Ashburn +23,8 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Ar teisėtai atidėtas reikalavimas dėl mažesnės kvapų koncentracijos ore?

2024/06/16


Dabar jau šiek tiek primirštos aistros dėl kvapų koncentracijos ore. Jos užgeso pernai rugsėjį sveikatos apsaugos ministrui pasirašius įsakymą, kuriuo buvo atidėtos griežtesnės nuostatos įsigaliojimas. Tačiau įsakymas buvo apskųstas teismui. Dabar teisėjų kolegija pateikė atsakymą.

Seimo narė Ligita Girskienė pernai lapkritį teismui apskundė sveikatos apsaugos ministro rugsėjo 22 d. įsakymą (Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-959 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“) teisėtumo.

Pareiškime Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) Seimo narė piktinosi, kad šiuo įsakymu buvo atidėta ankstesniame, 2019 m. rugpjūčio 1 d., įsakyme numatyta nuostata dėl įsigaliojimo datos – nustatyta, kad griežtesni reikalavimai dėl kvapų koncentracijos ore įsigalios dvejais metais vėliau: ne 2024 m. sausio 1 d., o 2026 m. sausio 1 d.

Tai reikalavimas, nustatantis, kad „Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 5 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3)", nuo dabar galiojančių 8 europinių kvapo vienetų.

Pasak Seimo narės pareiškimo, šis teisės aktas buvo ypač aktualus gyventojams, gyvenantiems prie taršių ir gamybinius kvapus skleidžiančių pramonės, ūkio objektų (fermų, gyvulininkystės ūkių, pramonės įmonių ir pan.): „Minėtos higienos normos pakeitimais, kurie turėjo įsigalioti jau 2024 m. sausio 1 d., buvo mažinama didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore ir šie pakeitimai būtų pagerinę gyvenimo kokybę nemažai daliai visuomenės, kuri daug metu kenčia nuo gyvenamojoje aplinkoje tvyrančių kvapų“.

Parlamentarės manymu, sveikatos apsaugos ministro įsakymas buvo priimtas pažeidžiant lygiateisiškumo principą bei nesilaikant Teisėkūros pagrindų įstatymo.

Teismas: ministras teisėtai atidėjo teisinio reguliavimo dėl kvapų koncentracijos ore įsigaliojimą

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2024 m. birželio 12 d. sprendime pripažino, kad sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymas, kuriuo dvejiems metams atidėtas teisinio reguliavimo, iki 5 europinių kvapo vienetų sumažinančio didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore, įsigaliojimas, neprieštarauja lygiateisiškumo principui, Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintiems atvirumo ir skaidrumo bei efektyvumo principams, Vyriausybės darbo reglamento 33 ir 34 punktams.

Sveikatos apsaugos ministro priimtas teisinis reguliavimas (Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės), kurio konkretaus papunkčio įsigaliojimas byloje ginčytu Įsakymu Nr. V-1024 buvo atidėtas, patenka į žmonių teisės į sveiką ir švarią aplinką garantavimu ginamą objektą (dalyką).

Tačiau atidedant teisinio reguliavimo įsigaliojimą buvo siekiama, kad ūkio subjektai galėtų geriau prisitaikyti – pritaikyti taršą mažinančias priemones, įdiegti naujas technologijas ar kt.

Išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimu, nebuvo pagrindo vertinti, kad Įsakymo teisėkūros procesas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo įtvirtinto atvirumo ir skaidrumo principo. Teisėkūros procesas buvo viešas, visuomenei buvo sudarytos galimybės sužinoti apie teisėkūros procesą ir dalyvauti jame, valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai buvo žinomi, o visuomenei ir interesų grupėms buvo sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, taip pat buvo žinomi teisės aktų projektų rengimą inicijavę, teisės aktų projektus parengę subjektai.

Nebuvo pažeistos ir kitos teisėkūros procedūros, o byloje susiklosčiusi situacija nesuponavo lygiateisiškumo principo pažeidimo: sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-1024 taikomas visiems ūkio subjektams be išimties ir visi ūkio subjektai dėl šio teisinio reguliavimo taikymo yra traktuojami vienodai.

 

ŪP portalas su LVAT

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis