„Lietuvos energijos“ grupės rezultatai – geriausi per penkerius metus

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ 2013 metais pasiekė geriausius per penkerius metus rezultatus, o efektyvesnė veikla padėjo sumažinti 2014 metų elektros energijos skirstymo tarifą ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto lėšų poreikį elektros gamybai. Iš esmės baigusi korporatyvinio valdymo pertvarką ir sukūrusi prielaidas tolimesniam veiklos efektyvinimui bei plėtrai, „Lietuvos energija“ išsikėlė ambicingą strateginį tikslą 2020 metais grupės vertę padidinti du kartus.

„Praėjusieji metai buvo labai reikšmingi – pasiekėme išsikeltus metinius tikslus ir rodiklius. Parodėme, kad galime sėkmingai efektyvinti veiklą ir valstybės turto valdymą“, – teigė grupės patronuojančios „Lietuvos energijos“, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.
„Lietuvos energijos“ grupė pernai uždirbo 2,907 mlrd. litų pajamų – 3,9 proc. daugiau nei 2012 metais, o bendrasis pelnas padidėjo 17,8 proc. ir pasiekė 1,1 mlrd. litų. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) 2013 metais augo 29 proc. (153 mln. litų), o EBITDA marža pasiekė 23,3 proc. (2012 m. buvo 18,8 proc.).
EBITDA labiausiai augino didėjusios grynosios skirstymo pajamos, efektyvesnė reguliuojama ir pelningesnė komercinė veikla. Grynasis pelnas pasiekė 117 mln. litų (2012 m. buvo patirtas 34 mln. litų nuostolis). Grupės nuosavybės pelningumas išaugo nuo -0,5 proc. 2012 metais iki 1,9 proc. 2013 metais.
Pažymėtina, kad didesnis grupės veiklos pelningumas 2013 m. pasiektas mažėjant grupės teikiamų reguliuojamų veiklų (elektros skirstymo) tarifams bei remtinos elektros gamybos apimtims.
Be to, efektyvesnė praėjusių metų veikla padėjo sumažinti 2014 metų elektros energijos skirstymo tarifą 4 proc., o VIAP biudžeto lėšų poreikį elektros gamybai Elektrėnuose– maždaug 45 proc.
Geri veiklos rezultatai dar labiau sustiprino grupės nuosavo kapitalo bazę, o išaugęs pinigų srautas iš grupės veiklos grynąją finansinę skolą sumažino perpus. Grupės grynoji finansinė skola 2013 m. pabaigoje buvo 442 mln. litų ir sudarė 7,1 proc. nuosavo kapitalo dydžio. Tokie rodikliai parodo didelį grupės finansinį pajėgumą bei geras galimybes pritraukti daugiau kapitalo grupės vykdomiems strateginiams projektams finansuoti.

Augo ir kokybiniai rodikliai
Pernai grupei priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“ pagamino 1,96 TWh, kas sudarė 20 proc. viso šalies poreikio, o LESTO paskirstė 8,21 TWh elektros energijos.
Pernai LESTO didino tiekimo patikimumą – 283 kilometrai oro elektros linijų buvo pakeista patikimesnėmis kabelinėmis, kurių iš viso buvo paklota 1326 kilometrai. Kabelinių linijų bendras ilgis 2013 metų pabaigoje siekė 25892 kilometrus ir sudarė 21,3 proc. viso 122 tūkst. kilometrų tinklo.
2013 metais skirstomojo tinklo patikimumas pagerėjo vidutiniškai 6 proc., o technologinės sąnaudos sumažėjo beveik 5 proc.

Pertvarkytas valdymas, nustatyti strateginiai tikslai
2013 metų pabaigoje „Lietuvos energijos“ grupė iš esmės įgyvendino korporatyvinio valdymo pertvarką – buvo suderinti ir pakeisti įmonių įstatai, atskirti valdymo ir priežiūros organai, formuotos bendros politikos, padėsiančios kryptingai derinti grupės įmonių veiklą, didinti efektyvumą ir didinti vertę.
Praėjusiais metais buvo parengta ir 2014 metų pradžioje patvirtinta 2014-2020 metų „Lietuvos energijos“ grupės veiklos strategija, kurioje įtvirtintas tikslas iki 2020 metų padvigubinti grupės vertę ir taip tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse.
Šio strateginio tikslo bus siekiama formuojant naują organizacinę kultūrą, besiremiančią atsakomybės, bendradarbiavimo ir orientacijos į rezultatą vertybėmis, didinant veiklos efektyvumą ir ją diversifikuojant bei užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą klientams.
„Iššūkių netrūko ir jų netrūks ateityje, tačiau jaučiamės padėję tvirtus pamatus, į kuriuos atsirėmę atsakingai, išvien ir siekdami geriausių rezultatų kursime vertę darbuotojams, visuomenei ir akcininkams“, – sakė dr. D. Misiūnas.

Naujos veiklos kryptys
Pernai „Lietuvos energijos gamyba“ užsitikrino Europos Sąjungos finansinę paramą ir pradėjo statyti 86,5 mln. litų vertės biokuro katilinę Elektrėnuose. Taip pat buvo pradėti šilumos ir elektros gamybos pajėgumų plėtros Vilniuje ir Kaune vertinimai.
Buvo įsigyta 67 proc. suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo per statomą SGD terminalą Klaipėdoje bei prekybos gamtinėmis dujomis įmonės LITGAS akcijų dalis. Bendrovė metų pabaigoje gavo gamtinių dujų tiekimo licenciją, o 2014 metų pradžioje buvo patvirtinta paskirtuoju tiekėju, turėsiančiu nuo 2015 metų tiekti SGD terminalui minimalųjį būtinąjį gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kubinių metrų.
Grupė pradėjo plėtrą užsienyje – „Energijos tiekimas“ Latvijoje ir Estijoje įsteigė antrines įmones ir pasirašė elektros energijos tiekimo sutartis su pirmaisiais klientais šiose šalyse.
„Lietuvos energija“, UAB šių metų pradžioje taip pat buvo perduotos valdyti 17,7 proc. valstybei priklausančių „Lietuvos dujų“ akcijų.

Apie „Lietuvos energijos“ įmonių grupę
Valstybės valdomos „Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.
Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.
„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, elektros skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO bei jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS, UAB „VAE SPB“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“.

Apie „Lietuvos energija“, UAB
Patronuojanti „Lietuvos energijos“ grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą.
Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

2014 m. vasario 28 d.
„Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnyba