Lietuvoje registruojami tik saugūs augalų apsaugos produktai

Lietuvoje registruoti augalų apsaugos produktai nepadarys žalos žmonių sveikatai, bet padės efektyviai kovoti su augalams kenksmingais organizmais.

Žemdirbiai nuolat suka galvą, kaip užauginti geros kokybės derlių neplečiant pasėlių plotų, kaip atpiginti žemės ūkio produktų gamybą ir tapti konkurencingesniems rinkoje, o siekdami išauginti gausų derlių, pasitelkia įvairius augalų apsaugos produktus. Tačiau specialistai pabrėžia: tikrai saugu ir patikima naudoti tik visapusiškai įvertintus augalų apsaugos produktus. Skaitytojams pageidaujant, Valstybinė augalininkystės tarnyba primena šių produktų registravimo tvarką.

Prieš registraciją – visapusiškas įvertinimas
Europos Sąjungoje (ES) veik­liųjų medžiagų patvirtinimo ir augalų apsaugos produktų registravimo tvarką nustato Europos Parlamento ir Europos Tarybos (ET) patvirtintas reglamentas: veikliosios medžiagos vertinamos ir patvirtinamos visoje ES, o augalų apsaugos produktai registruojami kiekvienoje valstybėje atskirai. Šiuo metu Lietuvoje yra užregistruoti 355 augalų apsaugos produktai.
Mūsų šalyje augalų apsaugos produktus registruoja Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT). Kad augalų apsaugos produktas būtų įregistruotas, gamintojas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti paraišką ir dokumentus apie produktą ir jame esančias veikliąsias medžiagas. Gavę šiuos dokumentus VAT specialistai įvertina augalų apsaugos produktų ir juose esančių veikliųjų medžiagų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodų galiojimą, poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai bei efektyvumą ir priima sprendimą registruoti ar neregistruoti šį augalų apsaugos produktą. Jei nuspręsta jį įregistruoti, suteikiama teisė tiekti produktą rinkai bei naudoti.
„Valstybinė augalininkystės tarnyba registruoja tik tuos augalų apsaugos produktus, kurių veikliosios medžiagos patvirtintos ES ir nustatyta, kad jų naudojimas nepadarys žalos žmonių sveikatai ir aplinkai, o pats produktas padės efektyviai kovoti su kenksmingaisiais organizmais“, – sako VAT direktorius Sergejus Fedotovas.
Kai augalų apsaugos produktai įregistruojami, tai patvirtinantys dokumentai bei registruotų profesionaliajam ar neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų etiketės ir sąrašai skelbiami VAT interneto svetainėje www.vatzum.lt, skiltyje „Augalų apsaugos produktų registracija“.
Į mūsų šalies rinką gali būti tiekiami tik Lietuvoje registruoti augalų apsaugos produktai, išskyrus tuos produktus, kurie skirti moksliniams tyrimams, ir analogiški jau registruotiems augalų apsaugos produktai. Leidimai augalų apsaugos produktų moksliniams tyrimams ir prekybai analogiškais tos pačios paskirties produktais išduodami ET reglamente nustatyta tvarka.

Augalų apsaugos produktai vertinami zonose
Siekiant paspartinti augalų apsaugos produktų pristatymą rinkai ir išvengti darbo dubliavimosi vertinant šiuos produktus, ES suskirstyta į tris augalų apsaugos produktų registravimo zonas: Šiaurės, Vidurio ir Pietų. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Suomija, Danija ir Švedija yra priskirta Šiaurės zonai.
Kai reikia įvertinti augalų apsaugos produktą, viena iš zonos valstybių įpareigojama parengti augalų apsaugos produkto registracijos ataskaitą. Pareiškėjas dokumentus pateikia šios valstybės atsakingai institucijai ir toms šios zonos valstybėms narėms, kurioms teikia paraišką registruoti augalų apsaugos produktą.
,,Kai reikia įvertinti augalų apsaugos produktą, viena iš šios zonos valstybių, tarkime, Suomija, įpareigojama parengti augalų apsaugos produkto registracijos ataskaitą. Vadinasi, pareiškėjas dokumentus pateikia Suomijos atsakingai institucijai ir toms valstybėms narėms, kurioms teikia paraišką registruoti augalų apsaugos produktą. Valstybė, kuriai paskirta parengti ataskaitą registracijai zonoje, įvertina pateiktus dokumentus ir parengia registracijos ataskaitos projektą, o kitos šios zonos valstybės teikia šiai ataskaitai komentarus. Atsižvelgdama į juos, valstybė-ataskaitos rengėja parengia galutinę registracijos ataskaitą ir priima sprendimą dėl augalų apsaugos produkto registravimo“, – aiškina S. Fedotovas.
Paprastai šis procesas užtrunka 12 mėnesių, o jei reikia papildomos informacijos, terminas gali būti pratęsiamas dar 6 mėnesiams. Atsižvelgdamos į šią ataskaitą kitos zonos valstybės priima sprendimus dėl augalų apsaugos produkto per 120 dienų.

