Įstatymas ima veikti

Pieno sektorius visada buvo viena stipriausių žemės ūkio šakų, toks jis turi išlikti ir toliau, nors šiuo metu pieno sektorius ir išgyvena sudėtingą laikotarpį. Norint stabilizuoti padėtį pieno rinkoje ir sustiprinti pieno gamintojų galias 2015 m. birželio 25 d. buvo priimtas Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas. Nuo spalio 1 d. pieno supirkėjai privalo teikti duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo cent­rui (ŽŪIKVC). Kaip vyksta šis procesas, komentuoja centro generalinis direktorius Sigitas PUODŽIUKAS.

– Kaip ir įstatymas, taip ir poįstatyminiai teisės aktai įsigaliojo nuo šių metų rugpjūčio 1 d. Pagal juos pieno gamintojai ir pirkėjai gali pieną parduoti arba pirkti tik tuo atveju, kai tarp abiejų šalių yra sudaryta rašytinė sutartis. Sutartyje privalo būti nurodyta pastovi (nekintanti) bazinių rodiklių pieno kaina. Gamintojams gali būti mokamos priemokos ar priedai už sutartyje numatytas sąlygas. Faktiškai supirktas pieno kiekis galės nukrypti tik 10 proc. nuo sutartyje nurodyto kiekio (iki šiol nukrypimo procentas nebuvo nurodytas), o apie siūlomus žalio pieno kainų pakeitimus šalys įsipareigos informuoti viena kitą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu arba pasirašytinai.
Liepos 27 d. buvo patvirtintas žemės ūkio ministrės įsakymas Nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo nurodoma, kad žalio pieno pirkėjai teiks duomenis apie supirktos žaliavos kiekį bei supirkimo kainą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC). Duomenys bus suvedami į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS), kuria galės naudotis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (RRA), atsakinga už įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą.
Iki š. m. spalio 1 d. žalio pieno pirkėjai, vadovaudamiesi Pieno supirkimo taisyklėmis, iki kiekvieno mėnesio 8 darbo dienos į PAIS teikė duomenis tik apie iš kiekvieno pieno gamintojo per praėjusį mėnesį supirktą natūralaus riebumo pieno kiekį (kg) ir riebumą, o nuo 2015 m. spalio 1 d. žalio pieno pirkėjai, vadovaudamiesi žemės ūkio ministrės patvirtintomis Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklėmis, į PAIS turi pateikti:

1. Žalio pieno pirkėjo įmonės direktoriaus ar kito valdymo organo patvirtintą ir (ar) nustatytą aktualią žalio pieno pirkimo kainą pagal žalio pieno pardavėjų grupes, atsižvelgiant į žalio pieno pristatymo būdą, taikytą praėjusį mėnesį.
2. Kiekvieno žalio pieno pardavėjo praėjusio mėnesio duomenis:
2.1 Galiojančios žalio pieno pirkimo–pardavimo sutarties datą ir numerį.
2.2 Faktinį nupirktą natūralaus žalio pieno kiekį (kg) ir jo riebumą.
2.3 Sutartyje numatytą bazinių pieno sudėties rodiklių pieno pirkimo kainą (neįskaitant sutartyje numatytų priemokų ir priedų (Eur už kg tūkstantųjų tikslumu) kiekvienu įskaitiniu laikotarpiu.
2.4 Faktinę bazinių pieno sudėties rodiklių pieno pirkimo kainą (su priemokomis, priedais ir nuoskaitomis (Eur už kg tūkstantųjų tikslumu).
2.5 Žalio pieno pardavėjų tipą (ūkio subjektas, parduodantis savo gamybos žalią pieną, arba ūkio subjektas, parduodantis ne savo gamybos žalią pieną).
2.6 Žalio pieno pardavėjo grupę kiek­vienu įskaitiniu laikotarpiu.
2.7 Žalio pieno pristatymo būdą.

Žalio pieno pardavėjų grupės ir žalio pieno pristatymo būdai aiškiai apibrėžti Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme.
Įstatyme išskiriami trys žalio pieno pristatymo pirkėjui būdai (žalias pienas gali būti pristatomas į supirkimo punktą, paimamas tiesiogiai iš ūkio, pristatomas tiesiogiai į perdirbimo įmonę) ir septynios žalio pieno pardavėjų grupės, kurios suskirstytos pagal parduodamo natūralaus riebumo žalio pieno kiekį (kilogramais) per vieną dieną: pirmoji grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną, antroji grupė – 101–200 kg, trečioji grupė – 201–300 kg, ketvirtoji grupė – 301–500 kg, penktoji grupė – 501–1 000 kg, šeštoji grupė – 1 001–2 000 kg, septintoji grupė – 2 001 kg ir daugiau kg pieno per vieną dieną.
Nuo spalio 1 d. buvo įgyvendinti PAIS pakeitimai, kad žalio pieno pirkėjai galėtų laiku pateikti visus nurodytus duomenis įgyvendinant įstatymo ir Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių nuostatas.
Taip pat buvo sukurti prisijungimai RRA, kad atsakingi RRA darbuotojai galėtų naudotis žalio pieno pirkėjų PAIS pateiktais duomenimis vykdydami kainų priežiūrą ir kontrolę.