Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024
Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Parama bitininkams – jau metų pradžioje

2023/12/17


Nuo 2024 m. sausio 2 d. šalies bitininkai galės kreiptis pačios įvairiausios paramos – mokymams, inventoriui, tyrimams, bičių šeimų atnaujinimui, ligų prevencijai ir kt. Paraiškos šiai paramai gauti bus priimamos vieną mėnesį, iki sausio 31 d., tad bitininkai kviečiami susipažinti su paramos gavimo sąlygomis.

Bitininkystės sektoriaus paraiškų teikimo ir administravimo tvarką nustato Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklės (Taisyklės), kurių nauja redakcija, aktuali artėjančiam paraiškų priėmimui, patvirtinta šių metų gruodžio 1 d.

Remiamos priemonės

Parama bitininkystei teikiama pagal 5 priemones.

„Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – remiamos techninės (individualios), mokomosios konsultacijos, mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu, mokomosios ir (ar) atstovavimo išvykos.

Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:

 • pagal veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas bičių motinų įsigijimas ir bičių selekcijai skirtos tarptautinės duomenų bazės naudojimosi paslauga (prenumeratos mokestis);
 • pagal veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ remiamos investicijos į bitininkavimo inventorių (išskyrus transporto priemones bei visų tipų priekabas);
 • pagal veiklą „Bičių ligų prevencija“ kompensaciją galima gauti už konsultavimo bičių ligų gydymo klausimais paslaugas, preparatus, įrangą varozei gydyti.

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ remiama:

 • varozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai;
 • bičių produktų savybių tyrimai;
 • bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai;
 • pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai;
 • bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas.

Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ (po vieną studijos atlikimą kvietimo metu):

 • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas“ remiama bitininkystės sektoriaus pokyčių stebėsena, informacijos apie Lietuvos bitynų raidą, ūkių dydžius, gaminamos produkcijos asortimentą, bičių sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi rinkimas;
 • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas“ remiama bitininkų leidinių šalies mastu leidyba, straipsniai, mokomieji ir (ar) informaciniai reportažai, dalyvavimas užsienio tarptautinėse maisto parodose.

Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“– remiami medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai.

Galimi pareiškėjai

Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – juridiniai asmenys.

Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:

 • veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ bičių motinų įsigijimui – fiziniai asmenys; duomenų bazės naudojimosi paslaugai – juridiniai asmenys;
 • veiklą dėl bitininkavimo inventoriaus įsigijimo – fiziniai asmenys;
 • veiklą dėl bičių ligų prevencijos – juridiniai asmenys.

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ – mokslo ir studijų institucijos.

Pagal priemonės „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“:

 • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo – mokslo ir studijų institucijos;
 • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo – juridiniai asmenys.

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ – fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paramos dydis ir intensyvumas

Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • iki 15 tūkst. Eur kompensuojama bičių laikytojams konsultavimo paslaugoms teikti;
 • iki 20 tūkst. Eur kompensuojama bitininkystės lektoriaus paslaugoms pirkti;
 • iki 15 tūkst. Eur vienų bitininkystės metų laikotarpiui 2 konferencijoms organizuoti (bet ne daugiau kaip 7,5 tūkst. Eur vienai konferencijai suorganizuoti), kai numatomas ne mažesnis kaip 150 dalyvių skaičius;
 • iki 6 tūkst. Eur vienų bitininkystės metų laikotarpiui jaunųjų bitininkų regioninei mokomajai, šviečiamajai bitininkystės veiklai organizuoti; vienai veiklai gali būti skiriama ne daugiau kaip 1,5 tūkst. Eur, kai į ją įtraukiama ne mažiau kaip 8 jaunieji bitininkai;
 • iki 30 000 Eur bitininkystės metų laikotarpiui, mokomajai (-ioms) išvykai (-oms) bičių laikytojams (bitininkams) į kitose šalyse organizuojamą bitininkystės renginį (-ius), skirtą ne mažiau kaip 15 bitininkų, kurie laiko bites, t. y. skiriant ne daugiau kaip 2 000 Eur kompensaciją 1 asmeniui.

Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklą:

1. „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti bičių motinų įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip:

 • 10 Eur už vieną neapvaisintą bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus bičių motinas auginančio bityno;
 • 20 Eur už vieną apvaisintą bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus bičių motinas auginančio bityno;
 • 150 Eur už vieną grynos rasės, instrumentiniu būdu apvaisintą bičių motiną, pirktą iš bičių motinas auginančio registruoto veislinio bityno.

2. „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų įsigyjant tarptautinės, bičių selekcijai skirtos duomenų bazės prenumeratą metams (iki 2 tūkst. Eur);

3. „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti, tačiau ne daugiau kaip 1 300 Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelis skirtingus inventorius, tačiau kiekvienos investicijos po vieną vienetą (išskyrus avilius), jei neviršijama bendra paramos suma);

4. „Bičių ligų prevencija“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 18 tūkst. Eur bičių ligų konsultavimo paslaugoms teikti; vienas bičių laikytojas gali gauti 1 konsultaciją (konsultacijos gali būti grupinės arba individualios).

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur vienam taikomojo mokslinio tyrimo projektui įgyvendinti.

Pagal priemonę „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ kompensuojama iki 100 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip:

 • 6 tūkst. Eur bitininkų el. leidiniams parengti ir išleisti, vienam el. leidiniui parengti ir išleisti gali būti skiriama ne daugiu kaip 3 000 Eur.;
 • 25 tūkst. Eur bitininkų leidiniams parengti ir išleisti;
 • 15 tūkst. Eur audiovizualinės produkcijos (pvz.: reportažai per televiziją, radiją, internetą, filmukai, laidos, interviu, reportažai) sukūrimui ir sklaidos paslaugoms įsigyti;
 • 20 tūkst. Eur dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje, kai jose pristatomi organizacijos narių gaminami produktai;
 • 20 tūkst. Eur komunikacijos paslaugoms (bitininkavimo populiarinimas, komunikacijos projektai, viešinimo ir bitininkų bendruomenės aktyvinimo veiksmai);
 • 10 tūkst. Eur už bitininkystės rinkos stebėsenos studijos atlikimą.

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ kompensuojama iki 70 proc. bičių produktų kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo laboratorijoje išlaidų, bet ne daugiau kaip:

 • 500 Eur vienam fiziniam asmeniui (vienas pareiškėjas gali ištirti keletą skirtingų mėginių, jei neviršijama bendra paramos suma);
 • 5 tūkst. Eur juridiniam asmeniui (ištiriama ne mažiau nei 10 mėginių).

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą

Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą nustatyti Administravimo taisyklėse. Taip pat taikomos ir specialios tinkamumo sąlygos.

Fiziniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“, turi turėti ne mažiau kaip 10 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d.), bei bent metus bitininkavimo patirties. Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo agentūrai dienos, visu projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemonę „Bičių ligų prevencija“, su paraiška turi pateikti bitininkų sąrašą (Taisyklių 1 priedas).

Juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ ir „Bičių ligų prevencija“, turi vienyti ne mažiau kaip 10 narių – bičių laikytojų, laikančių bendrai ne mažiau kaip 200 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praėjusių metų gruodžio 31 d.).

Mokslo ir studijų institucijos, ketinančios teikti paraišką pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, likus ne mažiau kaip 15 d. d. iki paramos paraiškų pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijai, patvirtintai žemės ūkio ministro įsakymu, mokslinių tyrimų aprašymą.

Mokslo ir studijų institucijos, ketinančios teikti paraišką bitininkystės sektoriaus studijai atlikti, likus ne mažiau kaip 15 d. d. iki paramos paraiškos pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bitininkystės sektoriaus studijos aprašymą.

 

123rf nuotr.

Dalintis
Verslas