Ashburn +27,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 13 Bir 2024
Ashburn +27,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 13 Bir 2024

Apie kompensacijas dėl ūkinės veiklos miškuose apribojimų

2023/09/17


Privataus miško savininkai, kurių miško valda yra saugomoje teritorijoje, dėl atsiradusių naujų veiklos apribojimų gali gauti kompensacijas. Nauja yra tai, kad Valstybinė miškų tarnyba (VMT) parengė Kompensacijos dėl ūkinės veiklos miškuose apribojimų skaičiuoklę.

Sąlygos, kurioms esant privataus miško savininkas gali pretenduoti į kompensaciją, nustatytos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 patvirtinto Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo nuostatose.

Vienkartinė arba kasmetinė

Vienkartinė kompensacija išmokama privataus miško savininkui, kurio miško valdoje po nuosavybės teisių įgijimo įsteigiama nauja saugoma teritorija, pakeičiamos esamos saugomos teritorijos ribos arba nustatomi nauji veiklos apribojimai, dėl kurių uždraudžiamas brandžių medynų kirtimas arba reikalaujama dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų. Tokiu atveju kompensuojamos pajamos, kurios galėjo būti gautos pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas. Kompensacija apskaičiuojama taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją.

Kasmetinė – privataus miško savininkui, kurio miško valdoje po nuosavybės teisių įgijimo įsteigiama nauja saugoma teritorija, pakeičiama esamos saugomos teritorijos ribos arba nustatomi nauji veiklos apribojimai, dėl kurių atidedamas vėlesniam laikui brandžių medynų kirtimas arba reikalaujama dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui. Tokiu atveju kompensuojami pajamų netekimo nuostoliai, kurie apskaičiuojami kaip vidutinės metinės palūkanos, mokamos einamaisiais metais Lietuvos komerciniuose bankuose už ilgalaikius (nuo 2 metų) terminuotus indėlius, naujai priimtus iš ne finansų bendrovių ir namų ūkių (jeigu nurodytos rūšies indėlių palūkanų norma einamaisiais metais Lietuvos komerciniuose bankuose yra neigiama, kompensacija nemokama). Palūkanos apskaičiuojamos nuo negautų pajamų, kurios galėjo būti gautos iškirtus kirstinus medžius ir pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas. Negautos pajamos apskaičiuojamos taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją.

Reikia pateikti prašymą

Abiem atvejais privataus miško savininkas prašymą gali pateikti ne anksčiau kaip tais metais, kai miškas pasiekia pagrindinių kirtimų amžių, taikytą iki veiklos apribojimų nustatymo.

Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu saugoma teritorija buvo įsteigta, pakeistos esamos saugomos teritorijos ribos ar veiklos apribojimai buvo nustatyti, kompensacijos išmokamos tik tuo atveju, jeigu privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą buvo grąžintas natūra.

Privataus miško savininkas, norintis gauti kompensaciją už miško valdai nustatytus veiklos apribojimus, turi turėti šiai miško valdai galiojantį vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti kompensacijai apskaičiuoti būtini duomenys: medienos, kuri, vykdant nustatytuosius reikalavimus, paliekama visam laikui arba laikinai neiškirsta brandžiame medyne, tūrį ir medyno rūšinę sudėtį arba keliems metams atidedamas brandaus medyno kirtimas, jeigu visa brandžiame medyne sukaupta mediena ar jos dalis bus tik laikinai neiškirsta.

Privataus miško savininkas, norintis gauti kompensaciją, VMT turi pateikti prašymą bei:

• Sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo kopiją, jeigu nuosavybės teisė į miško žemę įgyta vėliau, negu buvo įsteigta saugoma teritorija ar nustatyti veiklos apribojimai, o privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą grąžintas natūra;

• Jei miško valda valdoma, naudojama ir ja disponuojama bendrosios nuosavybės teise, tai pateikiamas vienas prašymas, pasirašytas visų bendraturčių, arba vienas prašymas, pasirašytas vieno bendraturčio, kuris su prašymu pateikia visų bendraturčių raštiškus sutikimus dėl prašymo pateikimo ir, jei bendraturtis sutinka, kad jam tenkanti kompensacijos dalis būtų išmokėta prašymą pateikusiam bendraturčiui ar kitam bendraturčiui, sutikimą raštu dėl kompensacijos išmokėjimo.

Valstybinės miškų tarnybos direktorius sprendimą išmokėti kompensaciją arba prašymą atmesti kaip nepagrįstą pagal prašymus, gautus nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d., priima ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d., pagal prašymus, gautus po einamųjų metų balandžio 1 d., – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

VMT parengta skaičiuoklė

Preliminarų vienkartinės kompensacijos dydį atsižvelgiant į paliekamos neiškirstos medienos rūšį ir tūrį miško valdų savininkams nuo šiol leis sužinoti Kompensacijos dėl ūkinės veiklos miškuose apribojimų skaičiuoklė.

Skaičiuoklę galite rasti ČIA.

skaiciuokle

 

Pagal VMT informaciją

Dalintis