Ashburn +32,2 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024
Ashburn +32,2 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024

Miškų įveisimo priemonės populiarumas neblėsta

2014/11/21

Leonas BIJŪNAS

Galimybė naujam gyvenimui prikelti savo žemę domina dažną ūkininkauti netinkamų sklypų savininką. Tai įrodo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ populiarumas. Pasibaigus pas­kutiniajam paraiškų paramai pagal šią KPP priemonę gauti rinkimui paaiškėjo, kad prašoma suma beveik dukart viršija numatytąją, tad pateiktoms paraiškoms atliekamas pirmumo vertinimas.

Nederlingą ar apleistą žemę paversti mišku šiais metais panoro net 480 pareiškėjų. Tiek paraiškų pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. sulaukė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Norintieji įveisti miškus paprašė daugiau nei 59,1 mln. Lt (17,1 mln. Eur) paramos, o priemonės biudžete šiemet numatyta suma buvo beveik perpus mažesnė, todėl paraiškos vertinamos pagal pirmumo kriterijus, nustatytus priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Pirmumo kriterijų taikymas Pirmajame vertinimo etape paraiškoms taikomi septyni pirmumo kriterijai, kurie mažėjančio svarbumo tvarka išvardyti įgyvendinimo taisyklėse. Svarbiausią pirmumo kriterijų atitinka pareiškėjai, kurie iki šiol nėra gavę Europos Sąjungos paramos miškui veisti. Antrą – mišką numatantieji veisti fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje (išskyrus atvejus, kai numatoma veisti trumpos rotacijos plantacinius želdinius). Trečią kriterijų atitinka pareiškėjai, numatę įveisti ne greitai augančius medžius. Ketvirtą – mišką numatantieji veisti mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba žemėje, kurios našumas vertinamas iki 32 balų, taip pat mišką veisiantieji apleistoje ir karstinių įgriuvų regione esančioje žemėje. Penktą pirmumo kriterijų atitinka pareiškėjai, planuojantys veisti mišką žemės sklypuose, suformuotuose žemės konsolidacijos projekte. Šeštoje vietoje pagal svarbumą – miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo nariai. Paskutinį pirmumo kriterijų atitinka pareiškėjai, prašantys mažesnės pinigų sumos. Pagal paraiškoje pateiktą informaciją ir taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė paramai gauti.

Antrasis paraiškų  vertinimo etapas „Šiame vertinimo etape tikrinama, ar pareiškėjo pateikti duomenys sutampa su duomenimis, esančiais viešuosiuose registruose. Jei duomenys skiriasi, pirmenybė teikiama viešuosiuose registruose oficialiai užfiksuotai informacijai. Tikrinama, ar pareiškėjas yra sklypo savininkas ir ar pateikė tinkamai parengtą ir patvirtintą miško želdinimo projektą, jei mišką veisia žemės ūkio paskirties žemėje – ar pateikė teritorinio žemėtvarkos skyriaus leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype, ar mišką veisia apleistoje žemėje bei kitus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Ir tik visus tinkamumo skirti paramą kriterijus atitinkantiems pareiškėjams, kurie pagal pirmumo kriterijus buvo atrinkti vertinimui, bus patvirtinta parama“, – komentuoja NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Fedotovienė. Su priemonės įgyvendinimo taisyklėmis ir jose išvardytais paraiškų vertinimo pirmumo kriterijais galima susipažinti adresu www.nma.lt.

Paskutinė savaitė pateikti paraišką

Vija PAKALNYTĖ

Dalį pareiškėjų, šiais metais pateikusių paraiškas paramai pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemones ir tiesioginėms išmokoms gauti, jau pasiekė avansai – išmokėtos paramos suma viršija 400 mln. Lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos primena galutinį paraiškų priėmimo terminą vėluojantiesiems jas pateikti dėl pateisinamų aplinkybių, o deklaravusiuosius plotus informuoja apie deklaruotų duomenų keitimo galimybes.

Vis dar pasitaiko, kad pareiškėjai kreipiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), norėdami pavėluotai pateikti paraiškas išmokoms už deklaruotus plotus gauti arba pakeisti paraiškos antrajame lape deklaruotus duomenis.

Gruodžio 1 d. – galutinis terminas Ūkininkai, kasmet deklaruojantys plotus, tačiau šiemet dėl itin svarbių priežasčių paraiškų dar nepateikę,  jas gali pateikti iki taisyklėse numatyto termino – gruodžio 1 d. Svarbiomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos aplinkybės, pavyzdžiui, nelaimės ir situacijos, kai paramos gavėjas mirė, patyrė traumą arba buvo pripažintas jo ilgalaikis profesinis nepajėgumas. Jei paraiška nebuvo pateikta dėl vienos iš šių aplinkybių, kartu būtina pateikti ir force majeure faktą įrodančius dokumentus. Kartais klaidingai manoma, kad nenugalimos jėgos aplinkybės atleidžia nuo numatytų terminų laikymosi, bet taisyklėse tai nenumatyta: po gruodžio 1 d. paraiškos tiesioginėms išmokoms bei paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones gauti nebebus priimamos.

Galima keisti paraiškos pirmojo lapo duomenis Pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas, kasmet NMA teikia bendrą paraišką paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones bei tiesioginėms išmokoms gauti. Paraiškos priimamos pagal iš anksto suderintą grafiką. Šiais metais jos buvo renkamos iki birželio 15 d. Iki liepos 10 d. buvo priimamos ir pavėluotai pateiktos paraiškos bei leidžiama keisti deklaruotus duomenis. Tačiau po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti tik pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis: banko sąskaitos numerį ar kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, faksą. el. pašto adresą). Pareiškėjas, norintis atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos nebuvo jo paties pasirinktu būdu informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas. Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas galimas tik išimtiniais atvejais – jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Pareiškėjas apie pastebėtas klaidas turi pranešti NMA iki išmokų termino pabaigos ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Paraiškos duomenys tikslinami iš pareiškėjo gavus paminėtą informaciją.

Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, galima rasti NMA interneto svetainėje adresu www.nma.lt.

Martyno Vidzbelio ir Vilmos SEBEIKAITĖS nuotraukos

KPF_nauajs

Dalintis