Ashburn +15,3 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023
Ashburn +15,3 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023

Metas rengti vietos plėtros strategijas – paraiškos renkamos jau nuo kovo 1 d.

2023/02/25


Nuo kovo 1 d. šalies kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) kviečiamos teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“. Paraiškas kartu su vertinti parengta kaimo vietovių vietos plėtros strategija (VPS) Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki gegužės 31 d.

Remiama veikla ir VPS tikslai

Pagal priemonę numatyta remti VPS numatytą vykdyti VVG veiklą, susijusią su:

 • vietos projektų įgyvendinimu;
 • VPS įgyvendinimo administravimu ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS;
 • teritoriniu ir (arba) tarptautiniu VVG bendradarbiavimu.

VVG NMA teikiama strategija turi būti parengta vadovaujantis ES ir nacionaliniais horizontaliaisiais principais: veiklas numatyti vykdyti subregioninėse vietovėse, laikytis partnerystės principo, t. y. užtikrinti, kad nė viena viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, laikytis „iš apačios į viršų“ principo, skatinant, įtraukiant ir aktyvinant vietos gyventojus, skatinti bendradarbiavimą tarp VVG teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu, skatinti ir vystyti inovacijas, užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir nediskriminavimą, įtraukti vietos jaunimą į numatytas vykdyti veiklas.

Paramos dydžiai

Paramos dydis VPS įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika.

Didžiausia numatyta paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti gali būti 200 000 Eur, jei VVG nėra nustačiusi kitos (mažesnės) paramos sumos.

Paramos intensyvumas gali būti nuo 40 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų lėšų, priklausomai nuo įgyvendinamo projekto pobūdžio, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pagal priemonę numatyta finansuoti:

- vietos projektų įgyvendinimo išlaidas – joms turi būti numatyta ne mažiau kaip 80 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti sumos;

- VPS administravimo išlaidas – joms gali būti numatyta ne daugiau kaip 20 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti sumos.

Pastarųjų išlaidų – VPS administravimo – tinkamos finansuoti kategorijos yra šios:

 • VPS vykdytojos veiklos išlaidos;
 • VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos;
 • VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo išlaidos.

Paraiškų vertinimas ir atrankos kriterijai

Paraiškos pagal priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ bus vertinamos dviem etapais: VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ir VVG bei VPS tinkamumo vertinimas.

 

Žemiau pateikimai atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atliekama VPS atranka, – vertinama VPS pridėtinė vertė (kokybė):

 • Teminė kaimo vietovių VPS. VPS tikslai, priemonės ir pasiekimo rezultatai apima vieną temą, pagrįstą teritorijos poreikiais ir specifika, ir (arba) VPS numatyta VVG teritorinio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo kryptis, susijusi su VPS tema.
 • VPS investavimo logika. VPS poreikius atliepia siūlomos priemonės, kurios viena kitą papildo, siekiant VPS įgyvendinimo tikslo ir rezultatų, VPS lėšos tarp priemonių paskirstytos taip, kad būtų pasiekti VPS tikslai.
 • Jaunų žmonių įtrauktis į VVG veiklą, t. y. kolegialaus VVG valdymo organe ir (arba) VVG administracijoje paraiškos pateikimo dieną yra 2 ir daugiau jaunų žmonių iki 29 metų.
 • VPS priemonėmis horizontaliai prisidedama prie tikslų. Sveikatingumo skatinimo ir (ar) gyvūnų gerovės (pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 6 str. 1 dalies i punktą), ir (arba) aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo ir prisitaikymo, tausaus gamtos išteklių valdymo (pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 6 str. 1 dalies d, e, f punktus).
 • VPS priemonėmis įgyvendinama daugiau vietos poreikių, numatytų bendrosios žemės ūkio politikos SP 8 tiksle. VPS nurodomi aiškūs įgyvendinamų poreikių rodikliais ir jų reikšmės, t. y. nurodoma, kokį konkrečiai poreikį įgyvendina, prie kokio rodiklio prisideda, bei nurodoma kiekybinė rodiklio pasiekimo reikšmė. Ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimas, tiekimo grandinių ir (arba) bioekonomikos, ir (arba) miškininkystės priemonių, ir (arba) kitų bendradarbiavimo formų įgyvendinimas ir (ar) socialinės atskirties ir skurdo mažinimas bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo didinimas ir (ar) viešųjų ar kitų paslaugų prieinamumo didinimas, ir (ar) kokybės gerinimas (pvz., susisiekimo ir pavėžėjimo paslaugų kūrimas ir vystymas; švietimo, kultūros ir kitų paslaugų, susijusių su gyvenimo kokybe kaime, prieinamumo didinimas).

