VVG kviečiamos plaukti į tarptautinius vandenis

Mažosios Lietuvos vaistinės žolininkystės prekės ženklas.

Lietuvos kaime įsikūrusios vietos veiklos grupės (VVG) vis dažniau ryžtasi įgyvendinti projektus su partneriais iš užsienio. Tai puiki proga pamatyti, kaip dirbama kitose šalyse, pasisemti patirties ir pasidalyti savo geriausiomis veiklos praktikomis. Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas skatinamas ir Europos Sąjungos (ES) lėšomis.

Laukiama paraiškų

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31-osios VVG turi galimybę teikti paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu renkamos paraiškos, skirtos vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus.
Paramos dydis – iki 100 tūkst. eurų, paramos intensyvumas – 80 proc.
Bendradarbiavimo projektai kaimo VVG nėra naujovė. Sukaupta nemaža projektų įgyvendinimo patirtis. 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu buvo įgyvendintas 71 projektas, iš jų 39 – tarptautinio bendradarbiavimo. Užsienio partneriais buvo pasirinktos Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Čekijos VVG. Bendradarbiavimo projektų sritys apėmė verslumo skatinimą, amatus, vaikų ir jaunimo stovyklų kūrybinių dirbtuvių organizavimą, kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimą, bendrų regionų prekių ženklų kūrimą ir leidybą, turistinių maršrutų ženklinimą, naujų paslaugų kaimo vietovėse kūrimą ir t.t.
Tarptautinio bendradarbiavimo projektams vykdyti laukiama paraiškų iš kaimo vietovių VVG ir dvisektorių VVG. Jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG ir kitas viešasis juridinis asmuo – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, veikianti kaimo vietovių teritorijoje.
Partnerių skaičius nėra ribojamas ir nuo projekte dalyvaujančių projekto partnerių skaičiaus paramos dydis nepriklauso, tačiau žinotina, kad bent vienas projekto partneris turi veikti ES valstybėje narėje arba trečiosios šalies kaimo teritorijoje.
Viena iš naujovių šiuo programiniu laikotarpiu yra tokia: jei projektas bus įgyvendinamas su VVG, kurios yra iš Baltijos jūros regiono, jis turės atitikti ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono vietos plėtros strategijos tikslus, kurie iš esmės siejasi su VVG strategijų tikslais.
Visą rugpjūtį truksiančiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 tūkst. eurų paramos lėšų.

VVG „Pagėgių kraštas“ ieško ir tarptautinių partnerių

VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovė Rasa Stonienė teigė, kad pagėgiškiai jau ruošiasi išplaukti į platesnius vandenis.
„2007–2013 metų paramos laikotarpiu dalyvavome panašiuose projektuose, tik su Lietuvoje veikiančiomis VVG, – pasakojo R. Stonienė. – Tai buvo Jurbarko rajono VVG „Nemunas“ ir Druskininkų VVG. Kartu su jurbarkiečiais sukūrėme Mažosios Lietuvos prekinį ženklą, vykdėme bendrą veiklą vaistinės žolininkystės srityje. Šito projekto metu buvo dar labiau sustiprintas tiek Pagėgių krašto bendruomenių vystomas socialinis verslas vaistinėje žolininkystėje, tiek ir Jurbarko r. Smalininkų bei Viešvilės bendruomenėse. Teritorinio bendradarbiavimo su Druskininkų VVG metu sukurti bendri maršrutai turistų aptarnavimo srityje ir edukacinės programos, kurios šiuo metu vykdomos. Šiame projekte mes buvome druskininkiečių partneriai“.
Šiais metais pagėgiškiai ieško partnerių užsienio šalyse. Kalbamasi su Lenkijos Respublikos Ilavos savivaldybės VVG. Svarstoma, kaip į bendradarbiavimo projektą įtraukti ir trečiųjų šalių atstovus – Ukrainos Zbaražo rajono VVG, nes su šiuo rajonu bendradarbiauja Tauragės apskritis. Pasak R. Stonienės šiandien dar nėra įsitikinta, ar jie bus tinkami partn­eriai. Šiuo metu su užsienio partneriais tebeieškoma bendrų veiklų, „Pagėgių kraštui“ būtų šaunu bendradarbiauti su kitų šalių panašiomis visuomeninėmis organizacijomis.

VVG jau turi projektų įgyvendinimo patirties

ŽŪM Kaimo plėtros departamento vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė sakė, kad balandį VVG turėjo galimybę prašyti paramos tarptautiniams projektams inicijuoti (paramos dydis buvo iki 3 tūkst. eurų), o šį mėnesį paramos gali kreiptis tos VVG, kurios jau turi projekto partnerius ir nori įgyvendinti konkretų projektą.
„Sprendžiant pagal susidomėjimą, matosi, kad dvi ar trys paraiškos tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti tikrai bus gautos, – pasakojo J. Vaičiūnienė. – Kadangi jau yra tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties, tikimasi, kad ir šiuo laikotarpiu VVG aktyviai dalyvaus paraiškų teikime“.
2014–2020 metų programiniu laikotarpiu Lietuvos kaimo ir dvisektorių VVG bendradarbiavimo projektams iš viso skirta 2,9 mln. eurų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Stasys BIELSKIS
Nr. 425/7