Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Antradienis, 30 Geg 2023
Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Antradienis, 30 Geg 2023

Artėja metas teikti paraiškas dėl ūkių modernizavimo

2023/02/15


Nuo kovo 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (Priemonė). Prieš paraiškų rinkimo etapą, kuris truks iki gegužės 2 d., buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindinėmis sąlygomis ir reikalavimais.

Pagal Priemonę paraišką gauti paramą galima teikti dėl:

 • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės;
 • lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; tuo atveju, kai 2014–2020 metų programos (Programa) laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pareiškėjui jau yra skirta investicinė parama, pareiškėjas gali kreiptis lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui, pateikdamas nustatytos formos prašymą suteikti lengvatinę paskolą apyvartiniam kapitalui. Tokiu atveju pareiškėjo tinkamumo vertinimas pagal Taisyklių nuostatas neatliekamas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl skirtingos paramos rūšies pildomos skirtingos paraiškų formos:

 • Taisyklių 1 priedas pildomas, kai prašoma investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 • Taisyklių 1 priedas pildomas, kai prašoma investicinės paramos ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
 • Taisyklių 2 priedas pildomas, kai prašoma tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
 • kai prašoma tik lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui, paraiška nepildoma, o teikiamas prašymas pagal Taisyklių 5 priedą.

Kai prašoma suteikti tik lengvatinę paskolą, netaikoma Taisyklių nuostata, kad pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali įgyvendinti projektų pagal kitas investicines Programos priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis. Tai reiškia, kad paramos gavėjas, įgyvendinantis projektą pagal Programos priemonę ir dar nepateikęs paskutinio mokėjimo prašymo bei galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, gali kreiptis paramos lengvatinei paskolai gauti.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Pagal Priemonę remiami žemės ūkio sektoriai ir jiems skiriama paramos suma:

 • pieninės galvijininkystės sektoriui skirta 17 180 000 Eur paramos lėšų;
 • mėsinės gyvulininkystės sektoriui, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę, paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kitus gyvulininkystės sektorius, skirta 17 384 823 Eur paramos lėšų;
 • sodininkystės, daržininkystė ir uogininkystės sektoriams skirta 10 000 000. Eur paramos lėšų;
 • kitiems augalininkystės sektoriams skirta 17 180 000 Eur paramos lėšų;
 • lengvatinėms paskoloms skirta 12 003 937 Eur paramos lėšų.

Pažymėtina, kad Taisyklėse nebeliko specializuoto ūkio, kuris nustatomas pagal pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautas pajamas, sąvokos, tačiau išliko nuostata, kad paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną paramos formą, tik pagal vieną remiamą veiklą ir tik pagal vieną žemės ūkio sektorių, detalizuojant pagal tam sektoriui priskiriamas gyvūnų ar augalų rūšis. Bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo sektoriaus paraiškų pirmumo eilės.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjui suteikiama parama investicijoms į tą žemės ūkio sektorių, kurio veiklai vykdyti prašoma lėšų, todėl planuojamų įsigyti investicijų būtinumas to konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklai vykdyti turi būti pagrįstas. Tuo atveju, kai projekto investicijos yra susijusios ne tik su konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu ir yra nepagrįstas jų būtinumas konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklai vykdyti, tokios investicijos paramos lėšomis nefinansuojamos. Pavyzdžiui, ūkininkas, vykdantis gyvulininkystės ir augalininkystės veiklą, paraiškoje nurodo, kad prašo paramos gyvulininkystės sektoriui, jis turi pagrįsti investicijų būtinumą būtent gyvulininkystės sektoriui. Tuo atveju, kai numatomas investicijas ketinama panaudoti tiek gyvulininkystės, tiek augalininkystės sektoriams, kadangi gali būti remiamas tik vienas sektorius, investicijos nefinansuojamos.

Žinotina, kad daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui

Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys. Parama teikiama:

 • jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamas ne trumpiau kaip 12 mėnesių;
 • jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • jei pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti;
 • jei pagrįstas investicijų, kurioms prašoma paramos, būtinumas tik tam žemės ūkio sektoriui, kuriam prašoma paramos;
 • projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Pareiškėjas turi atitikti visus Taisyklių VI skyriuje nurodytus reikalavimus.

Paramos dydis

Parama vienam projektui negali viršyti:

 • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama.
 • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

- pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

- pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur.

 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola, iš kurių:

- didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 300 000,00 Eur;

- didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.

 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

- pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

- pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur.

Tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi ir investicinės paramos ir (arba) lengvatinės paskolos, didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur, ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma yra nustatoma Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir skelbiama ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt

Atkreiptinas dėmesys. Kai įgyvendinant tą patį projektą kreipiamasi ir investicinės paramos, ir lengvatinės paskolos, bendras paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos, nustatytos Taisyklėse. Paramos suma projektui apskaičiuojama sudedant investicinės paramos sumą (subsidiją) ir lengvatinės paskolos, apskaičiuotos kaip bendrasis subsidijos ekvivalentas (toliau – BSE), sumą. Taigi svarbu įvertinti, kad BSE suma yra minusuojama iš investicinės paramos sumos.

Paramos intensyvumas

Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba

Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc., tačiau neviršijant 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas;
 • pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Augalininkystės sektoriuje finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc., tačiau neviršijant 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai

Finansuojama iki 50 proc., tačiau neviršijant 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Projektų atrankos kriterijai

Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.

Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kitų gyvulininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.

Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.

Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti Taisyklių XII skyriuje.

Privalomasis mažiausias visų žemės ūkio sektorių projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama. Paramos paraiškos vertinamos 2 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Yra pakeitimų ir dėl tinkamų finansuoti išlaidų

Tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos turi būti būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje, realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo viso ūkio gamybinį potencialą (pvz.: valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.) ir neviršyti vidutinių rinkos (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai) kainų (investicijų atitiktį ūkio gamybiniam potencialui pareiškėjas turi pagrįsti Taisyklių 1 priedo VI skyriuje „Tinkamos finansuoti projekto išlaidos“ ir kartu prie su paraiška teikiamų dokumentų pridėti skaičiavimus, pagrindžiančius investicijos pajėgumo atitiktį ūkio gamybiniam potencialui).

 • Elektros generatoriaus įsigijimo išlaidos gali būti finansuojamos, jei jo galia yra ne didesnė kaip 120 KW ir jis būtinas, kad, įvykus elektros energijos tiekimo sutrikimams, būtų užtikrintas gamybos metu nepertraukiamas elektros energijos tiekimas.
 • Saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, biodujų jėgainės, geoterminio šildymo įranga gali būti finansuojama, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybinių poreikių tenkinimu (pardavimui skirta energija neremiama).
 • Įgyvendinantiems augalininkystės sektoriaus projektus nefinansuojama žemės ūkio technika ir įranga, išskyrus purkštuvus ir trąšų barstytuvus, kurie susiję su tiksliuoju ūkininkavimu (prie tiksliojo ūkininkavimo priskiriamos skaitmeninės technologijos, kurios, įvertinus geografinę padėtį ir augalų poreikį, padeda tiksliai naudoti trąšas arba augalų apsaugos produktus).
 • Tiesioginės ir juostinės sėjamosios nefinansuojamos nei pagal vieną žemės ūkio sektorių.
 • Paramos lėšomis nefinansuojamos prekės, kurių kilmės šalis ir (arba) kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų.

 

NMA informacija

123rf nuotrauka

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/05/29

Gyvenimo kokybė kaimiškosiose savivaldybėse: išties viskas puiku?

VDU ŽŪA langas. LR Finansų ministerija (FM) gegužės pradžioje paskelbė kaimiškųjų savivaldybių gyvenimo kokybės indeksą (GKI), pasak kurio 2013–2021 metais gyvenimo kokybė gerėjo visose kaimiškosiose savivaldybėse.  FM sud...
2023/05/29

Prasidėjo ritininkų vasara

Ritinio sporto bendruomenei šios dienos kupinos įtemptų treniruočių prieš artėjančias varžybas. Lietuviško ritinio tradiciją, kuri 2021-aisiais yra įrašyta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, pala...
2023/05/29

Svarstantiems apie savo verslą – iki 26 tūkst. eurų parama ateities darbo vietai

Darbo neturintys ar mažas pajamas gaunantys, bet verslūs gyventojai galės gauti paramą verslo pradžiai informacinių technologijų, žaliosios ir žiedinėse ekonomikose, praneša Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministerija. Paramai numatyti ...
2023/05/29

Prezidentas: žengtas svarbus žingsnis skatinant gynybos industrijų plėtrą Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma leisti gynybos ir saugumo pramonės veiklą vykdyti laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ). Šios...
2023/05/29

Jaunos mokslininkės tikslas – rasti efektyvų gydymo nuo vėžio metodą

„2020 m. visame pasaulyje nuo vėžio mirė 10 mln. žmonių. Lietuvoje tais pačiais metais šia liga sirgo daugiau nei 17 tūkst. Mokslininkai nuolat ieško būdų, kaip patobulinti gydymo technologijas ir vėžio terapiją padaryti dar ef...
2023/05/29

Žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai – 50 mln. Eurų

Energetikos ministerija (EM) informuoja, kad gegužės 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas investicijoms žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai. Šiai veiklai numatyta skirti iki 50 mln. eurų iš Modernizavimo fondo l...
2023/05/29

Smūgis tarptautiniam nesąžiningam kriminaliniam verslui - sutriuškinta grupuotė, klastojusi prekių tinkamumo vartoti galiojimo terminus

Po Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų atlikto neviešo tyrimo, išaiškinta, gerai organizuota 29 asmenų grupė, tarptautiniu mastu vykdžiusi nesąžiningą kriminalinį verslą didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje Lietuv...
2023/05/29

300 ha dirbantis ūkininkas: trūksta norinčių dirbti

Marijono Mikutavičiaus daina „Trys milijonai“ jau seniai nebeatspindi realybės – Lietuvos gyventojų kiek daugiau nei 2,8 mln. Šalyje mažėja ne tik gyventojų, bet ir norinčių dirbti, teigia šalies ūkininkai, darbymeč...
2023/05/29

Kokios paramos galimybės siūlomos sodininkams?

Šalnoms pakandus žydinčius sodus, prognozės dėl obuolių, kriaušių derliaus nedžiugina. Sodininkai viliasi lietaus iki Joninių, nes kitaip sausra sunaikins likusias vaisių užuomazgas – tai esminė Lietuvos verslinių sodų asociaci...