Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024
Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024

Aiškėja, kokius papildomus „saugiklius“ medžiotojams ruošia ministerija

2024/04/04


Po ilgų sunkių svarstymų bei diskusijų kovo 14 d. Seimas priėmė Medžioklės įstatymo pataisas, kuriomis nustatyti draudžiami ir leidžiami medžioklės būdai bei priemonės. Nuo šių metų gegužės 1-osios iš dalies įteisinamas naktinių taikiklių (ar jų priedų, pritvirtintų prie optinių taikiklių) naudojimas: medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras. Aplinkos ministerija (AM) pluša prie įgyvendinamojo teisės akto – Medžioklės taisyklių projekto. Šiandien turite unikalią galimybę su juo susipažinti.

Skubame pasidalinti šiuo nutekintu projektu žinodami, kaip jo laukia medžiotojų bendruomenė. Projektas teisės aktų informacinėje sistemoje dar nepaskelbtas. Derinimo procesas dar neprasidėjęs. Tačiau jau dabar galima prognozuoti, kad derinimas nebus lengvas. Preliminarios eskpertų įžvalgos signalizuoja, kad siekiama numatyti perteklinį, biurokratinį reguliavimą.

Apie AM rengiamą Medžioklės taisyklių projektą pasiteiravome LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nario Kęstučio MAŽEIKOS.

„Daugiau kyla diskusijų ir praktinių klausimų, nes kai kuriuos atvejus lems tikriausiai tik teismų praktika. Įdomu, kaip aplinkosaugininkai traktuos ypač tuos atvejus, kai medžiotojai termovizorine optika (ją galima naudoti ir dieną) sumedžios šviesiu paros metu žvėrį ar tą pačią stirną, kuri medžiojama tik šviesiu paros metu? Arba kaip bus įrašai stebimi. Tikriausiai daugiausia bus stebimas medžiotojų budrumas pildant medžioklės lapą. Žinom atvejų, kai medžioklės lape įsirašo 15 medžiotojų, kaip jie bus traktuojami, kai sumedžios? Arba jie turės iš anksto susitarti, kaip medžios, arba priklausys, kaip aplinkosaugininkai traktuos, kaip jie medžiojo vienu ar kitu būdu – šviesiu paros metu ar tamsiu. Tai turbūt bus praktika, kuri ne vieną medžiotoją gali nuvesti į teismus su aplinkosaugininkais“, – teigė politikas.

Seimo narys pripažino, kad nors rengiamas Medžioklės taisyklių pakeitimo projektas nėra pats blogiausias, vis tik rodo, kad pasitikėjimo medžiotojų bendruomene trūksta. „Apie tai signalizuoja siūlymas įvesti daug apribojimų ir paliekamos galimybės suklysti. „Medžiotojai patys turi būti budrūs, į tai, kas parašyta, įsiskaityti ne vieną kartą“, – sako jis.

Kęstutis Mažeika
Seimo narys Kęstutis Mažeika: Projektas rodo, kad pasitikėjimo medžiotojų bendruomene trūksta. Seimo kanceliarijos nuotr.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) direktorius Laimonas DAUKŠA taip pat priekaištauja projekto rengėjams dėl perteklinio reguliavimo, perteklinės biurokratijos. Pasak medžiotojo, ji sukuria teisinę koliziją, kai medžiotojai tampa nusižengėliais ir brakonieriais.

„Pažeidimų medžiojant su prožektoriais būna vos keletas per metus arba kai kuriais metais išvis nebūna. Taip pat ir su naktiniais taikikliais galimai nebūtų pažeidimų. Bet jeigu sukursime dar detalesnę tvarką, per metus tikrai dėl dokumentų, formalumų neužpildymo susidarys keliasdešimt pažeidimų. Bus pažiūrėta biurokratiškai – nėra įrašo, tai tu jau pažeidėjas, nors turi teisę medžioti, turi dokumentaciją, turi leidimą ginklui, medžioji teisėtoje vietoje, bet padarai pažeidimą vien dėl to, kad nesi pasirašęs. Tai sukuria dar vieną netyčinę galimybę nusižengti“, – teigia L. Daukša.

