Ashburn +20,4 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +20,4 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Svarbu besikreipiantiesiems dėl lengvatinių paskolų

2024/04/12


Pareiškėjai, besikreipiantys dėl paramos pagal investicines priemones, pagal kai kurias jų gali teikti paramos paraiškas gauti ne tik dotacijas, bet ir lengvatinę paskolą. Pastaroji paramos forma yra nedažnai pasitaikanti, tad pateikiame svarbiausią informaciją apie lengvatinę paskolą, jos gavimo sąlygas ir naudojimosi ja galimybes.

Kas yra lengvatinė paskola ir kodėl ja verta pasinaudoti?

Lengvatinė paskola skiriama pagal nacionalinės plėtros įstaigos valdomą finansinę priemonę palankesnėmis sąlygomis nei siūloma komercinių paskolų rinkoje, t. y. teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo bei kaimo plėtros srityse ir skatinant jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių plėtrą ir vystymą. Tam tikrai nustatytai paskolos daliai taikomos nulinės palūkanos, o likusiai, finansų tarpininko lėšų daliai – finansų tarpininko taikomos palūkanos, kurios, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatomos finansų tarpininkų atrankos sąlygose.

Kam suteikiama lengvatinė paskola?

Lengvatinės paskolos arba pasidalytos rizikos paskolos suteikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) paramos priemones „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą“. Lengvatinė paskola gali būti suteikiama projekte naudojamoms investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Norint gauti lengvatinę paskolą būtina atitikti nustatytus tinkamumo gauti paskolą kriterijus. Atitiktis turi būti patvirtinta NMA pažyma, skirta gauti paskolą. NMA pažyma galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo dienos. Tuo atveju, jeigu nebuvo galimybės iki pažymos galiojimo pabaigos kreiptis paskolos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo paskolos gavėjo (pvz., nebuvo pasirašyta dvišalė sutartis nei su vienu finansų tarpininku), tokios, ilgesnės nei 6 mėn. trukmės pažymos, taip pat laikomos tinkamomis.

Lengvatinės paskolos lėšos išmokamos finansų tarpininko ir pareiškėjo pasirašytoje paskolos sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

Finansų tarpininkas

Dėl lengvatinės paskolos gavimo žemės ūkio subjektas turi kreiptis į finansų tarpininką. Iki 2023 m. spalio 14 d. paskolas paramos priemonių įgyvendinimui teikė UAB Medicinos bankas. Šiuo metu finansų tarpininkų (finansų įstaigų), galinčių suteikti lengvatines paskolas ūkininkų vykdomiems projektams, atranką vykdo Fondo valdytojas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Apie atrinktus finansų tarpininkus INVEGA skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.

Lengvatinės paskolos suma ir intensyvumas

Didžiausia lengvatinės paskolos suma numatyta atitinkamos paramos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Paramos suma projektui apskaičiuojama sudedant investicinės paramos sumą (subsidiją/dotaciją) ir lengvatinės paskolos, apskaičiuotos kaip Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE), sumą. Paskolos BSE apskaičiuojamas vadovaujantis metodika, nustatyta 2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 964/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų taikymo finansinių priemonių standartinėms sąlygoms taisyklės, su visais pakeitimais II priede: apskaičiuotas BSE = paskolos nominali suma (Eur) × (finansavimo išlaidos (pagal standartinę praktiką) + rizikos išlaidos (pagal standartinę praktiką) – visi su programos įnašu susiję mokesčiai, vadovaujančiosios institucijos priskaičiuoti finansų tarpininkui) × vidutinė svertinė paskolos trukmė (metais) × rizikos pasidalijimo norma) (SP priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ BSE neskaičiuojamas).

Bendras paramos intensyvumas skaičiuojamas viso projekto lygiu ir investicijų lygiu (neįtraukiant pagalbos apyvartiniam kapitalui). Abiem atvejais turi būti neviršytas didžiausias leistinas paramos intensyvumas, nustatytas atitinkamose įgyvendinimo taisyklėse.

Paramos intensyvumas projekto lygiu yra apskaičiuojamas pagal formulę: Paramos projektui intensyvumas, proc. = (investicinės paramos suma + paskolos dalies, skirtos investicijoms, suma, išreikšta BSE + paskolos dalies, skirtos apyvartiniam kapitalui, suma, išreikšta BSE) / visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas investicijų lygiu skaičiuojamas pagal formulę: Paramos investicijoms intensyvumas, proc. = (investicinės paramos suma + paskolos dalies, skirtos investicijoms, suma, išreikšta BSE) / visų tinkamų finansuoti investicijų vertės.

Paskolos teikimo sąlygos

Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo dienos. Jei kreipiamasi lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui, ilgiausias paskolos laikotarpis – 3 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo dienos.

Pareiškėjas, gaunantis lengvatinę paskolą, prisiima atitinkamose įgyvendinimo bei administravimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus ir jų privalo laikytis iki paskolos finansų tarpininkui sugrąžinimo.

Žinotina, jog lengvatinė paskola negali būti naudojama išankstiniam dotacijos finansavimui.

Vienam galutiniam naudos gavėjui (paskolos gavėjui) iš paramos priemonės lėšų gali būti suteikiama tik viena paskola.

Jei paskola nesuteikiama

Jei finansų tarpininkas pareiškėjo numatytam įgyvendinti projektui atsisako suteikti paskolą, pareiškėjas privalo per 20 darbo dienų nuo finansų tarpininko sprendimo apie paskolos nesuteikimą gavimo raštu informuoti NMA ir gali rašyti prašymą skirti jo įgyvendinamam projektui tik investicinę paramą, tačiau turi pagrįsti kitą finansavimo šaltinį.

Taip pat, jei pareiškėjas nustatytu terminu nesikreipia į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo arba nusprendžia atsisakyti pasinaudoti finansų tarpininko suteikta lengvatine paskola, jis privalo raštu per 20 darbo dienų informuoti NMA ir gali rašyti prašymą skirti jo įgyvendinamam projektui tik investicinę paramą, tačiau turi pagrįsti kitą finansavimo šaltinį.

 

123rf nuotr.

Dalintis