Ekologinių ūkių patikroms – policiniai metodai

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) paskelbė, kad nuo sausio mėn. ketina keisti Ekologinio žemės ūkio taisykles, ne tik jas pavadindama Ekologinės gamybos taisyklėmis, bet ir sumažindama kai kuriuos reikalavimus ketinantiems užsiimti ekologine žemdirbyste bei numatydama daugiau galių patikras atliekantiems asmenims – jie iš ūkių galės paimti patikrai reikalingus dokumentus, net jei tame nedalyvaus ūkio savininkas. Tačiau ekologiškai ūkininkaujantieji abejoja tokio siūlymo teisėtumu, nes, esą, atlikti dokumentų poėmius Lietuvoje gali tik teisėsaugos institucijų pareigūnai.

Bandys atrišti rankas

Lietuvą skubiai keisti Ekologinio žemės ūkio taisykles, jas išdėstant nauja redakcija bei pervardinant į Ekologinės gamybos taisykles, verčia nuo sausio 1 d. įsigaliosiantis naujas Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentas 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Jis buvo priimtas dar 2018 m. gegužės 30 d., o paskutiniai pakeitimai padaryti spalį.

Kaip aiškinamajame rašte teigia ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Saulius Jasius, taisyklių projekte numatoma, kad ekologinės gamybos kontrolės institucijos, Lietuvoje – VšĮ „Ekoagros“, atliekama kontrolė tampa oficialia kontrole. Jos veiklos priežiūros funkcijos paskiriamos ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriui.

Taisyklėse nebelieka prievolės turėti su ekologine gamyba susijusio išsilavinimo arba išsilavinimo pripažinimo, arba būtinybės išklausyti Ekologinio ūkininkavimo pagrindų arba ekologinės akvakultūros pagrindų kursą – tai veiklos vykdytojai galės atlikti savanoriškai.

Taisyklėse panaikinami buvę nacionaliniai reikalavimai kontrolės institucijai kontroliuoti technologinius reikalavimus. Kontrolės institucija veiklos vykdytojų oficialią kontrolę galės atlikti visus metus. Be to, atsižvelgiant į Europos Komisijos audito pastabą, panaikintas laboratorijos metodo paklaidos vertės įvertinimas. Taip pat taisyklių projekte detalizuoti reikalavimai dirvožemio tręšimui ir tvarkymui, suteikiama galimybė ekologinės gamybos veiklos vykdytojams sėti pašarinių augalų sėklų mišinį, kurio sudėtyje yra tam tikrų skirtingų rūšių augalų ekologiškų, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio arba neekologiškų sėklų, ir paskelbti jį duomenų bazėje.

Jei tam tikrų augalų rūšių, porūšių arba veislių ekologiškos ir (arba) pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos yra pakankamai einamaisiais metais veiklos vykdytojams auginti ir ji yra tinkama dėl įvairių technologinių parametrų Lietuvos klimatinėmis sąlygomis auginti, bus sudaromas sąrašas ir leidimas naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą einamaisiais metais sąraše išvardytų rūšių, porūšių arba veislių augalams nebus išduodamas.

Taisyklių projekte sudaroma galimybė veiklos vykdytojams nefasuotus ekologiškus produktus (išskyrus pašarus) parduoti tiesiogiai galutiniam vartotojui neturint kontrolės institucijos išduoto sertifikato, jei laikomasi teisės aktuose nustatytų sąlygų.

Abejotinos priemonės

„Kiek susipažinau su taisyklių projektu, jame yra ne tik gerų dalykų, bet ir labai abejotinų nuostatų, su kuriomis mes tikrai negalime sutikti“, –„Ūkininko patarėjui“  tvirtino Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkas Saulius Daniulis, minėdamas siūlomų taisyklių 3 skyriaus 11 ir 12 dalis. Vienoje jų teigiama, jog,

LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis stebėjosi, kad ekologinių ūkių patikroms norima taikyti policinius metodus

siekiant, kad institucijų darbuotojai galėtų tinkamai atlikti veiklos vykdytojų oficialią kontrolę, veiklos vykdytojai turi suteikti kontrolės institucijos, ŽŪM, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos ir kitų su kontrole susijusių įstaigų ar institucijų darbuotojams prieigą prie įrangos, transporto priemonių, valdų ir kitų jų kontroliuojamų vietų bei jų aplinkos, savo kompiuterinių informacijos valdymo sistemų, ūkinių gyvūnų, produktų ir prekių, dokumentų ir visos kitos informacijos, susijusios su oficialia kontrole bet kuriuo gamybos, paruošimo ir platinimo etapu. „Įtariant ar esant pažeidimui, kontrolės institucijos darbuotojai gali paimti su oficialia kontrole susijusius dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdytojas sutinka ar ne, taip pat ar jis yra kontrolės metu gamybos vienete, ar ne. Įtariamiems ar nustatytiems pažeidimams tirti kontrolės institucija gali pasitelkti policijos ar kitų kontrolės įstaigų / institucijų pareigūnus, laikydamasi teisės aktų reikalavimų“, – tvirtinama taisyklių projekte.

„Tokios nuostatos reiškia, kad „Ekoagros“ bet kada galės atvažiuoti, susirinkti popierius, kompiuterius, net be ūkio savininko žinios, ir išvažiuoti. Tai jau perteklinės galios, nes turėtų galioti civilizuoti civiliniai santykiai“, – ŽŪM užmačiomis stebėjosi S. Daniulis. Be to, neaišku, kaip tokios siūlomos nuostatos derėtų su Lietuvoje galiojančio Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) nuostatomis, numatančiomis, kad paimti dokumentus, kas prilygsta jų poėmiui, tegali tik ikiteisminio tyrimo institucijų, kurios išvardintos BPK, pareigūnai. VšĮ „Ekoagros“ tarp tokių nėra.

„Juk realiai ūkininkai sumoka pinigus ir „Ekoagros“ sertifikuoja, jei tai gali daryti. Jei ne – tai ne. Neįsileidžia į ūkį ar nepateikia dokumentų – nutraukei sertifikavimo procesą ir viskas. Tačiau pagal dabartinį sumąstymą, kontrolė kyla į despoto vietą ir galės daryti, ką nori. Toks mosavimas botagu mums – ekologiniams ūkiams,  nepriimtinas“, –
piktinosi LEŪA vadovas.

Geriau vėliau negu…

S. Daniulis ŪP pripažino, kad ŽŪM, tik dabar siūlydama viešas diskusijas dėl naujos redakcijos Ekologinės gamybos taisyklių, išties vėluoja, nes jos bus patvirtintos jau po to, kai įsigalios ES reglamentas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. „Šį kartą tai tebus vos keleto dienų skirtumas, todėl tai neturės didelės įtakos, nes taisyklių įsigaliojimas numatomas atgaline data – irgi nuo sausio 1 d. Bet tai menkniekis, palyginus su tuo, kad būta metų, kai taisyklės būdavo keičiamos praėjus keletui mėnesių po ES reglamento įsigaliojimo. Būdavo ir taip, kad birželio mėnesį priimamų poįstatyminių teisės aktų įsigaliojimas būdavo numatomas keleto mėnesių atgaline data, pavyzdžiui, nuo balandžio. Todėl šiuo požiūriu ŽŪM padarė didelę pažangą“, – ironizavo S. Daniulis.

Pasak jo, oficialaus Ekologinės gamybos taisyklių projekto jie jau seniai laukė, nes jis buvo pradėtas rengti vos ne prieš metus. Apie kai kurias taisyklių nuostatas jau buvo ne kartą diskutuota su jas rengiančiais ŽŪM specialistais. Buvo tikimasi, kad taisyklių projektas bus pateiktas viešam aptarimui bent jau likus mėnesiui iki ES reglamento įsigaliojimo. Tačiau tai padaryta tik prieš pat didžiąsias metų šventes, kai daugelis jau gyvena švenčių nuotaikomis, o derinimui su institucijomis bei socialiniais partneriais teskirta 10 darbo dienų – iki sausio 4 d.

Nedoros mintys

Kyla įtarimų, kad taip galėjo būti pasielgta vos ne specialiai – gyvendami švenčių nuotaikomis ekologai tiesiog atidžiau taisyklių projekto nenagrinės ir jis bus patvirtintas toks, koks ir surašytas. Tokią versiją sustiprina ir tai, kad tarp žemdirbių organizacijų, su kuriomis yra numatoma derinti Ekologinės gamybos taisyklių projektą, tėra tik dvi – Žemės ūkio rūmai bei Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija. Pamiršta ne tik apie LEŪA, bet ir kitos stambios žemdirbių organizacijos – Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) egzistavimą.

„Mums tai, kad nebuvome įrašyti į sąrašą institucijų, su kuriomis yra derinamas projektas, problemų nekelia, nes žinojome apie taisyklių keitimą ir vis vien rengsime savo siūlymus, kaip būtų galima jas tobulinti, negalvodami, kad kažkas apie mus pamiršo“, – tikino S. Daniulis.

LŽŪT pirmininkė Danutė Karalevičienė ŪP teigė esanti kiek nustebinta tokia ŽŪM pozicija rengiant poįstatyminius teisės aktus. Esą viena mėgstama kalbėti, kita – daryti. „Mes dar gruodžio pradžioje teiravomės, kokios nuostatos bus rengiamose Ekologinės gamybos taisyklėse, tačiau niekas nieko mums negalėjo paaiškinti. Dabar – tarsi nukrito iš dangaus. Tik įtarti galima, kad būtent tokių taisyklių, kokios siūlomos, įteisinimu kažkas yra suinteresuotas. Bet tikrai ne ūkininkaujantys ekologiškai. Jei iš tikrųjų bus tokios nuostatos įteisintos, tai dalis ekologinių ūkių bus sunaikinta“, – nuogąstavo D. Karalevičienė, sakydama, kad atsakomybė už tai kris ant žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko galvos.

Įtarinėjimus atmeta

ŽŪM bet kokius įtarinėjimus atmeta. Kaip teigiama ŽŪM Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriaus ŪP pateiktame rašte, Ekologinės gamybos taisyklių projektas, tiek prieš paskelbiant jį Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS), tiek jau paskelbus, derinami su ekologinės gamybos srityje veikiančiais socialiniais partneriais. Šių taisyklių projektas esą buvo nusiųstas derinti elektroniniu paštu LEŪA, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijai, VšĮ „Tatulos programa“. O projektą paskelbus TAPIS, su juo gali susipažinti visi.

„Prieš paskelbiant Ekologinės gamybos taisyklių projektą TAPIS, jis buvo derinamas su įvairiais socialiniais partneriais. Kadangi iš jų buvo gautos pastabos, į kurias atsižvelgta, projekto paskelbimas keletą dienų užtruko“, – aiškinama ŽŪM rašte.

 2021-12-28

ŪP vyr. redaktoriaus pavaduotojas Kazys KAZAKEVIČIUS

Redakcijos nuotrauka

Algimanto SNARSKIO piešinys

ekologinio žemės ūkio taisyklės, ekologinės gamybos taisyklės, Saulius Daniulis, Ekoagros, Kazys Kazaevičius, Ūkininko patarėjas