Page 1 - VAL0201pm_VAL0224pm
P. 1
Be Geriausias pasirinkimas – „Kaimo laikraðtis“!
pavasario

nėra
vasaros
VISOS SAVAITĖS NAUJIENOS
„ŪKININKO PATARĖJO“ LEIDINYS  TRYLIKTIEJI LEIDIMO METAI  2016 M. BALANDŽIO 2–8 D.  Nr. 13 (636)  KAINA 0,52 Eur


Gera savovaidmeniu
pasiųstiprasmingą
žinutę

„Naisių vasaros“ pranašumas – vertybės, kurios šiandien dažnai pamirštamos: bendrumas, atsakingumas, pagarba vieni kitiems. Man džiugu, kad seriale galime jas perteikti“, – įsitikinęs
aktorius Aurimas Žvinys.
Grynas miestietis Aurimas ŽVINYS, gimęs ir augęs planavome kelionę į Angli- dėtas ilmuoti. Viskas vyko lėtai, jis ir Aurimas realiame gyveni-
Vilniuje, serialo „Naisių vasara“ gerbėjams pažįstamas ją, tiesiog draugus aplankyti, buvo daug ieškojimų: naujos me? O galbūt panašūs?
vietos ir komanda nauja, o ką jau
– Esame ir panašūs, ir ne.
tad teko vėluoti į pirmuosius
kaip agronomas Pijus. Šviesaus, doro kaimiečio ilmavimus ir pažadėti, kad kalbėti apie naisiškius, iki tol gy- Serialo Pijus – tai trijų kūrėjų
vaidmuo jam labai tinka. Gal todėl, kad Aurimas – daugiau neplanuosiu kelionių, venusius, atrodo, ganėtinai ramų vaisius: scenaristo, režisieriaus
žmogus prie žemės, į Naisius, kuriuose kurtas vienas nes seriale man skyrė „labiau ir sėslų gyvenimą. Tekdavo eiti ir aktoriaus. Visi trys jį įsivaiz-
ilgaamžiškiausių lietuviškų serialų, jis grįžta tarsi į veikiančio asmens“ – agrono- per kiemus, belstis į pirmas pa- duojame skirtingai. Mano kaip
kūrėjo taisyklė – atlikdamas
sitaikiusias duris, prašyti grėblio
mo vaidmenį. „Naisių vasa-
gimtąjį kaimą. roje“ nėra vieno pagrindinio ar kastuvo. Prireikė skolintis ir bet kokį vaidmenį aktorius
– Kokia Tavo aktorystės ke- sakydamas „namai“ omenyje veikėjo. gyvulių (arklį, karvę). Reikėjo pirmiausia atsispiria nuo sa-
lio pradžia? turiu Šiaulius. Su dideliu entuziazmu stačia ir gyventojams prie mūsų pri- vęs. Serialo veikėjas Pijus yra
– Kaip aktorius debiuta- – Kaip patekai į „Naisių va- galva nėriau į šį darbą, džiau- prasti. Dabar jau jaučiamės tikra teisingas, priima apgalvotus
vau Vilniaus „Ozo“ vidurinėje saros“ serialą? giausi nauja patirtimi. Maniau, Naisių kaimo bendruomenės da- sprendimus, nedaro skubotų iš-
mokykloje, vaidinau šimtadie- – Gavau kvietimą išbandy- kad ilmavimai truks tik vieną limi, viskas puikiai pažįstama ir vadų, o aš kaip menininkas ne-
nio šventėje. Mane pastebėjo ti save seriale. Atranka vyko vasarą. Nuilmavus pirmąjį se- žinoma: aha, pas šitą moterį gali vengiu pasiduoti spontaniškai
vadovė, pakviesta režisuoti Šiaulių dramos teatre. Liepė zoną, serialo sumanytojas, me- gauti sviesto, varškės, pas šią – „nesąmonei“, kuri dažnokai
pasirodymą, jos paragintas pa- suvaidinti kažkokį epizodą, cenatas, vienas iš scenarijaus sūrio ir daržovių. atsisuka ir prieš patį mane, bet
sirinkau dramos būrelį. Baigęs davė paskaityti tekstą, kaip autorių Ramūnas Karbauskis – Seriale esi romantiškasis jau toks mano būdas.
vidurinę mokyklą stojau į Lie- dabar pamenu: komisija ste- informavo, kad ruoštumėmės ir agronomas Pijus. Kuo skiriasi Nukelta į 3 p.
tuvos muzikos ir teatro akade- bi, kažką žymisi, stoviu iš- antrajam sezonui. Nuojauta ne-
miją. Žinojau, kad tais metais plėtęs akis ir nesuprantu, ar apgavo – serialą pamėgo daugy-
renkamas aktorių kursas Šiau- čia gerai, ar blogai. Peržiūra bė žmonių.
lių dramos teatrui. Mintis, kad baigėsi, komisijos nariai kaip – Ar sunki buvo pradžia – ISSN 2029–1248
teks dirbti ne sostinėje, manęs gydytojai sako: „Gerai, ačiū, pirmojo serialo sezono ilmavi-
neišgąsdino. Pirmuosius metus kitas.“ Kai sulaukiau kvieti- mas?
sakydavau, kad esu vilnietis, mo ilmuotis, kartu su tada dar – Kai grįžau iš kelionės
dirbantis Šiauliuose, bet dabar būsima žmona Inga Norkute Anglijoje, serialas jau buvo pra-
   1   2   3   4   5   6