Ashburn +24,9 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024
Ashburn +24,9 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024

Prenumeratos taisyklės


1. Prenumeratoriaus įsipareigojimai


1.1. Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus nepilna arba netiksli Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.

1.2. Prenumeratorius turintis pretenzijų dėl leidinio negavimo, privalo kreiptis tiesiogiai į Leidėją el. paštu :  Nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją.


2.  Užsakymo informacijos duomenys


2.1. Prenumeratorius besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Leidėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų slaptumą, reikalingų Leidėjui naudojantis Prenumeratos užsakymu.

2.2.  Prenumeratorius įsipareigoja užtikrinti Užsakymo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos duomenimis Prenumeratai užsakyti ar gauti.

2.3. Šalys susitaria, jog Leidėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Prenumeratoriui panaikinti visą ar dalį Užsakovo Užsakymo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Prenumeratorius bet kokiu būdu pateikia Leidėjui.

2.4. Įvesdamas užsakymo informaciją ir pateikdamas Leidėjui duomenis ir (ar) informaciją, Prenumeratorius besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Leidėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Prenumeratoriaus duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymui, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams.

2.5.Leidėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Prenumeratoriui, nutraukti prenumeratos priėmimą, keisti atskiras jos dalis ar visą ir bet kokį jos turinį. Prenumeratorius supranta ir sutinka, kad Leidėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Prenumeratoriui.


3.  Prenumeravimo sutarties sudarymas


3.1. Prenumeratorius užsako leidinių prenumeratą, pateikdamas Leidėjui užsakymą. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Užsakovas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

3.2. Leidėjas prenumeratoriaus užsakymą, suformuoja išankstinio mokėjimo sąskaitą, kuria patvirtina, jog Prenumeratoriaus užsakymas yra gautas. Toks Leidėjo patvirtinimas laikomas Leidėjo sutikimu parduoti prenumeratą Klientui ir prenumeratos sutarties sudarymu. Nuo šio momento Prenumeratorius įsipareigoja sumokėti už prenumeratą sutartą kainą ir ją priimti. Prenumeratos sutartis laikoma sudaryta tik tų leidinių, kurie nurodyti Prenumeratoriui išsiųstoje sąskaitoje apie būsimos prenumeratos įvykdymą.


4. Prenumerata ir jos kainos


4.1. Leidėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Prenumeratoriui keisti bet kokią informaciją apie leidinius ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti prenumeruojamų leidinių sąrašą, aprašymus, kainas bei leidinių pristatymo sąlygas ir kitas esmines sąlygas.

4.2. Šalys susitaria, jog bet kokia pateikta informacija apie leidinius yra skirta tik pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir sumokėti už ją.

4.3. Prenumeratos kaina nurodyta pagal prenumeravimo periodą imtinai įskaitant pirmą ir paskutinį pasirinktą mėnesį.

4.4. Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina. Į ją įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai.


5.  Apmokėjimas


5.1. Prenumeratorius užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti turi teisę pasirinkti vieną iš nurodytų apmokėjimo būdų.

5.2. Leidėjo suformuota sąskaita yra pagrindas, kuriuo remiantis Prenumeratorius atlieka mokėjimą.

5.3. Leidėjas pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Prenumeratorius apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Leidėjo sąskaitą banke.

5.4. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Leidėjo sąskaitą, Prenumeratorius gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą užsakymą.


6. Intelektinė nuosavybė


6.1. Visos teisės į ukininkopatarejas.lt sistemą ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks ukininkopatarejas.lt esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Leidėjo sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami ukininkopatarejas.lt yra Leidėjo nuosavybė arba Leidėjas juos teisėtai naudoja.


7 Leidėjo atsakomybės ribojimas


7.1. Prenumeratorius sutinka, kad Leidėjas nėra ir nebus atsakingas už paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Prenumeratoriaus ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

7.2. Prenumeratorius supranta ir sutinka, kad Leidėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Prenumeratoriaus naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Prenumeratorius prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Prenumeratoriui naudojantis ukininkopatarejas.lt ar Paslaugomis

7.3. Prenumeratorius įsipareigoja užtikrinti, kad Leidėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Prenumeratorius naudojosi Paslaugomis.

7.4 Leidėjo atsakomybė Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Prenumeratorius sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Leidėjo prenumeratą.


8. Informacijos siuntimas


8.1. Leidėjas visus patvirtinimus, pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Prenumeratoriui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Prenumeratoriui siunčiama informacija laikoma gauta Prenumeratoriaus praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

8.2.Leidėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Prenumeratorius negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Leidėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Prenumeratoriui kopijos buvimas Leidėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Prenumeratoriui išsiuntimą.