Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 1 Bir 2023
Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 1 Bir 2023

Paskutinė galimybė pasinaudoti parama už konsultacijas

2014/10/29

Vija PAKALNYTĖ

Konsultacijos svarbiausiais klausimais Priemonės „Naudojimasis kon­sultavimo paslaugomis“ da­lyviai gali rinktis iš įvairių ūkininkavimą ir miško priežiūrą pagerinančių paslaugų. Pavyzdžiui, gauti pagalbą diegiant savo ūkyje inovatyvius ūkininkavimo metodus, efektyviau tvarkant finansus ir buhalterinę apskaitą, nustatant ir pašalinant geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimus. Paramą konsultacijoms dalyvaujant priemonėje „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ galima gauti pagal penkias veiklos sritis. Pagal pirmąją veiklos sritį kompensuojamos konsultacijos ūkininkams, kurios padeda įvertinti, ar ūkis atitinka Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus GAAB reikalavimus ir darbo saugos standartus. Pagal antrąją sritį remiamos konsultavimo paslaugos dėl nustatytų valdymo ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo. Ūkininkams, dalyvaujantiems arba ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse, teikiama parama konsultacijoms pagal trečiąją veiklos sritį. Ketvirtoji remiamos veiklos sritis – konsultacijos dėl ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo. Privačių miškų savininkams skirta penktoji veiklos sritis, pagal kurią parama gaunama konsultacijoms miškų ūkio veiklos klausimais, susijusiais su miškų priežiūra, apsauga, atkūrimu ir įveisimu. Paramą konsultacijoms pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis galima gauti tik prašant paramos pagal pirmąją veiklos sritį. Toks apribojimas nėra taikomas tik privačių miškų valdytojams, kurie neužsiima žemės ūkio veikla.

Drauge su mokėjimo prašymu teikiami dokumentai:

  • l konsultavimo paslaugų suteikimo aktas. Aktas surašomas suteikus konsultavimo paslaugas. Konsultavimo paslaugų suteikimo akto priedų teikti nereikia;
  • l sąskaitos už suteiktas konsultavimo paslaugas. Sąskaitose turi būti nurodomos suteiktos konsultavimo paslaugos ir jas suteikęs konsultantas pagal kiekvieną veiklos sritį. Taip pat nurodoma konsultavimo paslaugų teikimo trukmė ir mokėtinos sumos už kiekvieną paslaugą pagal veiklos sritis;
  • l išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai: banko sąskaitos išrašai, banko išrašyti kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ir kiti įrodymo dokumentai;
  • l konsultavimo paslaugų suteikimo sutartys, jei su konsultavimo paslaugų teikėjais sudaroma tokia sutartis. 2014 m. teikiantiesiems paraiškas konsultavimo paslaugų teikimo sutartis (-ys) yra privalomos ir turi būti teikiamos su pirmu mokėjimo prašymu. Su vėlesniais mokėjimo prašymais sutartis (-ys) teikiamos tik tuo atveju, jei yra keičiamos;
  • l kiti dokumentai, kurie, paramos gavėjo nuomone, gali būti svarbūs.
Konsultantai padeda įvertinti, ar ūkis atitinka GAAB reikalavimus ir darbo saugos standartus.

Padeda sužinoti naujoves ir išvengti klaidų „Mes, ūkininkai, esame užimti žmonės. Kaip vijurkai. Ir gyvuliukai, ir pasėliai – viskas ant mūsų galvos. Todėl mums konsultacijos labai praverčia visuose darbuose“, – sako priemone „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ pasinaudojusi Ona Mažutienė iš Tverų miestelio Telšių apskrityje. Moteris pasakoja, kad konsultacijos padėjo tvarkyti buhalteriją ir sužinoti apie KPP priemonių reikalavimus. „Nuolat gauname naujų žinių. Praneša ir elektroniniu paštu, ir tiesiog paskambina. Labai patogu, nes konsultuojantys žmonės nuolat seka visas naujoves ir įstatymų pakeitimus. Be to, nuolat primena, perspėja, kad nepavėluotume pateikti reikiamų dokumentų“, – pasakoja ūkininkė bei priduria, kad naudingi ir seminarai apie augalų apsaugą, gyvulių gydymą, kitomis temomis. Danutė Kandrotienė, 4 hektarų miško savininkė, pasakoja, kad įmonė, kurios konsultavimo paslaugomis naudojosi pagal penktąją priemonės veiklos sritį, padėjo atsodinti mišką po praūžusio škvalo. „Vienas žmogus visko žinoti negali, ypač apie mišką. Mes ir patys domimės, bet konsultacijų iš žmonių, kurie turi praktikos ir gyvena mišku, labai reikia“, – pasakoja Kauno mieste gyvenanti D. Kandrotienė.

