Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024
Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024

Nuo liepos – pokyčiai ir ieškantiesiems darbo, ir darbuotojų

2024/07/01


Liepos 1 d. įsigalioja Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas Užimtumo tarnybos klientų grupes.

Darbo ieškantiems asmenims

Asmenys skatinami pranešti apie nelegalaus darbo atvejus. Bedarbio statusas nebus naikinamas tais atvejais, kai bedarbis pats praneš bent vienai iš Užimtumo įstatyme nurodytų institucijų apie savo nelegalaus darbo faktą ir bendradarbiaus su šiomis institucijomis iki jos priims nutarimą. Ši sąlyga galios ir gavus informaciją apie tai, kad bedarbis teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, pažeisdamas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme nustatytus reikalavimus.

Jei tyrimo eigoje žmogus persigalvos ar nutrauks bendradarbiavimą, jo statusas bus naikinamas be teisės į bedarbio statusą 6 mėn.

Keičiasi papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų grupės. Papildomo rėmimo požymių sąrašas sutrumpėja nuo 18 iki 13. Ilgalaikiai bedarbiai darbo rinkoje papildomai remiamais asmenimis nebus laikomi, tačiau ši tikslinė grupė papildė sąrašą asmenų, kuriems gali būti rengiamos Užimtumo didinimo programos. Papildomai remiami neliks pabėgėlio statusą turintys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų ar baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo.

Darbo rinkoje papildomai remiamais bus bedarbiai, kuriems nustatytas iki 55 proc. dalyvumo lygis, 16-24 metų ar vyresni nei 50 metų bedarbiai, taip pat pirmą kartą darbo veiklą pradedantys bedarbiai, kvalifikaciją įgiję ne daugiau kaip prieš 2 metus, nekvalifikuoti bedarbiai, bedarbiai, kurie paskutinius 6 mėnesius nedirbo, tėvai, globėjai, rūpintojai, faktiškai vieni auginantys vaiką iki 8 metų ar vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų, taip pat asmenys, prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.

Darbo rinkai besirengiantiems asmenims dalyvauti konsultaciniuose užsiėmimuose bus paprasčiau. Nuo liepos 1 d. darbo rinkai besirengiantys asmenys, vykdami į konsultacinius užsiėmimus, galės pretenduoti į kompensaciją už kelionės išlaidas.

Mokymo stipendija užimtiems asmenims nebus mokama. Užimtiems asmenims, kuriems Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė taikoma pagal dvišalę ir trišalę sutartį, sudarytą šių metų liepos 1 d. ir vėliau, mokymo stipendija nebus mokama.

Keičiasi pakartotino dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje sąlygos. Asmuo, dalyvavęs įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, negalės būti siunčiamas pas tą patį darbdavį dalyvauti priemonėje pakartotinai. Išimtis taikoma tik sunkiausios (iki 25 proc. dalyvumo lygio) bei vidutinės negalios asmenims (nuo 30-40 proc. dalyvumo lygio), jeigu bendra subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo tam pačiam darbdaviui už šį asmenį trukmė neviršija 36 mėnesių.

Įteisinama įdarbinimo subsidijuojant priemonės taikymo vienam asmeniui „pertrauka“. Darbo ieškantiems asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų dalyvumo lygis, įdarbinimo subsidijuojant priemonė galės būti taikoma iki 36 mėnesių per nepertraukiamą 48 mėnesių laikotarpį nuo pirmos įdarbinimo subsidijuojant dienos.

Kitiems papildomai darbo rinkoje remiamiems asmenims įdarbinimo subsidijuojant priemonė galės būti taikoma iki 6 mėnesių per nepertraukiamą 18 mėnesių laikotarpį nuo pirmos įdarbinimo subsidijuojant dienos.

Ribojimai nebus taikomi sunkiausios negalios, t.y. iki 25 proc. darbingumo / dalyvumo lygio asmenims.

Darbdaviams

Tikslinami reikalavimai darbdaviams, ketinantiems įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Parama galės būti skirta tik tiems, kurie neturi įstatyme numatytų baudų ir nuobaudų, pavyzdžiui, administracinės nuobaudos, skirtos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą. Dėl nusižengimų bus nutraukiamos ir subsidijos įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, o taip pat susigrąžinamos išmokėtos subsidijos darbo vietoms steigti.

Remiamojo įdarbinimo priemonėms ir kai kurioms paramos mokymuisi priemonėms bus taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Iš esmės bus keičiamos sąlygos darbdaviams įgyvendinti įdarbinimo subsidijuojant, subsidijos darbo asistento išlaidoms priemones, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones, o taip pat sudaryti trišales sutartis dėl užimtų asmenų dalyvavimo mokyme pagal profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemones.

Subsidija darbo užmokesčiui ir subsidija darbo asistento išlaidoms bus nutraukta, jei darbdavys nebeatitiks valstybės pagalbos taisyklės nustatytų reikalavimų arba šiuos reikalavimus pažeis.

Keičiami kai kurių priemonių subsidijų ir kompensacijų dydžiai. Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonę sudariusiems darbdaviams bus kompensuojama 50 proc. pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbintam asmeniui darbdavio apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų. Išimtys bus taikomos labai mažoms ir mažoms įmonėms, o taip pat įdarbinančioms papildomai remiamą asmenį vidutinėms įmonėms – tokioms įmonėms kompensuojama 70 proc., bei vidutinėms įmonėms, o taip pat įdarbinantiems papildomai remiamą asmenį juridiniams asmenims, neatitinkantiems labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžties – tokioms įmonėms kompensuojama 60 proc.

Įgyvendinant įdarbinimo subsidijuojant ir įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones subsidijai apskaičiuoti bus naudojamos tik darbdavio deklaruojamos darbuotojo draudžiamosios pajamos. Darbdavio mokamos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies, mokamos nuo įdarbintų asmenų draudžiamųjų pajamų, subsidijų ir kompensacijų skaičiavime nebelieka.

Taip pat keičiasi sąlygos dėl Užimtumo tarnybai teikiamų už subsidijos lėšas įsigytos įrangos draudimo dokumentų. Nuo šių metų liepos 1 d. ilgalaikio materialiojo turto draudimo atveju naudos gavėju jau nebus Užimtumo tarnyba.

 

Užimtumo tarnybos informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis
Verslas