Nebeliks galimybės savavališkai aptverti mišką

Reaguodama į Specialiosios tyrimų tarnybos (STT) antikorupcinio vertinimo išvadą, kad teisinės spragos leidžia privatiems žemės savininkams savivaliauti aptveriant mišką laukiniams gyvūnams laikyti, Aplinkos ministerija (AM) pabrėžia, kad į išvadą atsižvelgta.

Vyriausybės teikimu Seimo pernai priimtomis Laukinės gyvūnijos įstatymo pataisomis, įsigaliojusiomis 2021 m. gegužės
1 d., nustatyta, kad leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus neišduodamas, jeigu planuojama aptverti didesnį miško žemės plotą, negu leidžia Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės. Be to, tokio leidimo galiojimas panaikinamas, nustačius, kad aptvaruose ar voljeruose, įrengtuose aptvėrus miško žemę, laukiniai gyvūnai nepradėti laikyti vienerius metus ir ilgiau arba jų laikoma mažiau.

Atsižvelgus į STT antikorupcinio vertinimo išvadą, Laukinės gyvūnijos įstatymas papildytas nuostata, kad, panaikinus leidimo laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje galiojimą, leidimą turėjęs asmuo privalo pašalinti aptvarus miško žemėje per Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių nustatytą terminą.

Naujos redakcijos Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, kurias AM šiuo metu baigia rengti ir konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, tarp jų ir elnių bei danielių augintojais, nustatys maksimalų leistiną užtverti miško plotą vienam laukiniam gyvūnui ir terminą, per kurį leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėjęs asmuo privalės pašalinti aptvarus miško žemėje.

Aplinkos ministro 2020 m. balandžio 4 d. įsakymu buvo patikslintos ir Lankymosi miške taisyklės, suderinus jas su Miškų įstatymo nuostatomis.

2021-11-15

AM informacija

Redakcijos nuotrauka

Elnių augintojai, danielių augintojai, STT, Aplinkos ministerija, aptvarai miško žemėje