Lietuvos kaimo plėtros programos pokyčiai skatina kooperuotis ir investuoti

Šiemet Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) pakeitimus, kuriems įsigalėjus pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis tapo dar paprasčiau.

Aktualu norintiesiems kooperuotis
Iš viso EK patvirtino dešimt reikšmingų KPP pakeitimų. Pagrindiniai pakeitimų prioritetai – vidutinių ir smulkių ūkių galimybių investuoti gerinimas ir jų kooperacijos skatinimas.
EK patvirtinti pakeitimai atlikti KPP priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, taip pat veiklos srityse „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“, „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“.
Taip pat EK patvirtino pakeitimus Programos administravimo nuostatose, susijusiose su lėšų kvietimui teikti paraiškas padidinimu, tinkamumo finansuoti sąlygų ir paramos intensyvumu, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų ir minimalios žemės ūkio veiklos kriterijuose. Be to, atlikti pakeitimai įtvirtino ir naują žemės ūkio veiklos apibrėžimą.
Žemės ūkio ministerijos teigimu, ypač aktualūs tie KPP pakeitimai, kurie skirti norintiems kooperuotis, taip pat investuoti siekiantiems vidutiniams ir smulkiems ūkiams.

Pakeistas žemės ūkio veiklos apibrėžimas
Pirmiausia, pakeistas ankstesnėje programos redakcijoje įtvirtintas žemės ūkio veiklos apibrėžimas. Nuo šiol pripažintų žemės ūkio kooperatyvų iš savų narių produktų supirkimas, pardavimas ir perdirbimas, realizavimas taip pat įtraukti į šios veiklos apibrėžimą.
Išplėstas žemės ūkio veiklos apibrėžimas skatins ūkininkų kooperaciją ir sudarys palankias sąlygas kooperuotiems ūkininkams investuoti į veiklos efektyvumą ir ūkių našumo didinimą. Sujungta kelių ūkių veikla gali būti daug naudingesnė ir konkurencingesnė tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje.
Pagal ankstesnį apibrėžimą, pavienio ūkininko pajamos iš užaugintos produkcijos realizacijos būtų laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, tačiau grupės ūkininkų, susijungusių į kooperatyvą, ūkiuose užaugintos produkcijos realizavimo per kooperatyvą pajamos nebūtų laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos. Taigi iš esmės tos pačios veiklos buvo traktuojamos skirtingai pagal tai, ar ūkininkai kooperuoti, ar ne.
Dauguma kooperatyvų Lietuvoje superka produkciją iš savo narių ūkių ir ją sukoncentravę parduoda perdirbėjams ar prekybos centrams. Tokių kooperatyvų nelaikymas žemės ūkio veiklos subjektais, nors kooperatyvo nariai ir užsiima žemės ūkio veikla, neskatino ūkininkų jungtis bendrai veiklai.

Pasikeitė paramos administravimo nuostatos
Pakeistos ir programos administravimo nuostatos, susijusios su lėšų kvietimui teikti paraiškas padidinimu.
Nuo šiol paramos administravimo nuostatose numatytas atvejis, kai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos arba teismo sprendimu paraiška grąžinama vertinti pakartotinai ir pripažįstama tinkama gauti paramą. Anksčiau toks atvejis nuostatose nebuvo numatytas.
Šis pakeitimas sudarys sąlygas užtikrinti tinkamą ikiteisminių institucijų ar teismo sprendimų vyk­dymą, nepažeidžiant pa­reiš­­kėjų, pretenduojančių gauti pa­ramą, teisėtų lūkesčių.
Geresnės sąlygos kooperacijos plėtrai
Naujausioje KPP redakcijoje pakeistas veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ veiksmų rūšių aprašymas – sutarta jį papildyti, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kooperacijos plėtrai.
Žemės ūkio produktų gamyba baigiama pagamintų produktų realizavimu, kuriame dalyvauja pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Jie superka žemės ūkio produktus iš savo kooperatyvo narių, juos realizuoja, perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
Atsižvelgiant į tai, pakeitimu patvirtintas tokių pripažintų žemės ūkio kooperatyvų vykdomos veik­los priskyrimas valdoje pagamintų ir užaugintų produktų apdorojimo, perdirbimo ir pateikimo rinkai veiklai. Tai įgalina kooperatyvus pasinaudoti KPP teikiamomis galimybėmis pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Parama – pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams
Atsižvelgiant į siekį visapusiškai skatinti kooperaciją, tačiau tuo pačiu metu ir užtikrinti kooperacijos efektyvumą, patikslinta tinkamumo finansuoti sąlygų dalis. Nuo šiol parama neteikiama žemės ūkio kooperatyvui, jei kooperatyvas neturi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso.
Taip pat nustatyta, kad parama teikiama pripažintam žemės ūkio kooperatyvui, kuris užsiima žemės ūkio produktų supirkimu iš savo kooperatyvo narių, jų realizavimu ar iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi visi kooperatyvo nariai. Tokiu būdu užtikrinama veiklos srities programavimo lo­gika, t. y. investicijos turi bū­ti daromos valdoje, o ne, pavyzdžiui, mieste.
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kooperacijos plėtrai ir paskatinti ūkininkus daugiau investuoti, sukuriant didesnę pridėtinę vertę, papildytos Programos paramos normos. Pridėta nuostata, jog, vykdant valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir pateikimą rinkai, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų už kolektyvines investicijas, kurių rezultatais bendrai naudojasi kooperatyvo nariai.

Kiti pakeitimai
Patikslintas veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ paramos gavėjo apibrėžimas, įtraukta nuostata, jog gamintojų grupės dalyviu gali būti kooperatyvas, kurio iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių, suteiktų paslaugų vertė turi būti didesnė kaip 50 proc. visų kooperatyvo supirktų produktų ir visų parduotų prekių, suteiktų paslaugų vertės. Taip pat projektų atrankoje prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, atstovaujantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogi­ninkystės ir daržininkystės sektoriams.
Pakeitus veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ atrankos kriterijų nustatymo principų, tinkamumo finansuoti sąlygų ir (taikytinų) sumų ir paramos normas, skatinamas aktyvesnis pripažintų žemės ūkio kooperatyvų dalyvavimas žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros veikloje, skatinama kooperacija.

Justino ADOMAIČIO nuotrauka