„Šiai dienai su prožektoriumi medžioklė galima ir tai taisyklėse reglamentuojama, tai būtų galima tą tvarką ir [naktiniams] taikikliams naudoti. Dėl to, kad Berno konvencijos 4 priede priemonė yra ir prožektorius, ir naktinis taikiklis, tai reiškia, kad jie yra lygiaverčiai medžioklės įrankiai. Kai dabar medžiodavome su prožektoriais, nereikėdavo niekur atsižymėti ar įsirašyti. Natūraliai medžiotojai pagal taisykles žino, kad su prožektoriais gali medžioti tik šernus, o nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. gali medžioti lapę, mangutą, nutriją ir kitas invazines rūšis. Tas pačias rūšis Medžioklės įstatymas (jau priimtas) leidžia medžioti naudojant naktinį taikiklį. Jeigu nebus padarytas įrašas antroje lapo pusėje su vardo raide, pavarde, laiku ir parašu, tai tu galimai būsi pažeidėjas, medžiodamas naktiniu taikikliu. Neatmetame netyčinio pažeidimo galimybės, dėl to, kad per 30 tūkstančių medžiotojų gali kažkas nežinoti ar tiksliai nežinoti [reikalavimų]. Valstybės ne toks tikslas turėtų būti – nustatyti pažeidimo atvejus, prieš tai dar sukuriant galimybę nusižengti. Iš esmės grįžtame prie pasitikėjimo medžiotojais klausimo.“

Laimonas Daukša
Laimonas Daukša: Jeigu sukursime dar detalesnę tvarką, per metus tikrai dėl dokumentų, formalumų neužpildymo susidarys keliasdešimt pažeidimų. Asmeninio archyvo nuotr.

 

ŪP portalo informacija

Viršelyje 123rf nuotr.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau – Medžioklės taisyklės) nustato medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus, draudžiamus ir leidžiamus medžioklės būdus ir jų taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius, leidžiamų naudoti įrankių ir priemonių naudojimo medžioklėje tvarką, medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą, ir kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo atskiruose medžioklės plotų vienetuose ir Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikoje bei atskiruose medžioklės plotų vienetuose nustatymo tvarką, saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus ir kitus medžiojimo reikalavimus.

2. Pripažįstu netekusiu galios II skyrių.

II SKYRIUS

TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMAS IR MEDŽIOTOJO BILIETO IŠDAVIMAS

5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau šiame skyriuje - Komisija) medžioklės egzaminą organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informaciją apie rengiamą medžioklės egzaminą Komisija paskelbia Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) interneto svetainėje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką, vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų pateikimo terminą.

6. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę medžioti ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus tokia teisė gali būti suteikta, privalo Komisijai iki nustatyto termino pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

6.1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

6.2. pažymėjimus apie baigtus medžiotojų mokymo kursus ir atliktą stažuotę pagal Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510, arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

6.3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

6.4. pažymas, numatytas pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1–5 punktų reikalavimus;

6.5. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

7. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas AAD herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Už medžiotojo bilieto išdavimą arba jo pakeitimą nauju turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydami savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus medžiotojo bilietą, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžiotojo biliete buvusios žymos apie medžiotojo kvalifikaciją, nurodoma data, iki kada galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinama AAD herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras.

8. Kas treji metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau - Patikrinimas);

Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.

Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“, nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole.

Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto puslapyje „Kitos žymos“ arba kitame puslapyje įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.

9. Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą privalo Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai patvirtinančią pažymą AAD. Jei asmuo minėtus teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.

3. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS, MEDŽIOKLĖS BŪDAI IR TERMINAI, LEIDŽIAMŲ NAUDOTI ĮRANKIŲ IR PRIEMONIŲ NAUDOJIMO MEDŽIOKLĖJE TVARKA

4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Medžiojant leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones: Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 152straipsnyje nurodytus įrankius ir priemones.

