Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Lietuvos agroparlamentas – doros žemės ūkio politikos instrumentas

2023/03/14


„Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis NEVERDAUSKAS. – Nuo šio amžiaus trečiojo dešimtmečio pagreitį įgaunančios antižemdirbiškos teorijos ir jas įgyvendinanti tarptautinė politika, kurios ryškiausia išraiška tapo Europos Sąjungoje (ES) pradėtas beatodairiškas agrožalinimo vajus, tampa realia grėsme ne tik žemės ūkio sektoriui, bet ir generuoja pasaulio maisto krizę. Objektyviai ir cikliškai vykstančią pasaulio klimato kaitą bandoma pateikti kaip žmogaus, ypač duonos augintojo, veiklos pasekmę. Siekiama pasipelnyti kišant visuomenei „alternatyvius“ energetikos šaltinius, kuriems gaminti ir utilizuoti reikia dar didesnių energijos, žaliavų ir gamtos resursų. Karui Ukrainoje globalizuojantis, apsirūpinimas maistu ir jo eksporto pajamingumas tampa vis didesniu iššūkiu Lietuvos agroverslui bei visai šaliai. Paradoksalu, kad valstybė, įsipainiojusi į ES agrofinansų voratinklį, nesipriešina kartu su šalies žemės ūkio sektoriumi, jo negina, bet tampa europolitikos vėzdu virš viso Lietuvos agrosektoriaus. Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos kaimui, regionams, žemės ūkiui, agroverslui, agromokslui ir visam šiam sektoriui lieka vienintelė ir paskutinė išeitis – susivienyti vienoje tvirtoje organizacijoje ir ja, tartum skydu bei kalaviju, gintis nuo pražūties.

Istoriškai taip susiklostė, kad 1991 m. mano kartu su bendražygiais atkurtieji Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (ŽŪR) pastaraisiais metais prarado savo pirmapradį veidą, neteko autoriteto žemdirbių bendruomenėje, pradangino įtaką valdžios institucijoms ir praktiškai dirba tik savęs išlaikymui. 2018 m. sukurta Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) vienija tuziną žaliavų gamintojų organizacijų, tačiau viso agrosektoriaus interesai yra nepalyginamai platesni. Antra vertus, valdžios institucijos, Žemės ūkio ministerija žaidžia pokerį, vykdo manipuliavimo taktiką pasinaudodama ŽŪR ir LŽŪT antagonistine koegzistencija. Daugelis žemės ūkio sektoriaus dalyvių yra asocijuoti pagal savo interesus bei vykdomą veiklą ir bando ginti saviškius nuo vienokių ar kitokių jiems Seimo, Vyriausybės ar joms pavaldžių institucijų keliamų grėsmių – veiklos griežtinimo, mokesčių kėlimo, prievolių naštos didinimo.

Nuo 1989 m., atkūrus Lietuvos ūkininkų sąjungą (LŪS) ir „Ūkininko patarėją“, 1992 m. įsteigus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją (LŽŪBA), per gerą dešimtmetį susitvėrė pagrindinės kaimo gamybininkų ir juos aptarnaujančiųjų bei kultūrinės, sporto organizacijos: žemės ūkio visuomenė ėjo konsolidavimosi, interesų niveliavimo, vieningos ūkiškos sąmonės formavimosi keliu. Tokiu būdu istoriškai natūraliai susiformavo socialinis ekonominis pagrindas kurtis vieningai, visam sektoriui atstovaujančiai organizacijai, be kurios visas žemės ūkis, agroverslas, ūkiška bendruomenė jau nebegali tvariai vystytis.

2022 m. sausio 13 d. (simbolinė Lietuvos istorijos data) įvyko Iniciatyvinės grupės įkurti Lietuvos agroparlamentą posėdis. Jame dalyvavo LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, LŽŪBA prezidentas Petras Puskunigis ir „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas. Posėdis vyko redakcijos patalpose Kaune. Steigėjai vienbalsiai nutarė įkurti Lietuvos agroparlamento asociaciją (LAP), kaip žemės ūkio, agroverslo, perdirbimo pramonės, kreditavimo, konsultavimo ir mokslo sektorių vienijančią bei jam atstovaujančią demokratinę organizaciją. Jos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys – asociacijos, draugijos, viešosios įstaigos, sąjungos, fondai, bendrijos, unijos, kooperatyvai, įmonės, bendrovės. Stojamasis mokestis asociacijos nariams nustatytas 200 Eur, metinis – 500 Eur. Buveinę registruoti nutarta adresu Gedimino g. 27, Kaunas. Nuspręsta parengti LAP įstatus.

