Page 11 - VAL2301pm_VAL2324pm
P. 11
11
2016 M. BALANDŽIO 23–29 D. NR. 16 (639)Už arkinių vartų, puoštų metalo kalyba, – kavinė-vyninė „Vilkenta“ bei
Vida ir Juozas Vilkeniai prie kavinės-vyninės „Vilkenta“. akcizinis vyno sandėlis.
Atkelta iš 10 p. Senelis manęs supykusio į rūsį Žinia sklinda mūsų vynas – pienių. Prieš Ka- gauti taurę vyno, kad gautum
įsigyti pienių vyno.“
Juozas, matyt, buvo gimęs
vyndariai gali per metus par- neleisdavo.“ iš lūpų į lūpas lėdas, kitas šventes daugelis nori puokštę vitaminų, mineralinių
medžiagų. Dvi taurės ir dau-
duoti vyno. Be to, ten bei kito- gaminti vyną. Nuo mažens nuo- Pernykštėje Jauno vyno Lietuvoje, be abejo, ne vie- giau – tai organizmo apkrova,
se šalyse vyndarys laboratoriją lat stebėdavo, kaip senelis Povi- šventėje Zyplių dvare J. Vilke- nas Juozas iš pienių gamina pasireiškianti galvos skausmais,
įsirengia už 3–7 tūkst. eurų, o las Paškevičius jį gamina. nis du diplomus pelnė už midų. vyną, tačiau teisę tokį parduoti pykinimais, o vėliau – inkstų,
Lietuvoje dėl pernelyg aukš- Senelis gyveno Kajackaraiš- Sėkmė vyndarį skatina ga- turi tik jis. skrandžio, kepenų ligomis.
tų reikalavimų – už 120 tūkst. čio kaimo miške, netoli Kazlų minti ir parduoti dar vieną ypa- Pasak J. Vilkenio, gerdami
eurų. Rūdos. Vyną gamino iš pienių, tingą vyną. Lietuvišku vynu grynas sultis įsisaviname tik 40
miško ir sodo uogų. Juozas ga-
„Midų kupažuosiu (maišy-
proc. gamtos dovanų, o gerdami
„Galbūt mūsų šalyje kai kas
suinteresuotas, kad smulkieji mina ir iš šių, ir iš kitų gamtos siu) su šešių uogų sausu vynu“, didžiavosi vyną – dvigubai daugiau. Mat
vyndariai neįsirengtų labora- dovanų. – koks bus aštuntasis parduo- Vytautas Didysis pirmą dieną fermentuojant vyną,
torijos...“ – mintija J. Vilkenis, „Niekada nesutiksiu, kad damas vynas, neslepia Juozas. Kai kurie vyndariai tikina atsiranda alkoholio, jis užkon-
neslėpdamas, jog tie „kai kas“ gerą vyną galima pagaminti tik Dabar jis parduoda pienių, še- niekada nedarysią vyno iš šieno, servuoja vitaminus.
– stambieji alkoholio gamintojai iš vynuogių. Tokį galima pa- šių uogų (spanguolių, mėlynių, t. y. pienių. „Jie taip sako, nes Juozas, įrodinėdamas, jog
ir jų interesus ginantys valdinin- gaminti iš visų augalų. Tik su aviečių, vyšnių, raudonųjų bei nesugeba pagaminti. Reikia ge- Lietuvoje senos vyndarystės tra-
kai. – Suvoki, jog nesi laukia- uoga, žiedu triskart daugiau var- juodųjų serbentų), rožinį su rai gamtą pažinti, kad iš jos do- dicijos, cituoja Vytautą Didįjį,
mas su savo vynais ir darbu.“ go nei su vynuoge. Per Europos mėta, vyšnių, aronijų ir juodųjų vanų – ir pienių – pagamintum kai jis žada į karūnavimą atvyk-
Nepaisant įvairių trikdžių, J.
lietuviškų vynų.
„Pas mus mėlynanosių ne-
mąją vietą laimėjo morkų vynas.
