Ashburn +26,9 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +26,9 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Galima teikti paraiškas dėl paramos ūkių biosaugai

2023/09/16


Nuo spalio 16 d. iki gruodžio 15 d. priimamos paraiškos gauti paramą ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir su jomis susijusių pasekmių prevencijai.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 1 mln. Eur paramos lėšų.

Paraiškas gali teikti

Dėl paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai:

 • ne jaunesni nei 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai;
 • juridiniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai. Tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje, tinkamos finansuoti išlaidos ir sutartiniai gyvuliai (SG) apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai. Paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, negu nurodyta pateiktoje paraiškoje.

Remiama veikla ir forma

Pagal Priemonę remiama prevencinė veikla, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes gyvulininkystės ūkiuose.

Paramos galima kreiptis investicijoms, kurios numatytos biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų plane dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Parama teikiama negrąžintinos dotacijos forma.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima paramos suma projektui:

 • ūkiams, kurie laiko iki 20 sutartinių gyvūnų (įskaitytinai), didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 4 000 Eur; SG apskaičiuojamas Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka;
 • ūkiams, kurie laiko 21 ir daugiau SG, didžiausia galima paramos suma projektui skiriama atsižvelgiant į ūkyje laikomų gyvulių skaičių, vienam SG skiriant 200 Eur, ir negali viršyti 100 000 Eur arba 300 000 Eur (paramos paraiška teikiama daugiau negu vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai); SG apskaičiuojamas Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka.

Didžiausias paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui

Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki ataskaitinių metų pabaigos.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą.

Iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Planas turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniu padaliniu.

Prašomos finansuoti investicijos turi būti daromos tik į veiklą gyvulininkystės sektoriuose, ūkių vykdomą iki paramos paraiškos pateikimo.

Finansuojamos išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 procentų, lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiama bendra jų suma:

 • vidaus ar lauko aptvarų (tvoros, vartai, praėjimo punktai, įėjimo kontrolės sistemos) įsigijimo bei įrengimo išlaidos;
 • ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimo išlaidos;
 • žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo išlaidos;
 • dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių asmenims ir (ar) transporto priemonėms įsigijimo išlaidos;
 • pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo išlaidos;
 • konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos;
 • nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos (pvz., langų, grotų, tinklelių) įsigijimo išlaidos;
 • ūkinius gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų:
 • buitinių persirengimo ir prausimos patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos;
 • darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos įsigijimo išlaidos;
 • maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra netinkamas finansuoti paramos lėšomis.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį Taisyklių 35 skyriuje nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai

 • Už specializaciją:
 • pareiškėjas yra specializuotas kiaulininkystės arba paukštininkystės ūkis – suteikiama 30 balų;
 • pareiškėjas yra specializuotas galvijininkystės ūkis – suteikiama 20 balų.

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Pareiškėjo ūkis laikomas specializuotu, kai pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio sektoriaus (pvz., kiaulininkystė, paukštininkystė ir pan.), į kurio biosaugą investuojama, ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

 • Už SG:
 • iki 20 (įskaitytinai) SG – suteikiami 35 balai;
 • didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • daugiau kaip 200 SG – suteikiama 10 balų.
 • Už ūkinių gyvūnų laikymo vietą: kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, skiriami 35 balai.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis