Veiklioms kaimo bendruomenėms – valstybės parama

Šepetos kaimo šventė (Kupiškio kultūros centro nuotr.)

Veikli kaimo bendruomenė – savotiška dovana valstybei. Juk iš čia atėję pagrindiniai papročiai ir šimtmečius saugojamos tradicijos. Galimybė prisidėti prie kaimo bendruomenių veiklos, jų puoselėjamų vertybių išsaugojimo yra ir vienas pagrindinių Žemės ūkio ministerijos uždavinių. Siekiant padėti kaimo vietovių gyventojams, skiriama ir finansinė parama. Ja dar galima suspėti pasinaudoti – paraiškų laukiama iki vasario 23 d.

Parama – trims veiklos sritims
Šiais metais kaimo bendruomenių veiklai numatyta apie 0,8 mln. Eur. nacionalinė parama. Ji teikiama pagal tris veiklos sritis.
Pirmoji sritis – tai parama materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui. Jai numatyta skirti iki 30 proc. 2018 m. paraiškoms numatyto biudžeto. Šios paramos intensyvumas 95 proc., didžiausia paramos suma būtų 3 tūkst. Eur. Pagal šią veiklos sritį paramos gali kreiptis tik išskirtinai kaimo bendruomenės.
Antroji sritis – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Šiai sričiai numatyta didžiausia – iki 50 proc. – 2018 m. paraiškoms numatyto biudžeto. Maksimalus paramos dydis –  5 tūkst.  Eur, intensyvumas – taip pat 95 proc.
Trečioji sritis – tai parama renginių organizavimui. Jiems paremti numatyta iki 20 proc. 2018 m. paraiškoms numatyto biudžeto. Pagal šią pareiškėjais gali būti ne tik kaimo bendruomenės, bet ir rajono mastu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos, t.y. sąjungos, ir nacionaliniu mastu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos. Paramos dydis skiriasi atsižvelgiant į pareiškėjo tipą: kaimo bendruomenės gali pretenduoti į 1,5 tūkst. Eur sumą, rajono mastu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos – į 3 tūkst. Eur sumą, nacionalinės organizacijos – į 6 tūkst. Eur paramą. Renginių organizavimui paramos intensyvumas yra šimtaprocentinis, todėl bendruomenėms nereikia prisidėti nuosavomis lėšomis prie projektų.
Pareiškėjai paramos paraišką gali teikti tik pagal vieną iš įvardytų veiklos sričių.

Sutvarkyta kaimo aplinka. Svirnų kaimas (Facebook nuotrauka)

Geros naujienos paraiškų teikėjams
Šiais metais Žemės ūkio ministerija skelbia kelias  geras naujienas vietos kaimo bendruomenėms. Pirmoji –  padidintas paramos intensyvumas. Tai reiškia, kad kaimo bendruomenėms reikės mažiau prisidėti nuosavomis lėšomis prie projekto įgyvendinimo. Dar viena naujovė: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai – taip paspartėja projektų įgyvendinimas, sumažėja administracinė našta paramos gavėjams.
Pareiškėjus turėtų nudžiuginti ir žinia, kad sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis, kai kurie duomenys bus tikrinami tiesiogiai per viešuosius registrus, pvz., per juridinių asmenų registrą, SODRĄ, Valstybinę mokesčių inspekciją. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veikos sritis. Supaprastinta ir pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos.
Svarbus momentas ir palengvinimas paraiškų teikėjams – dėl paramos gavimo. Anksčiau, nesvarbu kokia nacionalinė parama buvo gauta, kreiptis kitos paramos buvo galima tik po dvejų metų.  Dabar dvejų metu pertrauka paramai yra taikoma tik tais atvejais, jeigu parama buvo gauta „kietosioms“ investicijoms t. y. viešųjų erdvių sutvarkymui arba materialinei bazei stiprinti. Renginiams paramos galima kreiptis nors ir kasmet.

Sutvarkyta kaimo aplinka. Svirnų kaimas (Facebook nuotrauka)

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai
Paraišką teikiančiai bendruomenei keliami tam tikri reikalavimai. Ji turi būti registruota viešuoju juridiniu asmeniu ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo; turi atstovauti kaimo bendruomenės gyventojams ir veikti kaimo vietovėje; negali vienyti  kokios nors asmenų grupės kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais, pvz., kaimo moterų draugija, medžiotojų klubas ar pan. Kad parama turėtų didesnį svorį ir pasiektų didesnį gyventojų skaičių, reikalaujama, kad bendruomenės narių būtų ne mažiau kaip 30.
Paraiškas teikianti ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija taip pat turi veikti ne trumpiau nei metus bei vienyti ne mažiau kaip 50 proc. rajono kaimo bendruomenių. Tas pats reikalavimas keliamas ir nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijančiai organizacijai – turi vienyti ir atstovauti ne mažau kaip 50 proc. Lietuvos kaimo bendruomenių.
Projektui, teikiamam pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį, keliama sąlyga, kad už paramos lėšas įgytas turtas būtų naudojamas kaimo bendruomenės viešiesiems poreikiams tenkinti, t.y. kiekvienas kaimo gyventojas turi turėti galimybę naudotis projekto rezultatais (pvz., laisvai naudotis įranga, patalpomis).
Planuojantys investuoti į nekilnojamąjį turtą turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius teisėtą naudojimąsi nekilnojamuoju turtu, teisėtas valdymas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre. Siekiant užtikrinti viešąjį interesą nutarta, kad turtas, kuris perimtas iš privačių ar juridinių asmenų yra netinkamas projektų įgyvendinimui.

Krokslio kaimo šventė (Varėnos rajono savivaldybės nuotr.)

Veiklos sričiai „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas“ reikalingas nekilnojamasis turtas – žemė. Čia galioja tokie reikalavimai: jeigu žemė išnuomota iš asociacijos, ji turi būti įregistruota Registrų centre. Vienintelė išimtis – dėl valstybinės žemės. Tokiu atveju  bendruomenė turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą arba savivaldybę ir prašyti jų leidimo leisti daryti projekte numatytas investicijas. Reikalingas ir žemės valdytojų ar patikėtinių sutikimas, kad projekto priežiūrą vykdys ne trumpiau kaip trejus metus nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos. Projektas negali būti įgyvendinamas, jeigu valstybinė žemė pagal panaudą jau atiduota savivaldybei.
Projektai renginių organizavimui turi turėti preliminarią renginio programą, kuri atitinka renginio tikslą ir veiklas. t.y. projekte numatytos išlaidos turi atsispindėti programoje ir projekto tiksle.
Šiais metais paramos paraiškos yra teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), kuri atliks ir jų  vertinimą.

Daugiau informacijos apie Nacionalinę paramą  galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).