Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

Nuo 2022 m. sausio 1 d. pakeistos svarbios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, į kurias raginame atkreipti dėmesį ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) klientus – perkančiąsias organizacijas, kurios privalo pirkimų procedūras vykdyti vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis.

Viešuosius pirkimus vykdančios organizacijos – savivaldybės, mokslo institucijos, kiti projektų vykdytojai, kurie vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis, – turi žinoti, jog nuo sausio 1 d.:

 • Pirkimų vykdytojai įpareigojami siekti inovatyvių bei aplinkos apsaugos kriterijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei jos įgaliotos institucijos turės nustatyti atvejus, reikalavimus ir tvarkas, kada ir kaip tai daryti.
 • Pirkimų vykdytojai, kurių per einamuosius metus numatoma sudaryti sutarčių vertė neviršys 30 000 Eur be PVM, turės laikytis tik įstatymuose įtvirtintų principų bei teikti ataskaitas.
 • Rinkos konsultacijos bus privalomos, jei per paskutinius 12 mėn. atliktame tokių pat ar panašių prekių, paslaugų ar darbų pirkime, apie kurį buvo privaloma skelbti (išskyrus MVP), nebuvo gauta nei vienos arba buvo gauta tik viena tinkama paraiška ar pasiūlymas.
 • Perkančioji organizacija (PO) privalės skelbti apie rinkos konsultacijas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
 • Koreguojamos pašalinimo pagrindų, susijusių su rimtu profesiniu pažeidimu, formuluotės. Tiekėjai turės būti šalinami iš pirkimo procedūros, jei PO bet kokiomis tinkamomis priemonėmis galės įrodyti, kad tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą. PO, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo, galės vertinti, ar dėl esančių pašalinimo pagrindų ji tiekėją laiko nepatikimu.
 • Tiekėjas negalės pasinaudoti „apsivalymo“ galimybe, jei jis yra pašalintas iš pirkimo procedūros įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
 • Pirkdamas statybos darbus ir nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus, pirkimo vykdytojas turės reikalauti, kad rangovas pateiktų pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos (kompetencijų) įrodymus, kai Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.
 • Tikslinamas reglamentavimas dėl informacijos apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūros metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją bei apie netinkamai įvykdžiusius ar neįvykdžiusius sutarčių tiekėjus.
 • Pirkimai, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, negalės sudaryti daugiau kaip 50 proc. (šiuo metu yra 70 proc.).
 • Panaikinama nuostata dėl socialinio pasiūlymų vertinimo kriterijaus – darbo užmokesčio medianos. Tačiau įtvirtinama galimybė vertinti darbuotojams per pastaruosius 12 mėn. mokėtą darbo užmokesčio medianą.
 • Supaprastintų pirkimų atveju, pirkimo vykdytojai galės prašyti, kad neįprastai mažą kainą pagrįstų tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
 • Žodžiu sudaryti bus galima sutartis, neviršijančias 5 000 Eur be PVM.
 • Panaikinama pareiga skelbti raštu pateiktą pasiūlymą, kai sutartis sudaroma žodžiu. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad informacija ir apie šias sutartis turės būti skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) nustatyta tvarka.

2022-01-05

NMA informacija

NMA, CVP IS, viesieji pirkimai