Privalomasis mažiausias VPS pridėtinės vertės (kokybės) atrankos balų skaičius – 70 balų. Jeigu VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nustatoma, kad VPS nesurinko privalomojo mažiausio 70 balų skaičiaus, VPS kartu su paramos paraiška atmetama.

VPS rengimo instrukcija pateikta Parengiamosios paramos taisyklių 6 priede. VPS pildymo instrukcijos 3, 4 ir 6 priedus galima rasti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje („Parengiamoji parama“).

 

NMA informacija

Asociatyvi ŪP nuotrauka

Dalintis

2023/04/01

Paroda „Ką pasėsi... 2023“ – žvilgsnis į agroverslo ateitį (galerija)

ŪP korespondentas Justinas ADOMAITIS. – Šiandien – paskutinė tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi... 2023“ diena. Parodos šeiminikės –  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU...
2023/04/01

Karikatūristų bendruomenės šventė

ŪP portalo redaktorė Irma DUBOVIČIENĖ. – Balandžio pirmoji Lietuvos dailininkams karikatūristams yra šventė. Tą dieną jie tradiciškai mini susitikdami savo darbų parodose. Tradicija nelaužoma ir šiemet, nors paroda suren...
2023/04/01

Žaliuojanti puokštelė Verbų sekmadieniui

Jau šį sekmadienį dalis tikinčiųjų eis į bažnyčią – likus savaitei iki Velykų švenčiamas Verbų sekmadienis. Katalikams tai žymi Biblijoje aprašytą Kristaus įžengimo į Jeruzalę įvykį. Bet kaip tai susiję su nuskintų augal...
2023/04/01

Lietuvos vynuogių augintojams – ES parama vyno gamybai

Jau birželio mėnesį Lietuvos vyninių vynuogių veislių augintojai ir vyno iš jų gamintojai galės teikti paraiškas ir pasinaudoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemo...
2023/04/01

Keičiasi leidimų išdavimo tvarka

Balandžio 1-ąją įsigaliojo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai. Nuo šiol asmenims bus išduodami elektroniniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimus.
2023/03/31

Prezidentas pristatė Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo logotipą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį visuomenei pristatė šių metų liepos mėnesį Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo logotipą.
2023/03/31

Priėmė sprendimą byloje dėl nealkoholinio alaus reklamos teisėtumo

Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo „Taikyti ekonomines sankcijas UAB „Kalnapilio-Taurė grupė“ už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“, kuriuo nutarta s...
2023/03/31

Žemės ūkio parodos tendencijos: technologijos, dirbtinis intelektas ir dėmesys aplinkosaugai

Vytauto Didžiojo Universiteto žemės ūkio akademijoje net tris dienas vyksta tarptautinė paroda „Ką pasėsi... 2023“. Tai yra vienas didžiausių žemės ūkio sektoriaus renginių, kuriame agroverslo atstovai pristato savo veiklas ir svarbiau...
2023/03/31

Socialinis pasitikėjimas Lietuvoje yra žemas

Socialinis pasitikėjimas – rodiklis, nurodantis žmonių pasitikėjimo pažįstamais ir nepažįstamais asmenimis bei institucijomis laipsnį. Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų teigimu, Lietuvoje jis yra žemas, o tai lemia žemesnį d...