Atkurti nuniokotus miškus padeda ES parama

Nuo stichinių nelaimių ar gaisrų nuniokotiems miškams atkurti galima naudoti ne tikKPP Miškams padaryta žala ukininkopatarejas.lt. savo lėšas – iki šių metų gruodžio 16 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros (KPP) 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 586 417 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400 tūkst. Eur.

Ką verta žinoti pildant paraiškas
„Miškų savininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad vėl priimamos paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“: valstybės ir ES remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas bei gerinimas ir stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Šiais metais pagal šią priemonę paraiškos priimamos antrą kartą, tačiau reikalavimuose miškų valdytojams atsirado keli pakeitimai:  nurodytas terminas, per kurį miško valdytojas turi kreiptis dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui; stichinių nelaimių pažeisto miško atkurto ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais“, – sako Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Dalia Rutkauskaitė.
Šiais metais parama miškams skiriama pagal kelias veiklos rūšis, todėl paraiškų pildytojams būtina atkreipti dėmesį, kad pagal KPP veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama: miško atkūrimas po pagrindinių kirtimų, dėl stichinių nelaimių poveikio prarastos pajamos, priešgaisrinių bokštų įrengimas ir atnaujinimas, gaisrų gesinimo technikos ir įrangos įsigijimas, likvidinės medienos, valant pažeistą mišką, ruošimas. Taip pat parama neskiriama priešgaisrinėms juostoms įrengti ir prižiūrėti plotuose, kuriems teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ arba parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.

Sąlygos paramai gauti

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos šios išlaidų kategorijos:

 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos: miškų priešgaisrinės apsaugos tikslais įrengiami ir (arba) rekonstruojami miško keliai su žvyro danga; atvirų vandens paėmimo vietų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija; naujų miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir esamų priežiūra;
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos: detektoriai; duomenų perdavimo sistemos; detektorių valdymo pultai ir jų apsauginės sistemos; programinė įranga;
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo išlaidos;
 • bendrosios išlaidos.

ParaišKPP Miškams padaryta žala ukininkopatarejas.lt.2kos teikėjas turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Atrankos kriterijai:

 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas – nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas – daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms) – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Daugiau informacijos bei paraiškos forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).

ZUM logas