Gera naujiena jauniesiems ūkininkams

tekstas2Vija PAKALNYTĖ

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programai (KPP) einant į pabaigą, paskelbtas paskutinis kvietimas teikti paraiškas pagal vieną populiariausių priemonių – „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškų iš jaunosios ūkininkų kartos laukiama iki šių metų gruodžio 31 d. Pretenduojantieji į paramą turėtų atkreipti dėmesį į kelias naujoves. Svarbiausia jų – trumpesnis projekto įgyvendinimo laikas.

Projektui įgyvendinti – tik 9 mėnesiai
Rengdami paraiškas jaunieji ūkininkai turėtų atsiminti, kad savo projektą jie turės įgyvendinti per devynis mėnesius. Atitinkamai reikėtų planuoti projekto veiklas ir jų baigimo terminus. Vėliausiai galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) reikės pristatyti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Šis galutinis terminas turės būti nurodytas ir paraiškoje.
„Ketinantieji teikti paraiškas turėtų gerai apgalvoti ir įvertinti, ar suspės laiku ir tinkamai įgyvendinti projektą. Tai ypač svarbu tiems, kas ketina statyti arba rekonstruoti gamybinius statinius, naudodami statybines medžiagas, įsigytas už paramos lėšas. Pažymėtina, kad statybos darbai nėra finansuojami, o įsigytos medžiagos galės būti naudojamos tik gamybiniams pastatams, pavyzdžiui, tvartams ar gamybiniams sandėliams statyti arba atnaujinti“, – pabrėžia NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Baltakartytė.
NMA specialistė taip pat atkreipia dėmesį, kad jei projekte numatyti statybos ar rekonstravimo  darbai, su paraiška turi būti pateiktas statybos, rekonstravimo techninis projektas arba remonto aprašas, sąmata bei statybą leidžiantis dokumentas.

„Kruopščiai sukomplektuotos paraiškos su visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą“, – sako Rasa Baltakartytė.

Parama neseniai įsikūrusiesiems
Paramos ūkiui įkurti gali kreiptis jaunesni nei 40-ies metų ūkininkai, kurių žemės ūkio valda ir ūkis buvo įregistruoti ne anksčiau kaip prieš dvejus metus. Pretenduojantieji į paramą taip pat turi turėti profesinių įgūdžių ir kompetencijos bei su paraiška pateikti vieną iš profesinį pasirengimą ūkininkauti įrodančių dokumentų.
Kitas svarbus tinkamumo kriterijus – turimos žemės ūkio valdos (ŽŪN) dydis. Reikalavimai ŽŪN priklauso nuo to, kokį ūkį planuojama steigti. Ketinantieji  kurti gyvulininkystės, mišrų arba augalininkystės ūkį nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą. Už 1 ha tokio ūkio skiriama 3 452,80 Lt (1 000 Eur). Steigiantieji daržininkystės, vaistažolininkystės ar kitokį specializuotą ūkį turi valdyti ne mažesnį kaip 4 ha ŽŪN. Išimtis – tik sodininkystės ūkį vystantys ūkininkai. Jiems turi priklausyti ne mažesnis kaip 8 ha ŽŪN plotas. Parama už 1 ha specializuoto ūkio – 6 905,60 Lt (2 000 Eur).
„Jeigu pareiškėjas paramos paraiškos pateikimo dieną neturi reikalaujamo minimalaus nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, jis turi pateikti dokumentus ar pasižadėjimą, patvirtinantį, kad iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos turės reikiamą nuosavybės teise naudojamų ŽŪN plotą“, – paaiškina NMA specialistė.

Iš anksto apgalvoti investicijas
Tinkamomis finansuoti pri­pažįstamos išlaidos naujai žemės ūkio technikai, statybinėmis medžiagoms, technologiniams įrenginiams, kompiuterinei įrangai ir transporto priemonėms, skirtoms pagamintai produkcijai transportuoti. Taip pat remiamas žemės ūkio paskirties žemės pirkimas, daugiamečių sodinukų įsigijimas ir sodinimas. Kompensuojamos ir bendrosios bei viešinimo išlaidos.
Svarbu iš anksto detaliai numatyti, kokios investicijos bus atliekamos, nes su tuo susijusius dokumentus reikia pateikti jau su paraiška. „Pavyzdžiui, planuojantieji įsigyti traktorių turi pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir su paramos paraiška pateikti tris tiekėjų komercinius pasiūlymus. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma atsižvelgiant į mažiausią pasiūlytą kainą“, – sako R. Baltakartytė.

Dokumentais pasirūpinti kuo greičiau
NMA specialistė pateikia dar vieną su paraiška pateikiamų dokumentų pavyzdį: „Tam, kad ūkio higienos, veterinarijos,  gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimų atitiktis būtų įvertinta tinkamai, pareiškėjas su paraiška turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad ūkis atitikinks jau minėtus reikalavimus. Šio dokumento nereikia pateikti, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi“, – pažymi R. Baltakartytė.
Kartais tam tikrų dokumentų parengimas gali užtrukti, tad jų gavimu būsimiems pareiškėjams reikia pasirūpinti iš anksto. Visą reikiamų dokumentų sąrašą galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklių paraiškos formos 10 skyriuje.
„Reikėtų pastebėti, kad kruopščiai sukomplektuotos paraiškos su visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą. Kuo anksčiau bus pasirašytos paramos sutartys, tuo greičiau paramos gavėjai galės pradėti vykdyti projektą. Tai itin aktualu, atsižvelgiant į trumpesnį projektų įgyvendinimo laikotarpį“, – sako NMA specialistė.

Didelė prioritetinio vertinimo galimybė
Priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ populiarumas tarp jaunesnio amžiaus ūkininkų nemažėja nuo pat 2007 m. Per septynerius programos metus paramą jau gavo daugiau kaip 2,2 tūkst. 2 248 jaunųjų ūkininkų. Jiems išmokėta 299 mln. Lt (87 mln. Eur) –  tai yra 99 proc. priemonei skirtų lėšų.
„Atsižvelgiant į tai, kad ši priemonė yra populiari, neatmetama galimybė, jog gautų paramos paraiškų bendra prašoma suma gali viršyti priemonei skirtą sumą. Tokiu atveju bus atliekamas projektų pirmumo vertinimas“, – sako NMA specialistė.
Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų. Pirmajame įvertinamas paraiškų atitikimas keturis pirmumo kriterijus, išvardytus mažėjančio svarbumo tvarka priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Antrajame – atrinktų paraiškų tinkamumas skirti paramą.

karvesKeturi pirmumo kriterijai
Prioritetinio vertinimo metu svarbiausią kriterijų atitiks ūkininkai, kuriantys mišrų ūkį – t. y. tie ūkininkai, kurie ketina vystyti kelias veiklas, tarp jų – ir gyvulininkystę.
Antrą kriterijų atitiks pareiškėjai, turintys aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą. Trečią – jaunesnio amžiaus ūkininkai. Ketvirtą – tie, kas paraiškos pateikimo metu valdo didesnį ŽŪN plotą. Paramos paraiškos, atitikusios aukščiausius pirmumo kriterijus, paskiriamos tinkamumo gauti paramą vertinimui.

Ingos JUODYTĖS ir Angelės PILVELIENĖS nuotraukos

KPF_nauajs