Teikiamos paramos dydis pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, finansuojant iki 80 proc. tinkamų išlaidų.

Pagal pirmąją veiklos sritį – iki 1209 Lt (350,15 Eur). Pagal antrąją veiklos sritį – iki 2244 Lt (649,91 Eur). Pagal trečiąją veiklos sritį – iki 1726 Lt (499,88 Eur). Pagal ketvirtąją veiklos sritį – iki 1726 Lt (499,88 Eur). Pagal penktąją veiklos sritį – iki 1726 Lt (499,88 Eur).

Finansuojama iki 80 proc. išlaidų Paramos pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ gavėjas už konsultantų paslaugas iš pradžių sumoka savomis lėšomis, nes priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Po to pateikus NMA mokėjimo prašymą su dokumentais, pagrindžiančiais patirtas išlaidas, pinigai, sumokėti už konsultacijas, kompensuojami. Pagal visas veiklos sritis gali būti kompensuojama 80 proc. tinkamų išlaidų. Išimtis tik konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, kai kompensuojama mažiau – 50 proc. tinkamų išlaidų. Paramos suma priklauso nuo konkrečios konsultavimo veiklos srities, tačiau negali viršyti 5179 Lt (1499,94 Eur) (vienam paramos gavėjui per visą programinį laikotarpį). Svarbu atsiminti, kad PVM nėra laikomas tinkamu finansuoti. Pažymėtina, kad pirkti konsultacijas galima tik iš Žemės ūkio ministerijos akredituotų konsultavimo įmonių ir individualia veikla užsiimančių ekspertų. Visi atsiskaitymai su konsultavimo paslaugų teikėjais turi būti atlikti per bankines institucijas.

     Konsultacijas pirkti galima tik iš Žemės ūkio ministerijos akredituotų konsultavimo įmonių ir individualia veikla užsiimančių ekspertų.

Paramos pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ gali kreiptis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei užsiimantys žemės ūkio/miškų ūkio veikla. Parama pagal šią priemonę skirta ir miško valdytojams, kurie yra įregistravę privačią miško valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Elektroniniu būdu – ir pigiau, ir lengviau Pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ paraiškas ir mokėjimo prašymus galima teikti elektroniniu būdu adresu https://portal.nma.lt. Prisijungti prie NMA informacinio portalo galima per elektroninės bankininkystės sistemą, Lietuvos kredito unijas ir elektroninius valdžios vartus. Nusprendę išbandyti elektroninį pateikimo būdą, pareiškėjai galės įsitikinti, kad pateikti teisingai užpildytą paraišką šiuo būdu kur kas lengviau ir pigiau. Pildant paraišką internetu sistema automatiškai patikrina, ar teisingai suvesta visa informacija ir prisegti reikalingi dokumentai. Su paraiška teikiamus dokumentus užtenka nuskenuoti, tad išvengiama ir papildomų kopijavimo bei kelionių į NMA skyrius išlaidų. Tiek tarpinius, tiek galutinius mokėjimo prašymus taip pat galima pateikti elektroniniu būdu. Tai gali padaryti visi paramos gavėjai, nepriklausomai nuo būdo, kuriuo yra pateikę paraišką.

Pareiškėjams kompensuojamos konsultacijos miškų ūkio veiklos klausimais, susijusiais su miškų priežiūra, apsauga, atkūrimu ir įveisimu.

Suskubti turėtų ir jau pateikusieji paraiškas Pažymėtina, kad paraiškas pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ jau pateikusiems ūkininkams ir miškų savininkams rekomenduojama neatidėlioti suplanuotų konsultavimo paslaugų įsigijimo ir pateikti NMA mokėjimo prašymą. Uždelsus tai padaryti pareiškėjai rizikuoja negauti paramos lėšų. Siekiantieji paramos pagal šią priemonę konsultavimo paslaugas turėtų susiplanuoti taip, kad paskutinis mokėjimo prašymas NMA būtų pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Tuomet NMA paramos lėšas galės išmokėti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Primenama, kad nepateikus nė vieno mokėjimo prašymo iki 2015 m. birželio 30 d. parama nebus skiriama, tad patirtos išlaidos konsultacijoms liks nekompensuotos.

   

Vytauto Ribikausko ir Martyno Vidzbelio nuotraukos

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/01

Europos ūkininkai – prieš Gamtos atkūrimo įstatymą

Šiandien, birželio pirmąją, Briuselyje buvo surengta greita akcija (flešmobas). Ja norėta parodyti, kad pagal siūlomą reglamentavimą Europos paveiksle ūkininkui nelieka vietos.
2023/06/01

Girdiškės pasididžiavimas – unikalūs bažnyčios altoriai

Šilalė („Šilalės artojas“). Vos kelias dešimtis gyventojų turinti Girdiškė nuo se­no garsėja Švenčiausiosios Mergelės Marijos Snieginės baž­nyčia. Legendomis api­pintas ne tik jos pavadini...
2023/06/01

Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV Kongrese 1953 metais – ką prisimename?

Prieš 70 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose valstybiniu lygiu buvo plačiai tirta komunistinės SSRS įvykdyta Baltijos valstybių okupacija 1940 m. ir jos aplinkybės. Apie tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos inst...
2023/06/01

Vaikų apsauga socialiniuose tinkluose: 5 moksliniais tyrimais paremti patarimai

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena pareigą ginti mažųjų interesus ne tik realiame, bet ir virtualiame pasaulyje. Ekspertai sako, kad vaikų auklėjimo sėkmės receptas slypi pusiausvyroje tarp švietimo ir protin...
2023/06/01

Nuo birželio 1 d. įmokos „Sodrai“ grynaisiais pinigais – tik „Perlo“ terminaluose

Nuo birželio 1 d. nebelieka galimybės įmokų „Sodrai“ mokėti grynaisiais pinigais Lietuvos pašte. Įmokas „Sodrai“ grynaisiais pinigais galima sumokėti „Perlo“ terminaluose.
2023/06/01

Seimas pradeda apkaltos procesą Seimo nariui P. Gražuliui

Seimas nusprendė pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Petrui Gražuliui ir kreiptis į Konstitucinį Teismą išvados, ar šio parlamentaro konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštar...
2023/06/01

VDU Žemės ūkio akademija ir AB „Kauno grūdai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Siekiant abipusiškai naudingos strateginės partnerystės verslo, mokslo, studijų srityse Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) kanclerė prof. Astrida Miceikienė ir AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius...
2023/06/01

Lenkų ūkininkams apmaudu, kad kaip lietuviai negaus subsidijų už pieną

Lenkijos agrosektoriaus žiniasklaida jau rašo apie šalies ūkininkų apmaudą išgirdus, kad Europos Komisija ruošia pagalbos schemą Lietuvos ir Latvijos pieno gamintojams, tačiau Lenkija yra paliekama už borto.
2023/06/01

„BIOVELA Group“ augino rinkos dalį ir pardavimų pajamas

Mėsos perdirbimo įmonių grupė „BIOVELA Group“ praėjusiais metais ir toliau augino pardavimo pajamas, kurios didėjo 36 proc. ir pasiekė 234 mln. eurų.