Kredito unijos privalo kaupti tvarų kapitalą

Šių metų pirmąjį ketvirtį dauguma kredito unijų dirbo pelningai ir gerokai pagerino pernykštį tokio laikotarpio rezultatą, bet paskolų kokybė blogėjo. Kredito unijų sudarytų specialiųjų atidėjinių paskoloms ir paskolų santykis padidėjo, o neveiksnios paskolos, 2015 m. balandžio 1 d. duomenimis, sudarė daugiau negu ketvirtadalį visų paskolų.

„Naujausi kredito unijų veiklos rezultatai patvirtina, kaip aktualu joms kaupti kapitalą, reikalingą susidariusiems ir galimiems paskolų vertės sumažėjimo nuostoliams amortizuoti ir stabiliai veiklai užtikrinti. Siekdamos suformuoti tvarų kapitalą, reikalingą saugiam ir patikimam finansinių paslaugų teikimui, kredito unijos privalo panaudoti visas teisės aktuose numatytas priemones“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Kredito unijų turtas, 2015 m. balandžio 1 d. duomenimis, sudarė 630,4 mln. Eur, arba 2,8 % veikiančių bankų sistemos turto (prieš metus – 2,5 %). Reikšmingiausią kredito unijų turto dalį (41,6 %) sudarė nariams suteiktos paskolos (262,1 mln. Eur). Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kredito unijų suteiktos paskolos padidėjo 3,3 proc., tačiau šių metų pirmąjį ketvirtį paskolų portfelis sumenko. Paskolų portfelio sumažėjimą nulėmė išaugę specialieji atidėjiniai − kredito unijos, vertindamos paskolų portfelius, atskleidė realesnę suteiktų paskolų kokybę.

Keletą metų iš eilės daugiau investavusios į ilgalaikius (ilgiau kaip 1 metų) vertybinius popierius (VP), 2015 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijos aktyviau investavo į trumpalaikius (iki 1 metų) Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių VP. Tikėtina, kad šiam pasikeitimui turėjo įtakos Lietuvos banko atliekami veiksmai siekiant mažinti kredito unijų prisiimamą palūkanų normos riziką.

Kredito unijų pajinis kapitalas, 2015 m. balandžio 1 d. duomenimis, sudarė 52 mln. Eur, per metus jis padidėjo 3,6 %.

2015 m. pirmąjį ketvirtį 47 kredito unijos dirbo pelningai ir uždirbo 3,9 mln. Eur pelno, tačiau 27 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 0,3 mln. Eur nuostolių ir jie sumažino kredito unijų sektoriaus pelną iki 3,6 mln. Eur (2014 m. to paties laikotarpio kredito unijų veikla buvo nuostolinga − patirta 37,2 tūkst. Eur nuostolių).

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas jau pritarė darbo grupės Tvarios kredito unijų veiklos koncepcijos projektui parengti pateiktai Tvarios kredito unijų veiklos koncepcijai. Ją kuriant atsižvelgta į Lietuvos bankas pasiūlytas konkrečias priemones. Šiuo metu rengiami teisės aktų, reikalingų šioje koncepcijoje numatytai kredito unijų sektoriaus sisteminei reformai įgyvendinti, projektai.

Viešųjų ryšių skyrius