10.1. įrankius:

10.1.1. ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais taikikliais ar be jų, B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus. B ir C kategorijų trumpieji šaunamieji ginklai naudojami, kai siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas ar sužalotas arba gyvagaudžiais spąstais pagautas medžiojamasis gyvūnas;

10.1.2. tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančias gyvo ir nesužeisto gyvūno pagavimą;

10.1.3. selektyviuosius spąstus, užtikrinančius staigią pagauto gyvūno žūtį;

10.1.4. medžioklinius durklus – kai, siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas ar sužalotas medžiojamasis gyvūnas;

10.2. priemones:

10.2.1. iškamšas, profilius, muliažus, krykštes, natūralios kilmės masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, vilkioklius, vilbynes;

10.2.2. peilius, vėliavėles;

10.2.3. medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;

10.2.4. žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius ar kilnojamus tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas, slėptuves;

10.2.5. sausumos ir vandens transporto priemones;

10.2.6. prožektorius, kurie pritaisyti prie šautuvo (leidžiama naudoti medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras tykojant, su šunimis arba ieškant sužeistųžvėrių).

5. Papildau nauju 11.12 papunkčiu:

11.12. Naktinius taikiklius ar jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių (toliau – naktiniai taikikliai) leidžiama naudoti tik medžiojant tykojant. Apie tai, kad medžioklėje bus naudojami naktiniai taikikliai privaloma prieš pradedant medžioti įrašyti medžioklės lapo antrojoje pusėje įrašoma medžioklės data, naktinį taikiklį naudosiančio medžiotojo vardas, pavardė, šį patvirtinti įrašą medžiotojas patvirtina savo parašu.

6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje, tuo patvirtindami, kad turi teisę medžioti ir dalyvauja medžioklėje. Pildydamas medžioklės lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką. Jei medžioklėje naudojami naktiniai taikikliai tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką nurodyti privaloma. Prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

7. Pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.3.patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus, pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;

8. Pakeičiu 24.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.5. priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, kad medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, organizuoja savo narių saugaus elgesio medžioklėje ir šaudymo įgūdžių ugdymą ir reguliarų žinių ir įgūdžių patikrinimą, priminti pagrindinius saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus, asmenis, turinčius užsienio šalyse išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, supažindinti su Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų ir Trofėjų apžiūros tvarkos aprašo, tvirtinamo aplinkos ministro, reikalavimais;

9. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Medžiojant medžioklės plotų vienetuose, sudarytuose žuvininkystės tvenkinių teritorijose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 8 dalies reikalavimus (toliau šiame skyriuje – Žuvininkystės tvenkiniai), papildomai taikomi 54–55 punktų reikalavimai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į vietos sąlygas, greta esančias paukščių apsaugai svarbias teritorijas ir kitus veiksnius, medžioklė Žuvininkystės tvenkiniuose gali būti draudžiama arba ribojama nustatant trumpesnius leidžiamus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės terminus, papildomai uždraudžiant tam tikrus medžioklės būdus, tam tikrų įrankių ar priemonių naudojimą ar nustatant kitus reikalavimus.

10. Pripažįstu netekusiu galios 58.5 papunktį.

58.5. medžioti medžiotojo biliete neturint žymos, įrašytos ne seniau kaip prieš 3 metus, apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo);

11. Pakeičiu 58.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.11. gyvūnams gaudyti naudoti klijus, kablius ir kitus įrankius, priemones arba būdus, kurie Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ar Medžioklės taisyklėse neįvardyti kaip leistini;

12. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme,

Kas treji metai medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja savo narių saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau - Patikrinimas);

Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.

Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“, nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole.

Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys.

13. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioti reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine ar katilu – pradėjus medžioti. B ir C kategorijos trumpieji šaunamieji ginklai užtaisomi, kai, siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas ar sužalotas arba gyvagaudžiais spąstais pagautas medžiojamasis gyvūnas. Jeigu medžiojant einant su užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar kanalą, perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais atvejais, kai kyla pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių. Medžioklės varant metu medžioklės plotų vienete judant iš vienos medžiojimo vietos į kitą medžioklinis ginklas nešamas arba vežamas be šovinio lizde, jeigu šautuvas atlaužiamas,– atlaužtas. Pasibaigus medžioklei, medžioklinis ginklas įdedamas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio ginklo išimami.

14. N u s t a t a u, kad šio įsakymo xxx punktai įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d., šio įsakymo xxx punktai įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

 

 

Dalintis