Dėl ES paramos kibo į atlapus

Smulkieji žemės savininkai pyksta pavadinti „sofos ūkininkais“.

2015-2020 metų ES biudžeto lėšų Lietuvos žemės ūkiui „vidinis paskirstymas” šiemet smarkiai pagilino, praplatino takoskyrą tarp smulkiųjų ir stambiųjų ūkininkų. „Tokių protesto akcijų Žemės ū­kio rūmai seniai nematė. Bet esame demokratiška ins­ti­­tucija, žmonės turi teisę ci­vi­lizuotai išsakyti visokias nuo­mones apie Rūmų spren­dimus“, – pradėdamas ŽŪR tarybos posėdį vakar sakė Rū­mų pirmininkas Andriejus Stančikas. Į posėdį atvykusius ŽŪR tarybos narius pasitiko jau iš anksto priesalyje patogiai įsitaisę Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos aktyvistai. Jų laikomi plakatai skelbė, kad Žemės ūkio ministerija su Rūmais „skurdina ir naikina kaimą“, o ES parama atitenka „išrinktųjų saujelei“. Smulkieji ūkininkai reikalavo netaisyti ir neatšaukti vadinamosios „perskirstytų tiesioginių išmokų“ už pirmuosius 30 hektarų taisyklės. Stambieji tvirtino, kad tokią nesąmonę – didesnes išmokas žemės ūkio produkcijos negaminantiems sklypelių savininkams – entuziastingai taiko tik Lietuva ir Rumunija.

Nuosaikios schemos
Klausimas „Dėl išmokų už pirmuosius hektarus“ iš pradžių buvo įrašytas antras į vakarykščio ŽŪR tarybos posėdžio darbotvarkę, bet iškart pasidarė pagrindinis ir surijo beveik du trečdalius posėdžio laiko. Gegužės 19 d. ŽŪR prezidiumas siūlė netaikyti „perskirstymo išmokos“ schemos. Tačiau Žemės ūkio ministerija, pasitarusi su socialiniais partneriais, išklausiusi didelio ir mažo kalibro ūkininkų, jų organizacijų nuomones, pasirinko nuosaikius „pirmųjų hektarų išmokų“ variantus: 2014 m. išmokas už pirmuosius 30 ha ūkininkų turimų žemių padidinti 10 proc., o 2015 m. – 15 proc. (Briuselis leidžia skirti net 30 proc. kiekvienos šalies tiesioginių išmokų voko).

Priešingas efektas
Posėdžio sve­čiai ūkininkai skundėsi, kad, sužinoję apie pa­pil­domas išmokas už pir­muosius hek­tarus, že­mės savininkai pra­dėjo iš ūkininkų reikalauti di­desnių nuomos mokesčių, o kai kurie savininkai apskritai atsiėmė žemę ir panoro ją deklaruoti, kad patys susižertų europinius pinigus. Ūkininkai praneša ŽŪR vadovybei, kad neretas savininkas leidžia ūkininkui dirbti žemę ir nuimti, parduoti derlių, bet tiesiogines išmokas ir beakcizius degalus pasiima patys. „Akivaizdu, kad išmokų už pirmuosius hektarus efektas visiškai priešingas, nei siekė Europos Komisija – smulkieji ūkiai nesustiprinami“, – tvirtino ŽŪR pirmininkas A.Stančikas.

Plakatai su dvigubu dugnu
Tokia išvada nepatiko Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) pirmininko Vido Juodsnukio atsivestai delegacijai. LŠŪS nariai audringai mosavo plakatais, kurie, matyt, yra universalūs, iš vieno mitingo nuolat nešiojami į kitą piketą, nes ant plakatų antrųjų, „nefasadinių“ pusių buvo užrašyti visiškai su vakar aptarinėta tema nesusiję raginimai „Valgykim lietuvišką produktą!“, „Grąžinkite ūkininkus į turgelius“.

Kreipinių mūšis
Juodu odiniu paltu apsirengęs, plačiai išsižergęs Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis kaltino V. Juodsnukį negarbingu lobizmu, reikalavo neuzurpuoti „šeimos ūkininkų ir žemės savininkų“ sąvokų. „Ar mes viengungių asociacija, neturime nuosavos žemės!“ – piktinosi J. Vilionis.
V. Juodsnukis neliko skolingas: „Nevadinkite mūsų „sofos ūkininkais“, nes mes tada jums į akis sakysime „Kanarų latifundininkai“. Kokią teisę turite įžeidinėti smulkius ir vidutinius ūkininkus, įtarinėti, kad gautą papildomą paramą jie pragers?!”

Bereikalinga diskusija
ŽŪM Žemės ūkio ga­mybos ir maisto pramonės depar­ta­mento Išmokų už plotus sky­riaus vedėjas Karolis Anužis vaka­rykštes ŽŪR tarybos rietenas pa­vadino bereikalinga diskusija. „Pirmųjų hektarų išmokos – ne ministerijos ar Rūmų, o ES lėšos. Europos Komisija pat­vir­tino būtent tokią Lietuvos sche­mą. Ji nebus keičiama. Tik 2016-ųjų schemai bus galima siūlyti pataisas“, – pabrėžė K. Anužis. Pasak jo, perskirstytos išmo­kos – papildoma priemo­nė ekonominiam ūkių gyvybin­gu­mui palaikyti.

Visa parama sukiršina ūkininkus
„Bet kokia parama, visos subsidijos savotiškai iškraipo rinką, sukiršina ūkininkus. ES nusiteikusi remti ne didesnius derlius nuimančius, daugiau žemės ūkio produkcijos gaminančius ūkius, bet aplinkos bio­loginę įvairovę saugančius ir praturtinančius žemių savininkus, kurių valdose striksinčius, ropinėjančius ar liuoksinčius naminius gyvūnus galima pamatyti tik per žiūroną ar mikroskopą“, – šmaikštavo K. Anužis, o rimtai pridūrė – ministerija neturinti duomenų, kad didesni ūkininkai, norėdami gauti pirmųjų hektarų išmoką, būtų tyčia išskaidę savo žemes (apie galimus tokius bandymus dar žiemą perspėjo ŽŪR taryba).
Atvėsusi ŽŪR taryba nutarė neprieštarauti dabartinei pirmųjų hektarų išmokos schemai, bet reikalaus ją keisti, jeigu ši schema virs paprasčiausia socialine pašalpa.

Autoriaus nuotraukos

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.