepsiukas
„Agroverslas – viena svarbiausių Dainius ŠEPETYS


„ŪP“ korespondentas
mūsų šalies ūkio sričių“ atvykęs įmonės savininkas ar jo atstovas
Nieko nebestebina, kai į universitetą
tojų. Panaši praktika pradėta taikyti ir
Kurlink suka mūsų žemės ūkis? Ar tarp studentų dairosi būsimųjų darbuo-
Europos Sąjungos ir valstybės parama kolegijose bei profesinio rengimo cent­
padės jam išsilaikyti konkurencijos jū- ruose. Čia atvykę darbdaviai ieško po-
roje? Ar tikrai nieko negalima padaryti, tencialių įvairios technikos žinovų, gabių
kad ūkininkams už pieną nebūtų moka- suvirintojų ar mechanikų, kitokių specia­
ma pigiau negu už vandenį? Kodėl tiek listų ir tariasi dėl būsimo darbo sąlygų.
metų Lietuvoje buksuoja kooperacija? Dėl mechanizatorių ir kitų žemės
Apie šias ir kitas žemės ūkio ak- ūkio specialistų stokos kepures gniau-
tualijas su Ministru Pirmininku Al- žantys ūkininkai taip pat jau ima lan-
girdu BUTKEVIČIUMI kalbėjosi kytis profesinėse mokyklose, tačiau
„Ūkininko patarėjo“ korespondentas nuo konkrečių pasiūlymų būsimam
Stasys JOKŪBAITIS. darbuotojui dar susilaiko ir stipendijų
– Premjere, šiemet vasarį Europos
Komisija patvirtino naują, daugiau nesiūlo. Kodėl?
kaip 600 puslapių Lietuvos kaimo plėt­ Svajonių atlyginimai
ros 2014–2020 metų programą. Jūsų Gyvenimo pašaukimas – skamba gra-
nuomone, ką šį kartą ji duos šalies žiai, tačiau materialinis pagrindas, kitaip sa-
kaimui, agroverslui? kant – darbo užmokestis, visada buvo ir bus
– Programą sudaro 16 priemonių, ap-
imančių skirtingus žemės ūkio ir kaimo vienu svarbiausių veiksnių, galvojant apie
būsimą gyvenimo profesiją. Na, nebent jau-
plėtros tikslus. Jai įgyvendinti numatyta be- nas žmogus iš anksto būna apribotas izinių
veik 2 mlrd. Eur. Tai didžiulės lėšos, kurios ar psichinių dalykų, kurie gerokai susiauri-
bus skiriamos žemės ūkio konkurencingu- na jo profesijos pasirinkimą.
mui didinti, žemdirbių įgūdžiams tobulinti, Kalbant apie atlyginimus ūkininkų
inovacijoms plėtoti, naujoms darbo vietoms Tada jos lėšomis remtas žemės ūkio val- rekonstruota daugiau kaip 2 tūkst. kilo- ūkiuose iš karto reikėtų pasakyti, kad jie
kurti. Nemažai dėmesio bus skiriama ben- dų modernizavimas, jaunieji ūkininkai, metrų sausinimo sistemų. Manau, tokios gana dideli. Štai karvių melžėjos, nelygu,
druomeniškumui skatinti, gyvenimo koky- ekologinis ūkininkavimas ir kt. Per tą programos yra labai reikalingos Lietuvai. kiek valandų per savaitę dirba, uždirba
bei, aplinkosaugai bei klimato kaitai. laikotarpį įsigyta daugiau kaip 20 tūkst. 650–800 eurų, o kartais ir daugiau, į rankas.
Parama Lietuvos kaimui buvo tei-
kiama ir 2007–2013 metų laikotarpiu. vienetų žemės ūkio technikos, pastatyti Nukelta į 3 p. Nukelta į 6 p.
nauji ir rekonstruoti gamybiniai pastatai,
Autoriaus nuotrauka
„Metų ūkis 2015“ – pripažinimas
pelnytas rankomis ir širdimiRasa PRASCEVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė
Laiko ratas, sakytum, per daug sparčiai baigia apsukti dar
vienus žemdirbio metus, praėjusį savaitgalį tradiciškai priminęs,
kad vis dėlto yra graži proga bent trumpam stabtelėti ir drauge
pasidžiaugti tais, kieno darbai šiemet pasiekė naują ūkininkavimo
pakopą, tais, kas įgyvendino netikėtą agroverslo idėją ar įdiegė pa-
žangią mokslo inovaciją. Kitaip tariant, pagerbti darbščius ir talen-
tingus kaimo žmones – jau 22­ąjį kartą Lietuvos ūkininkų sąjungos
(LŪS) organizuoto konkurso „Metų ūkis 2015“ nugalėtojus.
Nukelta į 8 p.Atsakingai puoselėjamu ūkiu pagrįstai gali didžiuotis varėniškiai I vietos
laimėtojai Daiva ir Česlovas Petruškevičiai, ūkininkaujantys drauge
su sūnumi Povilu. ISSN 1392-2769
Iš LŪS pirmininko Jono Talmanto rankų perimtai duonai, o kartu visam
žemdirbių triūsui pagarbą reiškė šalies Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius ir žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
   1   2   3   4   5   6