Registravimas pagal abipusio pripažinimo procedūrą
Kai augalų apsaugos produktas jau įregistruotas, vadovaujantis reglamento nuostatomis, registracijos savininkas (pareiškėjas) gali teikti VAT paraišką bei dokumentus ir registruoti tą patį augalų apsaugos produktą naudojimui pagal tą pačią paskirtį kitoje valstybėje bei laikantis panašios žemės ūkio praktikos pagal abipusio pripažinimo procedūrą.
Tačiau tai įmanoma tik esant tam tikroms sąlygoms: kai augalų apsaugos produktą įregistravo kita mūsų (Šiaurės) zonai priklausanti valstybė narė, kai augalų apsaugos produktas skirtas naudoti šiltnamiuose arba nuėmus derlių apdoroti bulvėms, obuoliams ar kitiems augaliniams produktams, ar tuštiems sandėliams bei tarai, skirtai augalams bei augaliniams produktams laikyti, taip pat sėk­loms beicuoti, neatsižvelgiant į zoną, nes pastaruoju atveju ES laikoma viena zona. Jei produktas atitinka šias sąlygas ir yra pateikta paraiška bei dokumentai, VAT privaloma tvarka pripažįsta augalų apsaugos produkto registraciją.
Jei VAT pateikiama paraiška ir dokumentai registruoti augalų apsaugos produktą, kuris registruotas kitoje ES zonoje, pvz., Centrinei zonai priklausančioje Lenkijoje, mūsų šalyje registracija taip pat gali būti pripažinta pagal abipusio pripažinimo procedūrą, tačiau tik atlikus pateiktų dokumentų vertinimą.
Gavusi paraišką ir dokumentus registruoti augalų apsaugos produktą pagal abipusio pripažinimo procedūrą, VAT juos išnagrinėja ir, atsižvelgdama į Lietuvos sąlygas, registruoja atitinkamą produktą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir paraišką nagrinėjusi valstybė narė, išskyrus tuos atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad nagrinėjamas augalų apsaugos produktas vis dėlto kelia nepriimtiną riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Sprendimas turi būti priimamas per 120 dienų.
Jeigu augalų apsaugos produktas Lietuvoje nėra registruotas dėl to, kad nebuvo pateikta paraiška, prašymą registruoti tą produktą pagal abipusio pripažinimo tvarką tai pačiai paskirčiai ir laikantis tos pačios žemės ūkio praktikos, VAT gali teikti su žemės ūkio veikla susijusios valstybinės ar mokslo įstaigos bei profesionalios žemės ūkio organizacijos, jei turi registracijos savininko sutikimą. Tačiau pastaruoju atveju pareiškėjas turi įrodyti, kad toks augalų apsaugos produktas yra reikalingas.

Leidimai prekybai analogiškais augalų apsaugos produktais
Galiojančiuose teisės aktuose numatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti paraiškas prekiauti augalų apsaugos produktais, kurie yra tapatūs Lietuvoje registruotiems produktams, arba įsivežti juos savo reikmėms iš kitų ES valstybių. Norėdamas gauti tokį leidimą, pareiškėjas VAT turi pateikti prašymą su reikiama informacija, etiketę bei dokumento, įrodančio, kad sumokėjo valstybinę rinkliavą, kopiją. Jeigu prašyme leidimui gauti nurodoma, kad produktas bus naudojamas tik asmeninėms reikmėms, o kitiems naudotojams nebus platinamas, etiketės projekto pateikti nereikia.
Leidimas prekiauti analogišku produktu galioja tiek pat laiko, kiek ir augalų apsaugos produktas, registruotas Lietuvoje arba tiek, kiek galioja šio produkto kilmės valstybėje narėje, jei šioje valstybėje galiojimo laikas trumpesnis.
Specialistai pabrėžia, kad, naudojant augalų apsaugos produktus, būtina laikytis etiketėse nurodytų reikalavimų.
Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašą rasite Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.

Selemono PALTANAVIČIAUS nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.