Smulkiesiems ūkininkams plačiai veriamos durys 

Nuo 2019 metų kovo mėnesio pradžios paprastėja europinės paramos teikimo smulkiesiems ūkininkams tvarka. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teigimu, ši paramos priemonė ir taip populiari, o dabar norima padėti tiems, kas ja dar nespėjo pasinaudoti. Tie, kas dar nepasinaudojo parama smulkiesiems ūkiams  2014-2020 m. laikotarpiu, turi  geras galimybes.

Paprasta ir aiški tvarka

Nuo 2019 metų kovo 1 d. smulkieji ūkininkai jau gali teikti paraiškas gauti paramą savo ūkiams plėsti ir modernizuoti. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veik­los sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles Žemės ūkio ministerija patvirtino vasario pradžioje. „Kviečiu teikti paraiškas ūkininkus, kurie anksčiau nepasinaudojo šia parama – jiems ji ir skirta, todėl raginu nepraleisti naujų galimy-
bių“, –  sako NMA vadovas Erikas Bėrontas.

Smulkiajam ūkininkui, kuris nori gauti lėšų ūkio plėtrai bus lengviau daugeliu klausimų.  Supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Nebebus reikalaujama teikti komercinių pasiūlymų tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti. Nebereikės kartu su paraiška pateikti finansinės atskaitomybės dokumentų, buhalterinę apskaitą privaloma tvarkyti ne vėliau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais paramos gavėjas nebeprivalės pasiekti 2 proc. grynojo pelningumo, tačiau svarbu, kad veikla būtų pelninga.

Atsisakyta reikalavimo apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą, tačiau įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų. T. y. – jei, pvz., pavogė akėčias ir jos buvo nedraustos – tokios pat akėčios turės atsirasti rizikavusio paramos gavėjo sąskaita. Tas pats ir su traktoriumi ar kombainu, jei juos pavogė ar šie sudegė. Prisiimtų įsipareigojimų privalu laikytis iki bus išmokėtos visos skirtos paramos lėšos.

Ką galima pirkti?

Ką gali ir ko negali pirkti ūkininkas už gautus paramos pinigus? Pavyzdžiui, gal gali susigalvoti ir nusipirkti automobilį arba susiremontuoti gyvenamojo namo stogą? Arba panaudoti ją kokiam nors ūkio turto draudimui?

Specialių apribojimų, draudimų nėra. 2019 metų taisyklėse numatyta, kad parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, t. y. žemės ūkio produktų gamyba,  žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimu ir tiekimu rinkai. Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams perdirbti. Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Taisyklėse nėra nurodyta tinkamų/netinkamų išlaidų. Tik labai svarbu, kad išlaidos būtų būtinos, pagrįstos ir skirtos verslo planui įgyvendinti,  verslo plane užsibrėžtiems tikslams, uždaviniams bei veiklos rodikliams  pasiekti.  Taip pat svarbu paminėti, kad paramos gali kreiptis tik tie smulkieji ūkininkai, kurie pagal šią priemonę paramos prašo pirmą kartą per 2014-2020 KPP laikotarpį.

Kartą pasinaudojusi galimybe Regina Jonušienė, uogininkyste besiverčianti moteris iš Kalnyčių kaimo Šilalės rajone tikina: „Parama pasinaudojau ir kitiems tikrai patariu. Pirkau akėčias, traktoriuką su tinkamu apsisukimo spinduliu, braškių tarpuvagių apdorojimo, tinkamą silpniems daigams šalinti, kitą įrangą. Niekas nediktavo, ką pirkti  <..> Dar buvo įranga medelių sodinukų sodinimui, bet pritaikiau ir avietėms, nes užsiimu uogomis.“

Popierių mažėja

Šalia to, kad supaprastinamos verslo plano ir paraiškos formos, paramos gavėjas nebeturės teikti patirtų išlaidų ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų, jeigu to nepaprašo NMA, bei atsisakoma kontrolės laikotarpio, t. y., įgyvendinus projektą, nebereikės teikti metinių ataskaitų.

Pasak NMA vadovo Eriko Bėronto, paramą gavę ūkininkai ir ligi šiol nelabai skundėsi popierių ar perteklinės kontrolės gausa, tačiau norima skatinti žmones ir toliau naudotis parama, nesibaiminant, kad į duris pasibels griežtas patikrą atliekantis darbuotojas.

Tuo, kad paramos lėšomis verta modernizuoti savo ūkį,  įsitikina vis daugiau ūkininkų. Vien praėjusiais metais smulkiesiems ūkiams modernizuoti buvo pateiktos 665 paraiškos, kuriose bendra prašoma suma siekia daugiau kaip 9,9 mln. Eur. Naujos ir kokybiškos technikos ar įrangos, reikalingos pažangiam ūkininkavimui, savo lėšomis lengvai nenusipirksi.

Tą patį teigia ir R. Jonušienė.  „Užsiimu braškėmis ir avietėmis, žinau, kas yra freza, kas akėčios. O apie paramos galimybę sužinojau kaip visi  – televizija, internetas, radijas. Buvo vienas kitas pažįstamas ja pasinaudojęs. <…> Tikrinimų nebuvo daug <…>  Konsultantų mokamomis paslaugomis nesinaudojau ir jų neprireikė. Patarė žmogus pažįstamas. NMA visada nuoširdžiai padėjo ir maloniai bendravo. Tikrai. Pagaliau, galiu užtikrinti, kad tai tikrai padėjo verslo plėtrai. Be šios galimybės nebūčiau nei akėčių, nei traktoriukų nusipirkusi.“

Įgyvendinęs projektą, paramos gavėjas NMA turi pateikti tik vieną, galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Galutinė ataskaita teikiama kartu su mokėjimo prašymu, kuris teikiamas tinkamai įgyvendinus verslo planą, paraiškoje ir taisyklėse numatytais terminais. Galutinė ataskaita ir mokėjimo prašymas teikiami elektronine forma per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.

Tvarkingai pateikus supaprastintą paraišką ir NMA priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, pinigai išmokami pareiškėjui (ūkininkui) į paraiškoje nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

Tikslas – paprastumas

Į paramą gali pretenduoti tik tie smulkūs ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur. Kas ta standartinė vertė ir kaip žinoti, kad „telpi“ į taisykles?

Produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis – tai eurais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai. Šį rodiklį apskaičiuoja ir savo interneto svetainėje 2 kartus per metus skelbia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (www.vic.lt).

Reikalui esant, visada galima pasikonsultuoti su NMA specialistais. Paklausimų bei skambučių iš potencialių pareiškėjų NMA Komunikacijos skyrius gauna kasdien. Atsižvelgiant į ankstesnę patirtį ir ženkliai supaprastintą paramos teikimo tvarką, tikėtina, kad bus dar didesnis norinčių pateikti paraiškas ūkininkų skaičius. Todėl NMA visuomet kviečia ūkininkus nelaukti paskutinės dienos paraiškoms teikti ir kreiptis į NMA kuo anksčiau.

NMA misija – būdama patikima ir pažangi organizacija, suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.

Vaclovas KARDIŠIUS