Atlaidai kitaip – su baikeriais ir su Koranu

Betygalos Šv. Mikalojaus parapijos Ugionių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyko Žolinei, Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmėms skirti atlaidai. Parapijos klebonas – kunigas, psichologijos ir sociologijos magistras, 11 metų atidavęs karui kaip Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kapitonas leitenantas – Romualdas Ramašauskas šalia įprastų šventų žodžių šmaikštavo ir nemažai laiko skyrė edukacijai apie Koraną, musulmonų rožančių, šviesos karį.

Žolinė, Ugioniai, Romualdas Ramašauskas

Betygalos parapijos klebonas, baikeris Romualdas Ramašauskas laikyti šv. Mišių į Ugionių bažnyčią atriedėjo ant balto triračio motociklo.

Šv. Mišios turėjo prasidėti 12 val., bet klebonas R. Ramašauskas prie bažnyčios įrengtame laikiname altoriuje vis nesirodė. Juk visiems įprasta, kad Mišios visada prasideda laiku. Netrukus Ugionių kaime pasigirdo galingų motorų gaudesys – į Žolinės atlaidus skubėjo apie 50-ies baikerių grupė. Pirmasis pro šventoriaus vartelius ant balto triračio motociklo įvairavo R. Ramašauskas. Iš paskos jam sekė baikeris, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus, kiti motociklininkai.

Atlaidus pradėjo džiazo ansamblis, atlikęs keletą giesmių. „Džiaukitės su angelais ir garbinkime Dievo sūnų, švęsdami Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimą į dangų, – kalbėjo klebonas. – Sveikinu visus, kurie šiandien pasirinkote ne Dubysoje maudytis, vyno taurę pakelti, o atėjote pasidalinti tikėjimu ir meile. Noriu pasakyti sentenciją – už ką gi mes meldžiamės? Galbūt pirmiausia visi dėkokime už gyvenimus, kuriuos turime, už gyvybes, nes nė vienas gyvybės nenusipirkome, gavome dovaną, su kuria turime elgtis pagarbiai. Meldžiamės atsiprašydami Dievo, nes esame žmonės. Esame netašyti deimantai su trimis kampais, bet vieną dieną, kai juos nugludinsime, tapsime briliantais. Melskimės už gydytojus, seseles, slauges, nuo kurių priklauso mūsų kiekvieno sveikata. Melskimės už jus, kurie čia esate. Aš nemanau, kad yra nors vienas, kuris neturi rūpesčių, ir noriu, kad čia jūs juos paliktumėte.“

R. Ramašauskas taip pat kvietė melstis už pagonis, nes ši Ugionių šventovė pastatyta ant pagonių šventyklos pamatų. Tai mūsų istorija ir su ja reikia elgtis pagarbiai. Klebonas paragino melstis ir už Ukrainą bei priminė, kad šiuose atlaiduose dalyvauja apie dvidešimt ukrainiečių.

Sielų ganytojas pakvietė į edukacinę kelionę, išaiškindamas, kas yra šviesos karys. Be to, iš knygos perskaitė neilgą citatą ir paklausė, ar kas nors žino, kaip ši knyga vadinasi. Neišgirdęs nė vieno spėjimo pasakė, kad jo rankose – Koranas. Teigė, kad jame yra du trečdaliai to, kas mūsų Šventajame Rašte surašyta. Leido suprasti, kad įvairūs tikėjimai galėtų vienytis, nes visuose juose – meilė tam pačiam Dievui.

Žolinė, Ugioniai, Romualdas Ramašauskas

Klebonas parodė krikščionių rožančių ir teigė, kad tokį patį naudoja ir musulmonai. Tik jie su rožančiumi elgiasi paprasčiau, musulmonų pavyzdžiu neva galėtų pasekti ir mūsų tikintieji. Katalikai nukritus rožančiaus rutuliukui vis sukalba po maldelę, o musulmonai tik meiliai ištaria Dievo vardą. Todėl musulmonai gali kalbėtis tarpusavyje, galbūt klausytis muzikos ar žiūrėti televizorių, o kartas nuo karto paleisdami rutuliuką pasisveikina su Dievu…

R. Ramašauskas prisipažino, kad prieš daugelį metų jis buvo priverstas atidžiai perskaityti Koraną nuo pradžios iki galo, nes to nepadaręs nebūtų išleistas į taikdarių misiją Afganistane.

Rinkdamas aukas bažnyčiai klebonas pastebėjo, kad tarp čia atvykusių tikinčiųjų yra Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis. Tad baigiantis iškilmėms R. Ramašauskas garsiai sušuko: „Gerbiamas mere, greitai atbėkite čia.“ Kai šis atėjo, klebonas merui pareiškė: „Aš baisiai nekenčiu konservatorių, o jūs priklausote šiai partijai. Bet kadangi žmonėms padarėte labai daug gerų darbų, aš jums atleidžiu.“

R. Ramašauskas pareiškė irgi padarysiąs gerą darbą atvykusiems į atlaidus. Paskelbė, kad grąžins auką visiems, tik ne pinigais, o šventinių pietų metu alumi, gaiviaisiais gėrimais, o vaikams – ledais. Ir pakvietė visus nieko nelaukus skubėti į Betygalos bendruomenės namus.

 

Autoriaus nuotraukos

2022.08.18

ŪP korespondentas Stasys BIELSKIS

Susijusios temos – skaitykite: Žolinė, Ugioniai, Romualdas Ramašauskas