Vilkenis savo pasiekė – gamina vyno čempio natą 1960 m. pir- serbentų vynus. gerą vyną“, – teigia J. Vilkenis. siančius svečius pavaišinti gausa
Jo senelis vyndarys buvo auksa-
vyną, jį parduoda ir už tai pel- Kad tai morkų vynas, visi suži- trūksta – nereikia jūsų vyno“, – rankis: viskam rankos ir galva Vyndarys J. Vilkenis labiau-
no... šypsenas. nojo, kai jis laimėjo. Geras vy- išgirsdavo V. ir J. Vilkeniai Ra- tiko. Toks ir Juozas: padedamas siai vertina jauną vyną – ne se-
„Aš ne verslininkas. Aš –
vyn darys! – tvirtina Juozas. nas, pagamintas ne iš vynuogių, seinių ir Druskininkų apylinkių sūnaus Tado, pastatė ir įren- nesnį nei 5 metų: „Vynas – gy-
gė kavinę-vyninę „Vilkenta“.
byloja apie meistrystę“, – teigia
kavinėse, pasiūlę savo gamybos
vas organizmas: gimsta, sensta,
– Vyndarys į vyną įdeda savo J. Vilkenis. Prisipažįsta 14 metų vyno. Joje visa šeima pluša: Juozas su miršta – nyksta jame esančios
dūšią ir iniše mato ne pinigų sugaišęs, kol pavyko pagamin- „Gera prekė save giria, – šyp- žmona Vida, sūnus Tadas, dukra gamtos dovanos. Nenustebkite,
maišą, o jį ragaujančiųjų šypse- ti gerą burokėlių vyną: „Pernai sosi sutuoktiniai, paklausti, kaip Kristina. jei senas, brandus vynas dvoks
nas. Tikras vyndarys – švarios vyno šventėje pristačiau šią nau- žmonės sužino apie jų vyną, Per vyno degustacijas Juozas tvartu.“
sąžinės žmogus. Vyną gamina jieną, dabar visi šaukia, kada nu- net gausiai važiuoja į Kidulius moko, kad geras vynas – gamtos Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ
būdamas pakilios nuotaikos. sipirkti galės.“ jo degustuoti. – Populiariausias dovana. Per dieną užtenka išra- Autorės nuotraukos
„Stiprios“ latvių uogos
Kiekvienas šalį aplankęs užsienio turistas namo kaip suvenyrą
dažniausiai vežasi ką nors iš kulinarinio paveldo. Latvijos kaimo
turizmo sodybose galima įsigyti medaus, midaus, vienetinių
stip riųjų gėrimų su geografinės kilmės nuoroda. „Smulkiajam
kaimo verslui rasti nišą sunku ir dėl konkurencijos, ir dėl
valstybės institucijų kontrolės“, – sako Cesyje įsikūrusios mažos
stipriųjų naminių gėrimų įmonės „SIA Veselibas laboratorija“
vadovas Martinšas KURMIS.
Statybos darbų patirties tu- įmonėje uogų užpiltinės gami-
rintis jaunas verslininkas nuo- namos tik iš vietinės žaliavos.
savą įmonę įregistravo prieš Iš sodo ir miško uogų, vaisių
ket verius metus, bet veiklą sulčių pirmiausia raugiamas
pradėjo tik pernai. Reikėjo gau- vynas, vėliau jis distiliuojamas.
ti leidimus verslui, patvirtinti Gautu stipriuoju alkoholiu už-
gėrimų kvotas, licencijuoti sau- pilamos spanguolės, mėlynės,
gyklas, produkcijos sandėlius ir šermukšniai. Atskiruose stiklo
pan. induose tuo pačiu stipriuo-
Pasak M. Kurmio, jau se-
nokai latvių kaimo sodybose ju skysčiu užpilamos ąžuolo
drožlės ir po kelerių metų gau-
ūkininkams leidžiama iš uogų, namas brendis. Namų darbo gė-
vaisių gaminti vynus, bitinin- rimai ne tik išskirtinio skonio,
kams – midų. Tačiau stipriųjų bet ir labai brangūs, todėl pils-
gėrimų gamintojams taikomi tomi į nedidelius buteliukus. Jų
tokie patys reikalavimai, kaip ir galima įsigyti turizmo centruo-
didžiajai akcinei bendrovei „La- se, Cesio miesto baruose ir par-
tvijas balzams“. duotuvėse.
„SIA Veselibas laboratorija“ Parengė Justinas ADOMAITIS Latvijos kaimo verslininkas Martinšas Kurmis reklamuoja savo mažos įmonės produkciją.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16