Mėsos gamybos sektorius paramos sulauks!

„Norėčiau sužinoti, kokia parama naujuoju ES finansiniu periodu bus teikiama  mėsinių galvijų augintojams? Taip pat domina klausimas, ar nuo šių metų bus mokamos tiesioginės išmokos ir už  pieninių veislių bulius?“ – klausia „ŪP“ skaitytojas.

Naujuoju ES finansiniu periodu parama mėsinės galvijininkystės sektoriui bus dviejų dalių – tiesioginė ir investicinė.
Tiesioginė parama – tai lėšos, kurias augintojai gaus už kiekvieną 12 mėn. amžiaus galviją, ūkyje išlaikytą ne trumpiau nei 2 mėn.  Šiais metais nauja bus tai, kad tiesioginės išmokos bus mokamos ne tik už 12 mėn. amžiaus mėsinius veislinius galvijus ir mišrūnus, bet ir už pieninių veislių bulius.  Numatoma, kad šiais metais už mėsinį galviją augintojas turėtų gauti 178,48 Eur tiesioginę išmoką, už pieninį bulių – 133,91 Eur tiesioginę išmoką. Tačiau paramos suma dar gali mažėti ar didėti suskaičiavus, koks tikslus skaičius galvijų šalyje laikomas. Išsamiau  apie šios paramos mokėjimo tvarką galima sužinoti Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje, kuriame pateiktos 2014 m. gruodžio 29 d. patvirtintos Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015-2020 metais taisyklės (žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-1009).
Investicinė parama bus teikiama pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones. Tačiau šiuo metu galima kalbėti tik apie projektinį variantą, nes Europos Komisija Lietuvos programą turėtų galutinai patvirtinti maždaug po trijų mėnesių.
Tikimasi, kad ūkininkams, perkantiems veislinius mėsinius galvijus,  valstybė galės kompensuoti 30 proc. jų įsigijimo sumos.
Investicinė parama mėsinės galvijininkystės plėtrai bus teikiama pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Pareiškėju pagal šią veiklos sritį gali būti ne jaunesnis kaip 18 m. ir ne vyresnis kaip 40 m. ūkininkas, turintis reikiamą kompetenciją ar išsilavinimą (neturintis reikiamo išsilavinimo asmuo privalo baigti pasirengimo ūkininkauti kursus), pirmą kartą įsikuriantis žemės ūkio valdoje kaip ūkio valdytojas.
Žemės ūkio valda turi būti registruota ne anksčiau kaip vieni metai iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
Įgyvendinant šią veiklą jau­niesiems ūkininkams bus privaloma pateikti verslo planą, kuris turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos. Be to, jaunasis ūkininkas per 18 mėn. nuo įsisteigimo dienos turi tapti aktyviu ūkininku, kaip apibrėžta tiesioginių išmokų reglamento (ES) 1307/2013 9 straipsnyje. Numatoma paramą skirti ūkiams, kurių ekonominio dydžio potencialas,  išreikštas standartine produkcija, yra ne didesnis kaip 70 tūkst. Eur ir ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur. Šis dydis iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos turi padidėti ne mažiau kaip 20 proc.
Didžiausia paramos suma besikuriantiems jauniesiems ūkininkams galėtų būti iki 60 tūkst. Eur (kuriant gyvulininkystės krypties ūkį) ir iki 50 tūkst. Eur (kuriant kitų krypčių ūkius).  Pagal šią veiklos sritį, gavus Europos Komisijos pritarimą, bus finansuojamas ūkinių gyvūnų įsigijimas. Taip pat jau žinoma, kad bus remiamas naujos žemės ūkio technikos, įrangos įsigijimas, naujų gamybinių statinių statyba ir rekonstrukcija.
Ūkininkai, ilgiau kaip metus užsiimantys žemės ūkio veikla ir ketinantys modernizuoti mėsinės gyvulininkystės ūkius, galės gauti paramą pagal priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pagal šią veiklos sritį planuojama paramą teikti ūkiams,  kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 tūkst.  Eur. Paramos intensyvumas – iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, tačiau jauniesiems ūkininkams paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų.  Pagal šią veiklos sritį numatoma finansuoti nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, naujų įrenginių ir įrangos įsigijimo, taip pat bendrąsias išlaidas, daugiamečių augalų įsigijimo ir jų sodinimo išlaidas.
Smulkūs gyvulininkystės ūkiai galės pretenduoti į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Pareiškėjai galės būti ūkininkai – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį. Parama bus skiriama ūkiams, kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur  ir ne didesnis kaip 8 tūkst.  Eur.  Paramos gavėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, iki kontrolės laikotarpio pabaigos turės padidėti ne mažiau kaip 20 proc. Taip pat  turės būti pateikiamas verslo planas. Pareiškėjas nustatytos formos verslo planą privalės pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos intensyvumas galės siekti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia išmokos suma vienam paramos gavėjui – iki 15 tūkst. Eur.
Taip numatyta pagal šią veiklos sritį, gavus Europos Komisijos pritarimą,  finansuoti ūkinių gyvūnų įsigijimą. Taip pat jau žinoma, kad bus remiamas naujos žemės ūkio technikos, įrangos įsigijimas, naujų gamybinių statinių statyba ir rekonstrukcija.

Parengė „ŪP“ korespondentė
Rasa PRASCEVIČIENĖ