Jauniesiems ūkininkams – tiesiama pagalbos ranka

Žemdirbystės ir gyvulininkystės veikla – bene svarbiausias šalies ekonomikos veiksnys, ne tik tausojantis ilgametes žemės ūkio  tradicijas, bet ir garantuojantis įplaukas į šalies biudžetą. Norėdama paskatinti jaunus žmones nebijoti ir investuoti į įvairias ūkio šakas bei jas plėtoti, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) įgyvendina Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP), kurioje pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ gali būti suteikiama 100 proc. intensyvumo parama iki 40 tūkst. eurų. ŽŪM pabrėžia, kad tai viena populiariausių priemonių ir konkurencija tarp pareiškėjų itin didelė, todėl labai svarbu tinkamai parengti verslo planą, kad projektas būtų įvertintas aukščiausiais tinkamumo balais.

Paramai gauti – parengtas verslo planas ir tinkama kvalifikacija
„Žemės ūkio veikla vis dažniau užsiima ir anksčiau ūkininkavimo patirties neturėję jauni žmonės – tam įtakos turi vis didesnė informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse ir vis dažniau taikomos inovatyvios žemės ūkio veiklos technologijos, padedančios greičiau sulaukti finansinės verslo grąžos. Manome, kad panašios rėmimo programos dalį emigravusio jaunimo sugrąžins į Lietuvą ir padės jam čia įsikurti bei vystyti savo žemės ūkio verslą. Praėjusiais metais jaunųjų ūkininkų įsikūrimui  buvo skirta 30 milijonų eurų, iš viso buvo pateiktos 1822 paraiškos – iš jų teigiamai įvertintos 424“, – sako Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausias specialistas Jonas Pupius.
Pasak jo, jaunieji ūkininkai ar norintys tokiais tapti, gali pretenduoti į 100 proc. intensyvumo paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, kiekvienas jaunasis ūkininkas privalo pateikti verslo planą, kuriame privalo nurodyti, kaip jis ketina vystyti ūkio veiklą ir siekti gerų rezultatų. Taip pat kiekvienas ūkininkas privalo pateikti esamos žemės ūkio valdos situacijos analizę, nurodyti, kokie bus pasirinktos veiklos plėtros tikslai, kaip jų bus siekiama ir kokie bus galutiniai rezultatai. Svarbu nepamiršti detalizuoti, kaip bus skirstomos investicijos į būsimą veiklą bei į kokius rezultatus orientuojamasi po to, kai projektas bus įgyvendintas. Dar vienas ne mažiau svarbus punktas, reikalingas paramai gauti – tai ūkininko kvalifikacija.
Paraiškas gali teikti jaunesni nei 40 metų asmenys, turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, yra baigę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą arba išklausę ūkininkavimo pradmenų programą), ir žemės ūkio valdoje bei ūkyje kaip ūkio valdytojai besisteigiantys pirmą kartą. Paramos paraiškos, teikiamos su projekto partneriais, nepriimamos, o  besikuriančio ūkininko valda ir ūkis negali būti perregistruoti iš jo sutuoktinio.

Balai, lemiantys projekto sėkmę
Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba bei prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Svarbu žinoti, kad planuojama ir iš ES struktūrinių fondų kompensuojama veikla turi būti vykdoma visu verslo plano įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu. Parama jauniesiems ūkininkams skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, bus didesnis kaip 8 tūkst. Eur, tačiau ne didesnis kaip 70 tūkst. Eur per metus.
Prioritetiniai balai bus teikiami šiems ūkininkams: kai įgyvendinus verslo planą pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 10 tūkst. Eur iki 20 tūkst. Eur – suteikiama 4 balai; nuo 20 tūkst. Eur iki 30 tūkst. Eur – 8 balai; nuo 30 tūkst. Eur iki 40 tūkst. Eur – 12 balų; nuo 40 tūkst. Eur iki 50 tūkst. Eur – 16 balų; nuo 50 tūkst. Eur ir daugiau – 20 balų
Taip pat, kai kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis. Papildomų balų gali gauti ir itin jauni ūkininkai: kai pareiškėjas yra iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų; nuo 30 metų iki 40 metų – 5 balai.
Šiemet daugiau papildomų balų suteikiama ir prašant mažesnės sumos nei numato projektas: nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos – suteikiama 10 balų (ankstesniame kvietime buvo skiriami 5 balai); daugiau nei 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos – 15 balų (ankstesniame kvietime buvo skiriama 10 balų).
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis iš programos finansuoti išlaidomis laikoma:

  • nauja žemės ūkio technika, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės. Išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos (ilgiausiai per 5 metus);
  • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
  • bendrosios išlaidos;
  • naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, statybinės medžiagos;
  • infrastruktūra ūkininko valdoje;
  • daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas.

Svarbu pastebėti, kad patvirtinus jaunąjį ūkininką paramos gavėju, yra išmokamas 50 proc. visos patvirtintos paramos sumos siekiantis avansas. Paraiškas paramai gauti ūkininkai kviečiami pildyti liepos 1–29 dienomis.

Daugiau informacijos apie ES teikiamą paramą galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).

KPF_logo ZUM logas