Žemės ūkyje svarbu bendrauti ir bendradarbiauti

Lapkritį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pradėjo rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Tikimasi, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu pareiškėjai bus aktyvesni ir pasinaudos šiai programai skirtomis paramos lėšomis – 788 829 eurais.

Svarbus bendradarbiavimas

Kuo ši programa patraukli pareiškėjams? NMA atstovė Marija Dankė sakė, kad pastaruoju metu bendravimas ir bendradarbiavimas žemės ūkyje yra labai svarbus. Todėl 2014–2020 metųKPP priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritimi „Gamintojų grupių ir organizacijų įsteigimas žemės ūkio sektoriuje“ yra siekiama suburti žemės ūkio produkcijos gamintojus ir įkurti gamintojų grupę ar organizaciją, kuri padėtų tos organizacijos (pareiškėjos) dalyviams racionalizuoti savo ūkius, modernizuoti gamybą, įsilieti į rinką ir sėkmingiau realizuoti savo produkciją bei padidinti pajamas. „Labai svarbu, kad gamintojai burtųsi į grupę ir kurtų tokią įmonę, kuri rūpintųsi jų pagamintos produkcijos realizavimu, gautų geresnes kainas iš tiekėjų. Šia priemone būtų remiami darbuotojų atlyginimai, reikalingos technikos ir įrangos bei patalpų įsigijimas“, – sakė M. Dankė. NMA atstovė pabrėžė, kad minėtoje programoje dalyvaujantys žemės ūkio gamintojai turėtų palankesnes sąlygas produkcijai parduoti, nes ją supirktų organizacija ir ją realizuotų. Taip pat organizacija iš tiekėjų galėtų gauti trąšų ir kitos produkcijos palankesnėmis kainomis. Taip būtų lengviau integruotis į rinką, didėtų konkurencingumas.

Bus skiriama tik vieną kartą

Dankės teigimu, šioje programoje turėtų suskubti dalyvauti žemės ūkio sektoriaus juridiniai asmenys. Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir juridinių asmenų) ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Tačiau pareiškėjas negali būti didelė įmonė (250 ir daugiau darbuotojų), pareiškėjo dalyviai negali būti kitos gamintojų grupės, gavusios ar gaunančios paramą, dalyviu.

„Pareiškėjas negali turėti skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir „Sodrai“. Jis turi užtikrinti projekto finansavimą, tvarkyti buhalterinę apskaitą“, – paaiškino M. Dankė.

Ji pabrėžė, kad fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.

Parama savo veiklai turės galimybę pasinaudoti žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupės. Dėl paramos gamintojų grupei įsteigti gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Juridinis asmuo pripažįstamas gamintojų grupe (organizacija) verslo plano pagrindu tik tuo atveju, jei vykdoma veikla yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) prekyba ir (ar) rinkodara.

Pagal šią veiklos sritį parama tam pačiam pareiškėjui gali būti skirta tik vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį. Tačiau pareiškėjo dalyviai arba dalyvių nariai gali dalyvauti įgyvendinant kitas KPP priemones.

Parama negali būti didesnė nei 100 tūkst. eurų

Primenama, kad pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti penkerių metų verslo planą. Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priims NMA. Sprendimas bus priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.

M.Dankė: „Labai svarbu, kad gamintojai burtųsi į grupę ir kurtų tokią įmonę, kuri rūpintųsi jų pagamintos produkcijos realizavimu, gautų geresnes kainas iš tiekėjų. Šia priemone būtų remiami darbuotojų atlyginimai, reikalingos technikos ir įrangos bei patalpų įsigijimas.“

Pabrėžiama, kad mokėjimo prašyme, kurį pareiškėjai teiks NMA, turi būti nurodoma paramos suma. Ji bus išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienerius (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus. Parama negali būti didesnė nei 100 tūkst. eurų. Primenama, kad parama proporcingai mažinama atsižvelgiant į veiklos metus. Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės.

Verslo plane turi būti nurodyta metinė atitinkamais (pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais) veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metais numatytos parduoti produkcijos vertė (be PVM). Ji turi būti skaičiuojama pagal pareiškėjo parduotos produkcijos vertės dalį, kuri buvo gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją. Atitinkamai skaičiuojama ir paramos suma pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją.

Skiriami prioritetiniai balai

Pasak M.  Dankės, 2014–2020 metų KPP priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srityje „Gamintojų grupių ir organizacijų įsteigimas žemės ūkio sektoriuje“ prioritetiniai balai skiriami dalyviams, užsiimantiems ekologinės gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriumi (išskyrus augalininkystę), taip pat už deklaruojamą kuo didesnį plotą (daržininkystės ūkiams) arba auginantiems kuo daugiau galvijų arba bičių šeimų (gyvulininkystės ūkiams), jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas. taip pat jeigu ne mažiau kaip 50 proc. dalyvių ūkininkauja nepalankiose vietovėse. „Daugiausia balų galima surinkti už atitiktį antrajam prioritetiniam kriterijui (net 30 balų), jeigu: daržininkystės ūkių visų dalyvių bendras deklaruojamas plotas yra ne mažesnis kaip 200 hektarų arba 20 hektarų uždarame grunte; užsiimantieji gyvulininkyste – jeigu bendras visų dalyvių deklaruojamas sutartinių gyvulių skaičių ne mažesnis kaip 900 SGV; laikantieji bičių šeimas – jeigu bendras visų dalyvių deklaruojamas bičių šeimų skaičius ne mažesnis kaip 400“, – teigė M. Dankė. Specialistė priminė, kad paraiškos bus priimamos iki gruodžio 21 dienos.

NMA misija – būdama patikima ir pažangi organizacija, suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.

www.nma.lt       www.zum.lrv.lt