Ashburn +8,4 °C Dangus giedras
Antradienis, 27 Vas 2024
Ashburn +8,4 °C Dangus giedras
Antradienis, 27 Vas 2024

Sėklos ir augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reikalavimai

2024/02/10


Kiekvienais metais Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) žiemą ir ypač artėjant naujam sezonui susiduria su iššūkiais – klestinčia nesertifikuotos sėklos prekyba internetinėje erdvėje ir per spaudą. Tai tik parodo, kad daugelis tiek pardavėjų, tiek pirkėjų, matyt, nežino apie sėklos ir dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reikalavimus, kurių būtina laikytis.

Augalininkystės tarnybos specialistai parengė informaciją, skirtą ūkio subjektams, prekiaujantiems sėklomis ir dauginamąją medžiaga. Manome, kad ji bus naudinga ne tik jiems, bet ir visuomenei.

Javų, grikių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėkla ir sėklinės bulvės bei sertifikuota sodo dauginamoji medžiaga ir sodo augalai

Dauginti, užsakyti dauginti pagal dauginimo sutartį, įvežti, fasuoti, perfasuoti ir tiekti rinkai javų, grikių, sėklinių bulvių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėklas, sodo augalų, išskyrus Conformitas Agraria Communitatis (CAC), dauginamąją medžiagą gali tik Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą turintys atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai. Norintis gauti pažymėjimą pareiškėjas turi pateikti Deklaraciją apie ketinimą vykdyti augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai veiklą ir su ja susijusių dokumentų kopijas, taip pat – informaciją, susijusią su pažymėjimo išdavimu, ir veiklos, susijusios su pažymėjimo išdavimu, vykdymu, paštu, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba per VATIS Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui pagal vykdomos veiklos vietovę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Augalų sėklininkystės įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu, fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis gauti pažymėjimą, turi būti sumokėjęs valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą (pažymėjimo išdavimo valstybės rinkliava – 47 eurai).

Informuojame, kad, tiekiamos rinkai

kokybė turi atitikti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas privalomųjų dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimų aprašų nuostatas.

Fizinis arba juridinis asmuo, siekiantis gauti pažymėjimą, turi būti registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (įregistravimo fitosanitarinio registre valstybės rinkliava – 28 eurai).

Augalų dauginamosios medžiagos saugojimo, įrangos, technikos reikalavimų aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 14 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-685 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos saugojimo, įrangos, technikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustato reikalavimus, susijusius su augalų dauginamosios medžiagos saugojimu, tai pat reikalavimus įrangai ir technikai.

Dauginti, užsakyti dauginti pagal dauginimo sutartį, įvežti, fasuoti, perfasuoti ir tiekti rinkai javų, grikių, sėklinių bulvių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėklą, sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų veisles galima, jei šių augalų grupių veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Augalininkystės tarnybos direktorius, taip pat – į ES žemės ūkio augalų bendrąjį katalogą arba į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą (žr. ČIA ir ČIA).

Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklas

Tiekiant rinkai daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, tiekėjai privalo laikytis tik Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, reikalavimų aprašo nuostatų. Šiuo atveju tiekėjai nėra atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai. Pagal šio teisės akto 9 punktą, „Tiekėjai, tiekiantys rinkai daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, turi būti registruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre.“ Aprašo 29 punktas numato, kad „Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga rinkai turi būti tiekiama su tiekėjo dokumentu ir (ar) augalo pasu.“

Tiekti rinkai galima tik tas daržovių veisles, kurios įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą arba jos įrašytos į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą.

Sodo augalų CAC dauginamoji medžiaga ir sodo augalai

Tiekiant rinkai sodo augalų CAC dauginamąją medžiagą ir sodo augalus būtina žinoti, kad sodo augalų sertifikavimo ir tiekimo rinkai reikalavimai reglamentuojami Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reikalavimų aprašu, patvirtintu 1999 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 383.

Vadovaujantis Augalų sėklininkystės įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, leidžiama tiekti rinkai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą: „sodo, dekoratyvinių augalų, daržovių, išskyrus sėklą, dauginamąją medžiagą ir (ar) daržovių sodinamąją medžiagą, dekoratyvinius, sodo augalus, jeigu jie atitinka reikalavimus, keliamus Europos Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams, nurodytus „įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, priimtuose pagal 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB, su visais pakeitimais ir priemones, priimtas pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnį“.

Pagal minėto reikalavimų aprašo 135.2 papunktį, CAC medžiaga turi atitikti Oficialiajame sodo augalų veislės apraše ar Oficialiai pripažintame sodo augalų veislės apraše išvardytus požymius. Tiekėjas pagal veislių požymius turi įvertinti, ar CAC medžiaga atitinka Oficialiajame sodo augalų veislės apraše ar Oficialiai pripažintame sodo augalų veislės apraše išvardytus požymius. Veislė turi būti įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Europos Sąjungos sodo augalų rūšių veislių sąrašą (žr. ČIA ir ČIA).

Gėlių, kai kurių daržovių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėkla

Ketinant tiekti rinkai gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklą, būtina vadovautis Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo nuostatomis. Aprašo 6 punktas numato: „Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėkla turi atitikti reikalavimų aprašo priede nurodytus reikalavimus. Jei rinkai tiekiama reikalavimų aprašo priede nenurodytų rūšių augalų sėkla, jos daigumas turi būti nurodytas ant fasuotės. Dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau – tiekėjas) turi turėti sėklos kokybės patvirtinimo dokumentą“. Fasuotės turi būti pažymėtos tiekėjo etikete arba informacija gali būti atspausdinta ant fasuotės.

Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiagą ir dekoratyviniai augalai

Planuodami tiekti rinkai dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą ir dekoratyvinius augalus, turite laikytis Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371. Pagal reikalavimų aprašą, „Dauginamoji medžiaga tiekiama į rinką su dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo išduotu dokumentu ir tiekėjo etikete“ (19 punktas); tiekėjai turi „būti registruoti fitosanitariniame registre“ (18.1 papunktis); „Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XIII priede, tiekiama į rinką, privalo turėti augalo pasą. Augalo pase informacija turi būti pateikiama kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 VII priedo A ir B dalyse ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2313 priedo A ir B dalyse“ (32 punktas).

Ar galima tiekti rinkai sėklą, išaugintą trečiosiose šalyse?

Augalininkystės tarnyba informuoja, kad tiekti rinkai javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų, daržovių sėklą, kuri yra užauginta ne Europos Sąjungoje ir ne Europos ekonominės erdvės šalyse, galima, jeigu ji yra lygiavertė Europos Sąjungoje išaugintai sėklai.

Vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimu dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (2003/17/EB), Argentina, Australija, Kanada, Čilė, Izraelis, Marokas, Moldova, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV ir Urugvajus bei Pietų Afrika turi lygiavertiškumą dėl aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos, todėl galite tiekti rinkai aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą, išaugintą minėtose šalyse.

Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čilė, Izraelis, Marokas, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV ir Urugvajus bei Pietų Afrika turi lygiavertiškumą dėl pašarinių augalų sėklos, todėl galite tiekti rinkai pašarinių augalų sėklą išaugintą minėtose šalyse.

Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čilė, Izraelis, Marokas, Moldova, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV, Ukraina ir Urugvajus turi lygiavertiškumą dėl javų sėklos, todėl galite tiekti rinkai javų sėklą išaugintą minėtose šalyse. Pietų Afrikos Respublika lygiavertiškumą turi tik Zea mays ir Sorghum spp. atveju.

Pažymime, kad tik Moldova turi lygiavertiškumą dėl daržovių sėklos, todėl rinkai galite tiekti daržovių sėklą, išaugintą minėtoje šalyje. Tuo tarpu Čilė, Naujoji Zelandija, Serbija, Turkija, JAV turi lygiavertiškumą dėl runkelių sėklos, todėl jas galite tiekti rinkai.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2021/537, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai susiję su Jungtinėje Karalystėje atliekamų aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumu, Jungtinė Karalystė turi lygiavertiškumą dėl javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų sėklos ir rinkai šią sėklą gali tiekti.

Pažymime, kad tiekti rinkai galite tik tas javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų, daržovių veisles, kurios įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Augalininkystės tarnybos direktorius, taip pat – į ES žemės ūkio augalų bendrąjį katalogą arba į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą (žr. ČIA).

 

Šaltinis: VAT

 123rf nuotr.

Dalintis
2024/02/27

Traktorių manifestacijos prablaivė politikus: EK žemės ūkyje siūlo permainas

Vakar, pirmadienį, vykusiam Europos Sąjungos (ES) Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos svarstymui Europos Komisija (EK) pateikė visą pluoštą siūlymų, kaip nuraminti piktus žemės ūkio sektoriaus protestus – pasiūlė sušvelninti ka...
2024/02/27

Ar smulkiesiems Europos pieno gamintojams pavyks įveikti besitęsiančią pieno krizę?

Didžiausia pasaulyje pieno gamintoja yra Europos Sąjunga (ES). Tik ar pavyks išlaikyti lyderės pozicijas? Naujausioje USDA Pasaulio rinkų ir prekybos ataskaitoje nedviprasmiškai teigiama, kad 2024 m. ES perspektyvos prastos – p...
2024/02/27

Išsaugota vertinga pelkė

Sunaikinimo vos išvengusi Juodymų pelkė nuo 2023 m. tapo 371,9 ha ploto valstybės saugomu telmologiniu draustiniu, o daliai pelkės suteiktas „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklo buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) s...
2024/02/26

Žemės ūkio ministrai sutarė dėl atsako į krizinę padėtį žemės ūkyje

Atsižvelgdami į tebesitęsiančius ūkininkų protestus ir remdamiesi pirmininkaujančios Belgijos informacija bei Europos Komisijos parengtu neoficialiu dokumentu dėl reikalavimų supaprastinimo, Europos žemės ūkio ministrai vasario 26 d. Taryboje...
2024/02/26

Ūkio vystymo strategijų daug. Kur link sukti?

(VDU ŽŪA langas) Žemės ūkis yra sudėtingesnis nei daugelis kitų verslų, su kuriais paprastai lyginamas. Tai sąlygoja betarpiškas žemės ūkio sąryšis su gamta. Moksliniuose darbuose ir politiniuose dokumentuose bei sprendimuose pažymim...
2024/02/26

Protestuojantys Lenkijos ūkininkai tikrins, kas vežama per Lietuvos-Lenkijos sieną (papildyta ŽŪM komentaru; KRK reakcija)

Protestuojantiems Lenkijos ūkininkams ketinant nuo kovo 1 dienos savaitę blokuoti kelią Lietuvos-Lenkijos pasienyje, protesto organizatorius Karolis Pieczynskis (Karolis Piečynskis) sako, kad Lenkijos protestuotojai tikrins, kas vilkikais vežama p...
2024/02/26

V. Janulevičius: Vienintelis kelias nugalėti rusiją

Vakar Ukrainos prezidentas V. Zelenskis paskelbė, kiek ukrainiečių gyvybių nusinešė jau dvejus metus trunkantis plataus masto karas su rusija. 31 tūkstantis žmonių aukų.
2024/02/26

Pagal „off grid“ filosofiją gyvenantis dailininkas: „Vilnius dabar – mūsų kaimas“

Kai žinomas dailininkas Vygantas Vėjas nutarė mesti sostinę, dažnas stebėjosi. Kodėl buvusiam Vilniaus Užupio respublikos rezidentui, praeityje gyvenusiam Tokijuje, apkeliavusiam pusę pasaulio, reikėjo atsidurti vos ne džiunglėse prie Baltarusijos...
2024/02/26

Koks ryšys tarp saulės elektrinės ir gardžios mėsos?

Trečius metus iš eilės saulės elektrinę Lietuvoje galima tiesiog laimėti. Tereikia įsigyti mėsos gaminių ir dalyvauti akcijoje „Krekenavos perki – saulės jėgainę vėl laimi“.