Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024
Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Lietuvos kaimo tinklo nariai jau gali planuoti renginius – netrukus bus priimamos paraiškos

2024/05/25


Visą birželį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai bus kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti. Šiam paraiškų teikimo etapui (birželio 3 d. – liepos 3 d.) skirta 176 259 Eur paramos lėšų.

Remiamos veiklos

Pagal KPP veiklos sritį remiamas šių veiklų organizavimas ir vykdymas:

 • Teminiai renginiai, skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti. Gali būti organizuojamos konferencijos, tarptautinės konferencijos bei seminarai.

Numatyta teminių renginių apimtis ir trukmė: vietinėse konferencijose gali dalyvauti nuo 51 iki 200 dalyvių ir trukti ne ilgiau nei 3 dienas, tarptautinėse konferencijose – nuo 51 iki 200 dalyvių ir trukti ne ilgiau nei 2 dienas, seminaruose – nuo 10 iki 50 dalyvių ir trukti 1 dieną. Seminarai gali būti organizuojami ciklais, kai siekiama sujungti kelis susijusios tematikos renginius, kad visame cikle dalyvaujantiems būtų sudaryta galimybė kompleksiškai suprasti vienijančią tematiką, arba ciklas gali būti sudarytas iš identiško arba labai panašaus turinio renginių, kartojamų skirtingose geografinėse vietovėse, kad su turiniu galėtų susipažinti įvairiose Lietuvos vietose gyvenantys asmenys. Vieną ciklą gali sudaryti iki 10 seminarų.

 • Renginiai „Atviras ūkis“. Šių renginių metu visuomenė, galimi pareiškėjai ir visi suinteresuoti asmenys kviečiami apsilankyti kaimo vietovėse pas žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančius subjektus susipažinti su kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklomis, jų rezultatais ir nauda. Šiais renginiais skatinama galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų.

Renginys „Atviras ūkis“ gali vykti kelias dienas, tarp kurių gali būti pertrauka. Per dieną kiekvieną lankomą subjektą turi aplankyti mažiausiai 10 asmenų, o bendras dienos dalyvių skaičius turi būti ne mažiau kaip 100 asmenų.

 • KPP viešinimo akcijos, vykdomos parodų, mugių ir kt. renginių metu. Šios akcijos skirtos dalintis žiniomis apie KPP įgyvendinimą, papasakoti visuomenei apie žemės ūkio svarbą bei pateikti informaciją apie EŽŪFKP paramą ir KPP susidomėjusiems asmenims, taip pat skatinti parama domėtis vaikus bei jaunimą. KPP viešinimo akcijos dalyviais laikomi konkretūs asmenys, kurie renginio metu išreiškė įrodymais pagrindžiamą susidomėjimą pareiškėjo komunikacijos projektu (lankėsi jo stende, dalyvavo edukacijose, klausė pranešimų ir pan.).
 • Elektroninės komunikacijos veiklos: virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai, audiovizualinė produkcija (pavyzdžiui, filmukai, laidos, interviu) ir elektroniniai leidiniai. Veiklos gali būti vykdomos ir remiamos tik tada, jei įgyvendinamos anksčiau nurodytos veiklos, t. y. organizuojami teminiai renginiai ir (arba) „Atviro ūkio“ renginiai, ir (arba) KPP viešinimo akcijos. Šios komunikacijos priemonės turi vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, kad būtų gerinamas kaimo įvaizdis ir šviečiama visuomenė.

Galimi pareiškėjai – tiek nacionaliniu lygiu, tiek ne nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai

Dėl paramos organizuoti renginius paraiškas kviečiami teikti:

 • nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai (pvz.: nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu);
 • iki paramos paraiškos pateikimo ne nacionaliniu (vietos) lygiu veikiantys LKT nariai (pvz.: kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), bet tik tuo atveju, jei paraišką teikia kartu su projekto partneriu (-iais) – LKT nariu (-iais) arba užpildžiusiu (-iais) narystės formą ir gavusiu (-iais) patvirtinimą iki paraiškos pateikimo dienos. Partnerystė turi būti įteisinta jungtinės veiklos sutartimi – ji turi būti teikiama kartu su paraiška bei galioti ne trumpiau nei iki komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės www.kaimotinklas.lt skyriuje „Nariai“ esančiame narių sąraše.

Paramos dydžiai

Pagal KPP priemonę didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą, kai organizuojamas teminis renginys, renginys „Atviras ūkis“ arba KPP viešinimo akcija, vienam pareiškėjui gali siekti 57 500 Eur, o papildomai sukuriant virtualių gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turus, audiovizualinę produkciją ar (ir) elektroninius leidinius, parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 80 500 Eur.

Teminiams renginiams – konferencijoms, tarptautinėms konferencijoms ir seminarams – skirta paramos suma gali skirtis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir renginio trukmės. Parama, kai organizuojamas tik renginys „Atviras ūkis“, gali siekti 28 750 Eur, organizuojant KPP viešinimo akciją – 57 500 Eur.

Elektroninės komunikacijos veikloms parama gali būti skirta tik kartu prašant paramos teminiam renginiui, renginiui „Atviras ūkis“ arba KPP viešinimo akcijai:

 • virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams kurti – iki 11 500 Eur,
 • audiovizualinei produkcijai – iki 23 000 Eur,
 • vienam elektroniniam leidiniui – iki 3 450 Eur, jei kuriamas daugiau nei vienas elektroninis leidinys, gali būti skirta iki 6 900 Eur paramos.

Jei pagal KPP priemonę pareiškėjui jau buvo skirta parama trims arba daugiau kartų, didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą negali viršyti 28 750 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.

Vienam projektui finansuoti gali būti skirta iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Atrankos kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams:

1. Projektas bus įgyvendinamas:

 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.

2. Komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo, ir pareiškėjas įsipareigoja pateikti projekto rezultatą – pasiūlyti konkrečius problemos sprendimo būdus, siūlymus dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo – suteikiama 20 balų.

3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:

 • daugiau nei 150 asmenų – 25 balai;
 • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 15 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.

4. Komunikacijos projektas įgyvendinamas:

 • nacionaliniu lygmeniu veikiančio tinklo nario (nepriklausomai nuo projekte dalyvaujančių bendradarbiaujančių subjektų skaičiaus) – 20 balų;
 • kartu su 3 ir daugiau partnerių – 15 balų;
 • kartu su 2 partneriais – 10 balų.

5. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie  KPP priemonių žinomumo didinimo:

 • tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiami 25 balai;
 • tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų;
 • tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 15 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta. Didžiausias galimas balų skaičius – 100.

Dalintis