Page 1 - VAL0401pm_VAL0424pm
P. 1
Geriausias pasirinkimas – „Kaimo laikraðtis“!
Vasaros prakaitas žiemą šildoVISOS SAVAITĖS NAUJIENOS
„ŪKININKO PATARĖJO“ LEIDINYS  TRYLIKTIEJI LEIDIMO METAI  2016 M. BIRŽELIO 4–10 d.  Nr. 22 (645)  KAINA 0,52 Eur

Sikorskių šeimos svajonių sodai

Kol suaugusieji dar tik įrenginėja žaidimų aikštelę, vaikai nekantrauja išmėginti.
Jau antrą vasarą naujoje vietoje paežerėje Švenčionių rajone Daug ir greitai siaučia net 12 vaikučių. Šiokia- jau augo dabar šioje šeimynoje
gyvenanti šeima su gausia specialistų komanda ketino Vaikai ropštėsi į dar tik tebe- dieniais tikrai nepabosta ir su gyvenantys vaikučiai, mažie-
ji dažniausiai neįgyja socialinių
devyniais, labai jau jie skirtingi
sukurti didelį sodą. Per TV3 sekmadieniais rodomos laidos statomas sūpynes, siekė pačiupi- ir ganėtinai maži. Vyriausiajai įgūdžių, todėl paaugę sunkiai su-
„Svajonių sodai“ filmavimo grupė šįsyk vykdė ypatingą misiją nėti ilmavimo kamerą, sodino ir mergaitei – devyneri, o mažiau- sigaudo gyvenimo realybėje.
ir dirbo neįprastame šurmulyje. Kad ir ką suaugusieji veikė, čia pat persodino agurkus, kopūs- siajam sukako tik vieni. „Tik augdami šeimoje, ste-
Beje, šeimyna turi savo tin-
būrelis vaikų, net devyni, sukosi aplink. Filmavimo grupė ir tus ir braškes, laistė ir tikėjosi la- klalapį sikorskiuseimyna.lt, ku­ bėdami suaugusiuosius, sek-
dami jų pavyzdžiu, vaikai gali
bai greito derliaus – kiek jo laukti,
geranoriški laidos talkininkai – apželdinimo specialistai, kai jau pasodini? riame galima išsamiau susipažinti išmokti savarankiškai gyventi.
sodo reikmenų dovanotojai – dažnai šypsojosi. Tokį įspūdį Teks mokytis kantrybės su kiekvienu jos nariu ir dar neį- Pamatę, kad mes ką nors dar-
kėlė Vaivos ir Povilo SIKORSKIŲ šeimynoje globojamų ir drauge su globėjais vartyti gyvendintomis jų svajonėmis. že dirbame, sako irgi norintys,
padirba drauge keletą minučių
„Esame vienintelė Lietuvo-
„Ūkininko patarėjo“ leidyklos
vaikų energija, smalsumas ir džiugesys. Tą dieną dovanotą žurnalą „Rasos“ bei je šeimyna, kur visi vaikai maži. ir jau prašo kitokio darbo. Jų
suaugusiųjų sodyboje buvo daugiau nei vaikų, tad mažieji knygeles. Kitur šalia mažiukų būna ir šešio- pradžia buvo sunki, skausmin-
Keturis vaikus, iš kurių
savotiškai dalijosi didžiųjų dėmesį. net trys baigė M. K. Čiurlio- likmečių, kurie šiek tiek padeda ga, žeidžianti. Vieną mergytę,
prižiūrėti mažesnius. Mums tenka
kai jai buvo 4,5 metukų, į glo-
nio menų gimnaziją, išauginę
bos namus sugrąžino ją prieš tai
patiems viską suspėti, bet nespė-
ISSN 2029–1248 vilniečiai Vaiva ir Povilas Si- jame, pernai vaikai nuraškė vos globoti pasiėmę žmonės. Esą ji
neklauso. Kur matėte paklus-
korskiai dabar galėtų džiaugtis
2 cm ilgio užmegztus agurkėlius
trimis anūkais. Tačiau pora nu-
nų keturmetį? Labai gerai, kad
ir juos suvalgę pasidžiaugė, kad
buvo labai skanūs“, – skėsteli
mūsų vaikai dar maži, spės iš-
sprendė kitaip – apsiėmė glo-
boti dar devynis mažus vaikus
Vaikų globos įstaigose, kur
ir jų kieme savaitgaliais dabar rankomis Povilas. gyti“, – sako Vaiva.
Nukelta į 3 p.
   1   2   3   4   5   6