Ashburn +32,3 °C Mažai debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024
Ashburn +32,3 °C Mažai debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024

Lietuvos kaimo tinklas kviečiamas naudotis parama

2024/03/03


Šiemet Lietuvos kaimo tinklo (Tinklas) nariai bus dukart kviečiami teikti paramos paraiškas vykdyti komunikacijos projektus. Pirmasis kvietimas – jau netrukus: paraiškos pagal naujojo programinio laikotarpio – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) techninės paramos veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos jau nuo kovo 15 d., jas bus galima teikti iki balandžio 15 d.

Veiklos, kurioms vykdyti skiriama parama

Pagal veiklos sritį parama skirta organizuoti ir vykdyti renginius, skirtus suinteresuotus subjektus supažindinti su SP, skatinti jų dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant SP, prisidėti prie SP įgyvendinimo kokybės gerinimo ir t. t. Paramos lėšomis finansuojamos šios komunikacijos renginių priemonės:

 • renginiai: teminiai renginiai (seminarai – nuo 10 iki 50 dalyvių, konferencijos – nuo 51 iki 200 dalyvių, tarptautinės konferencijos – nuo 51 iki 200 dalyvių), renginiai „Atviras ūkis“ (kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymas) ir SP viešinimo akcijos (įvairių kitų renginių (parodose, mugėse ir pan.) metu vykdomos akcijos apie SP įgyvendinimą);
 • elektroninės komunikacijos priemonės (audiovizualinė produkcija, virtualūs turai ir elektroniniai leidiniai) – gali būti vykdomos tik tada, jei organizuojami aukščiau nurodyti renginiai;
 • mokymai: fiziniai ir nuotoliniai seminarai, kursai, skirti nepriklausomų žemės ūkio konsultantų, įtrauktų į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą, kvalifikacijos kėlimui, dalijantis gerąją patirtimi ir žiniomis žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse (gali dalyvauti iki 100 dalyvių).

Paramos gavėjai

Paraiškas kviečiami teikti:

 • iki paraiškos pateikimo nacionaliniu lygiu veikiantis ir žemės ūkio, miško ūkio ir kaimo plėtros procesuose dalyvaujantis Tinklo narys (pvz.: nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu).
 • vietos lygmeniu kaimo vietovėje veikiantis tinklo narys (pvz.: kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), jei paraišką teikia kartu su projekto partneriu (-iais), kuris (-ie) yra Tinklo narys (- iai), arba su projekto partneriu (-iais) yra užpildę narystės formą ir gavę patvirtinimą iki paraiškos pateikimo dienos.

Tinklo narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės www.kaimotinklas.lt skyriuje „Nariai“ esančiame narių sąraše.

Svarbu pažymėti, jog dėl paramos negali kreiptis juridinis asmuo, nuo kurio įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei dveji metai, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo įsteigtas reorganizavus (sujungus) kitus juridinius asmenis ir nuo bent vieno iš reorganizuotų (sujungtų) juridinių asmenų įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne mažiau nei dveji metai.

Paramos dydžiai

Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 555 750 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Paramos dydžiai, priklausomai nuo vykdomos veiklos, yra skaičiuojami skirtingai, t. y.:

 • organizuojant renginius:
 • teminį renginį paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į renginio pobūdį (seminaras, vietinė konferencija ar tarptautinė konferencija), trukmę (1 ar 2 dienos), dalyvių skaičių.
 • organizuojant renginį „Atviras ūkis“ gali būti finansuojama iki 28 750 Eur tinkamų finansuoti išlaidų;
 • organizuojant SP viešinimo akciją – iki 57 500 Eur tinkamų finansuoti išlaidų.
 • jei renginius numatoma vykdyti kartu su elektroninės komunikacijos priemonėmis, joms papildomai gali būti skiriama:
 • virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams kurti – iki 11 500 Eur;
 • audiovizualinei produkcijai – iki 23 000 Eur;
 • vienam elektroniniam leidiniui – iki 3 450 Eur, jei kuriamas daugiau nei vienas elektroninis leidinys, gali būti skirta iki 6 900 Eur paramos.

Organizuojant mokymus atsižvelgiama į dalyvių skaičių:

 • vienos dienos mokymai iki 25 dalyvių – iki 2 990 Eur;
 • vienos dienos mokymai nuo 26 iki 50 dalyvių – iki 4 270 Eur;
 • vienos dienos mokymai nuo 51 iki 100 dalyvių – iki 5 340 Eur.

Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą, kai organizuojamas teminis renginys, renginys „Atviras ūkis“ arba KPP viešinimo akcija, vienam pareiškėjui gali siekti 57 500 Eur, o papildomai sukuriant virtualių gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turus, audiovizualinę produkciją ar (ir) elektroninius leidinius, parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 80 500 Eur. Jei organizuojamos visos numatytos veiklos (renginys kartu su elektroninės komunikacijos priemonėmis ir mokymai), parama vienam projektui gali siekti 107 200 Eur.

Paramos intensyvumas – iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, kuriuos atitikus paraiškai bus suteiktas atitinkamas balų skaičius.

1. komunikacijos projektas bus įgyvendinamas:

 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • 2 Lietuvos apskrityse – suteikiama 10 balų.

2. komunikacijos projektas prisideda prie SP žinomumo didinimo bei SP įgyvendinimo kokybės gerinimo. Per visą komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose ir (arba) mokymuose dalyvauja:

 • daugiau nei 200 asmenų – suteikiama 25 balai;
 • nuo 151 iki 200 asmenų (įskaitytinai) – suteikiama 20 balų;
 • nuo 101 iki 150 asmenų (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų (įskaitytinai) – suteikiama 5 balai;

3. komunikacijos projektas įgyvendinamas:

 • pareiškėjo, kuris yra nacionaliniu lygmeniu veikiantis Tinklo narys (nepriklausomai nuo projekte dalyvaujančių bendradarbiaujančių subjektų skaičiaus), – suteikiama 20 balų;
 • kartu su 3 ir daugiau partnerių – suteikiama 15 balų;
 • kartu su 2 partneriais – suteikiama 10 balų.

4. komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie didesnio skaičiaus SP priemonių žinomumo didinimo, bei jų įgyvendinimo kokybės gerinimo:

 • prie 4 ir daugiau SP priemonių – suteikiama 25 balai;
 • prie 3 SP priemonių – suteikiama 20 balų;
 • prie 2 SP priemonių – suteikiama 15 balų.

5. komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines, tam tikros srities problemas, taip prisidedant prie efektyvesnio SP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl SP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 10 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta. Didžiausias galimas balų skaičius – 100.

 

Paraiška ir kiti prašomi dokumentai NMA gali būti teikiami tik elektroniniu būdu, ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

 

ŪP redakcijos nuotr.

Dalintis