2022 m. rugsėjo 22 d. V. Neverdauskas, P. Puskunigis ir R. Juknevičius pasirašė Lietuvos agroparlamento steigimo sutartį.

Lietuvos agroparlamento steigėjai Raimundas Juknevičius, Petras Puskunigis ir Vytenis Neverdauskas.

LAP steigimo sutartyje buvo įvardyti ir pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai: atstovauti Lietuvos agrosektoriui, kaip vienam ir nedalomam, šalies valdžios bei valdymo institucijose ir tarptautinėse organizacijose; ginti šio sektoriaus viešąjį interesą; moderuoti LAP narių veiklą, derinti jų tarpusavio interesus bendriems sektoriaus tikslams siekti; koordinuoti narių veiklą kovojant prieš sektoriaus diskriminavimą, engimą ir bandymus valstybei pasinaudoti juo bei jo resursais, nesant aiškaus viešojo intereso agrosektoriaus resursus skirti kitiems sektoriams; mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, tarp jų gyventojų vidutinių pajamų; siekti, kad visuomenė būtų pilnai aprūpinta įperkamu, saugiu maistu ir kita žemės ūkio bei iš akvakultūros žaliavų pagaminta produkcija; rūpintis, kad agropolitika teigiamai veiktų sektorių, skatintų gamybą ir produktų eksportą; siekti, kad gamyba būtų maksimaliai draugiška aplinkai, tačiau stebėti, kad pertekliniai biurokratiniai reikalavimai nežlugdytų verslo ir neblogintų gyvenimo kokybės, neišbrangintų maisto produktų Lietuvos gyventojams; siekti regionų plėtrai reikalingo šalies biudžetinio finansavimo, kuris padėtų kurti patrauklias sąlygas gyventi kaime bei ten vystyti verslą, taip pat tenkinti kitus viešuosius ūkiškos visuomenės interesus. Skatinti žemės ūkio ir su juo susijusius bei kaimo vietovėje vystomus verslus. Akceleruoti žemės ūkio mokslo ir konsultavimo pažangą, jų ir agroverslo integraciją, kurti agroverslui ir kitiems verslams kaime palankią infrastruktūrinę aplinką. Pagrindinis agroparlamento veiklos tikslas – agropolitikos ir agroekonomikos dermė, tarnaujanti visai visuomenei, viešajam interesui.

LAP steigimo sutartyje nustatyta, kad asociacijai iki pirmojo jos Kongreso pabaigos neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais vadovauja pirmasis organizacijos pirmininkas R. Juknevičius. Steigėjas V. Neverdauskas įgaliotas registruoti LAP Juridinių asmenų registre (JAR). Asociacijos steigėjai nuo LAP įregistravimo JAR sistemoje dienos tampa asociacijos nariais. R. Juknevičius įpareigotas sušaukti steigiamąjį LAP susirinkimą.

2022 m. spalio 13 d. „Ūkininko patarėjo“ patalpose įvyko LAP steigiamasis susirinkimas. Svarbiausias susirinkimo klausimas – LAP įstatų patvirtinimas. Jie buvo rengiami pusę metų, prie šio darbo prisidėjo visi steigėjai, buvo pasitelkti ir teisininkai. Susirinkimas patvirtino organizacijos įstatus, išrinko jos pirmininku R. Juknevičių ir įpareigojo V. Neverdauską įregistruoti LAP Juridinių asmenų registre.

2022 m. lapkričio 7 d. Valstybės įmonė registrų centras LAP įregistravo JAR sistemoje. LAP vadovu nurodytas R. Juknevičius, kolegialus valdymo organas – Asamblėja, aukščiausias organas – Kongresas.

LAP ženklas yra registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

 

Redakcijos nuotrauka

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis