Page 1 - UKP2601pm_UKP2616pm
P. 1
 KETURIASDEŠIMT ŠEŠTIEJI LEIDIMO METAI  2015 M. GEGUŽĖS 26 D., ANTRADIENIS, NR. 62 (3320)  KAINA 0,55 Eur (1,90 Lt) 
Vienybės stoka trukdo spręsti


opiausius klausimus
Dainius ŠEPETYS Ne visiems vienodai
„ŪP“ korespondentas svarbu
Kėdainių rajone, Aka- Svarbiausiame metų LŪS
demijoje, vykęs XXVII Lie- renginyje dalyvavo 33 jos skyrių
delegatai, o kur buvo dar devy-
tuvos ūkininkų sąjungos nių savivaldybių atstovai, niekas
(LŪS) suvažiavimas apnuo- pasakyti negalėjo. Matyt, ne vi-
gino žemdirbių silpnąsias siems ūkininkams svarbu, kaip bus
vietas ir parodė, kad jiems padalyti ES paramos pinigai, kokiu
keliu pasuks šalies žemės ūkis, o gal
pirmiausia trūksta vieny- kai kas jau ir viltį prarado, kad dar
bės, aktyvumo, solidarumo galima kažką pakeisti. Tai pripa-
ir, kaip bebūtų keista, gero- žino ir suvažiavimą pradėjęs LŪS
kai pilnesnio bendro iždo. pirmininkas Jonas Talmantas: „Šis
suvažiavimas yra mūsų bandymas
Draugėn suvažiavę žem- sustabdyti važiuojantį traukinį, deja,
dirbiai diskutavo nūdienai turiu pripažinti, kad traukinio maši-
aktualiais klausimais, kėlė nistas nė negalvoja sustoti.“
problemas ir priėmė ben- Į XXVII suvažiavimą išklausyti
drą rezoliuciją, kuri bus pa- ūkininkų problemų atvyko euro-
parlamentaras Bronis Ropė, žemės
teikta atsakingoms institu- ūkio ministrė Virginija Baltraitienė,
cijoms, kad būtų atkreiptas viceministras Saulius Gintas Ciron-
dėmesys į pačias svarbiau- ka, Seimo Kaimo reikalų komiteto
sias žemdirbių aktualijas, nariai, Lietuvos žemės ūkio rūmų
pirmininkas Andriejus Stančikas,
tarp jų – ir paraiškų norint kiti įvairių organizacijų ir tarnybų
gauti paramą priėmimo su- vadovai bei atstovai.
stabdymas. Ruporą, kad ūkininkai jį gerai girdėtų, LŪS pirmininkui Jonui Talmantui įteikė EP narys Bronis Ropė. Nukelta į 2 p.
„Smidrų festivalis“ –

dar ne festivalis,

bet jau gražus daigelisIrma DUBOVIČIENĖ Lėtasis turgus
„ŪP“ korespondentė Tymo turgelis turi savo vei-
Jau prieš trejus metus į Vilniaus Tymo turgelį atsivežus dą. Čia prekiaujama daugiausia
pirmojo derliaus smidrų, Genovaitei Sakalauskienei pradėjo ekologiškais produktais. Dukart
suktis mintis, kad valgytojams reikėtų surengti šventę, skirtą per savaitę, ketvirtadieniais ir
šeštadieniais, veikianti preky-
prabangiai pavasarinei daržovei populiarinti. Praėjusį šešta- vietė užsiaugino savo vartotojų
dienį ilgai puoselėta idėja buvo įgyvendinta. ratą. Tai žmonės, kuriems ypač


Jaunojo ūkininko Simono Klimavičiaus ūkyje smidrų ūgliai dera 60 arų plote.
svarbi produktų kokybė. Gausu šviežutėlius traškius ūglius. Reta
jaunų šeimų su vaikais. proga vienoje vietoje jų tiek su-
Šeštadieninį nuspręsta pavadin-
tikti!
ti lėtuoju turgumi. Tai pusdienis, Šventės organizatorei Ukmer-
kai žmonės po darbo savaitės gali gės r. ūkininkei G. Sakalauskienei
daugiau laiko praleisti bendrauda- prekiauti nebuvo kada. Tačiau jos
mi. Vartotojui įdomu susipažinti ūkyje, 40 a plote, užauginti eko-
su augintoju, šį bei tą sužinoti apie logiški smidrų ūgliai dėžėse neuž-
siūlomas gėrybes. Jų auginimas – sigulėjo. Prie prekystalio talkino
lėtas, rūpestingas darbas. Šį kartą lė- ūkininkų dukra Beata.
tajame turguje viskas sukosi aplink
smidrus – maistinį ir vaistinį augalą, Nukelta į 12 p.
kuris Vakarų Europoje kaip vertin-
ga delikatesinė daržovė auginama
jau kelis šimtmečius.
Augintojai
Smidrų festivalį aplankė ISSN 1392-2769
žemės ūkio ministrė Virginija
pažinti su ūkininkais, siūlančiais
Smidrų festivalio organizatorė Genovaitė Sakalauskienė su žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene. Baltraitienė, buvo galima susi-
   1   2   3   4   5   6