„Ūkininko patarėjas“ Nr. 130, 2015 m. lapkričio 3 d.

0,43 € 0,22 €

Elektroninis leidinys

Jauniesiems ūkininkams – 10 mln. eurų

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ bus priimamos nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d. Šiam paraiškų priėmimui skiriama 10 mln. eurų lėšų.

Remiama veikla
Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas. Remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas pateikti gali ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą; turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Jei pareiškėjas neatitinka nė vieno nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.
Ūkininkas, teikiantis paraišką, turi pirmą kartą steigtis žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paramos dydis
Paramos suma vienam paramos gavėjui siekia 50 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės ūkis – 60 000 Eur be PVM (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Jeigu kuriasi sutuoktiniai, atitinkantys visas šios veiklos srities tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, bendra jų prašoma paramos suma negali viršyti numatytos galimos paramos sumos.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Tai gali būti nauja žemės ūkio technika, įranga (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, skirtos projekto reikmėms. Išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra ir: ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos, taip pat projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas); infra­struktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms; naujos statybinės medžiagos; daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos; bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 2 500 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Pirmumo kriterijai
Naujajam paramos paraiškų rinkimo laikotarpiui buvo nustatyti nauji pirmumo kriterijai, už kuriuos suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Parama bus teikiama daugiausia balų surinkusiems pareiškėjams.
Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur (4 balai); nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur (8 balai); nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur (12 balų); nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur (16 balų); nuo 50 001 Eur ir daugiau (20 balų).
Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos (5 balai).
Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai: pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad numatomų auginti sąlyginių gyvulių vienetų skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 6 iki 11,99 (4 balai); nuo 12 iki 17,99 (8 balai); nuo 18 iki 22,99 (12 balų); nuo 23 iki 28,99 (16 balų); nuo 29 ir daugiau – 20 balų.
Pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad ne mažiau kaip 50 proc. žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais (15 balų).
Pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir bus ne mažesnės kaip: nuo 30 proc. iki 39,99 proc. (10 balų); nuo 40 proc. iki 49,99 proc. (15 balų). Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (15 balų).
Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos (10 balų).
Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus: iki 30 metų įskaitytinai (10 balų); nuo 30 metų iki 40 metų (5 balai).
Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (10 balų).
Prašoma mažesnės paramos sumos: nuo 15 iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos (5 balai); per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos (10 balų).
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramai investicijoms ir plėtrai – 12,3 mln. eurų

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ paraiškos priimamos nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 12,3 mln. Eur.
Priemonės veiklos srities tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo lengvinimas. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti, ji bus skiriama jau veikiantiems ūkio subjektams ekonominės veiklos plėtrai, t. y. parama neskiriama įkurtiems naujiems ūkio subjektams. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kaimo gyventojai ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).
Pareiškėjas įsipareigoja projektą įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Išlaidos konsultavimo paslaugoms be PVM negali viršyti: kai prašoma paramos projekto rengimo klausimais didžiausia galima paramos suma – 144 Eur; kai prašoma paramos projekto rengimo klausimais (įskaitant verslo plano parengimą) didžiausia galima paramos suma – 1080 Eur; kai prašoma paramos projekto rengimo (įskaitant verslo plano parengimą) ir įgyvendinimo klausimais projektams, kuriuose nėra numatyti statybos darbai, galima didžiausia paramos suma – 1440 Eur; kai prašoma paramos projekto rengimo (įskaitant verslo plano parengimą) ir įgyvendinimo klausimais projektams, kuriuose yra numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbai, galima didžiausia paramos suma – 1800 Eur.
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

ŽŪM informacija

KITI NUMERIAI
Susisiekite su mumis

Šiuo metu nesame prisijungę. Bet Jūs galite palikti mums žinutę ir mes su Jumis susisieksime artimiausiu metu.

Turite klausimų? Mes Jums padėsime.

Žinutės išsiuntimui paspauskite ENTER
PAGALBA
Norėdami skaityti pilną leidinio versiją ir aiškiai matyti tekstą, spauskite PRIDĖTI Į KREPŠELĮ ir atlikite apmokėjimą.