Ashburn +5,0 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 4 Grd 2023
Ashburn +5,0 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 4 Grd 2023

Svarbūs NMA priminimai miškininkams

2023/10/13


Didinti miškų plotus ir tinkamai prižiūrėti jau esamus, mažinti miškams kylančias grėsmes yra vienas iš didžiausių mūsų laikų gamtos, aplinkos tvarumo srities uždavinių. Europos Sąjunga (ES), įgyvendindama tvarias miškų apsaugos priemones, skiria daug dėmesio ir pastangų, kad būtų išsaugoti bei puoselėjami miškai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) teikia ES paramą miško plotų plėtrai bei miškų gyvybingumui gerinti. Taip prisidedama prie Lietuvos ir ES strateginių tikslų: aplinkos išsaugojimo ir tvarios miškų ūkio plėtros, neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimo, inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos, miškų ekosistemų atsparumo ir aplinkosauginės vertės didinimo ir ekosistemų atkūrimo bei priežiūros skatinimo. 

ES paramos miškininkystės srities priemonės yra skirtos miškų plotams didinti, miškams veisti, atkurti, prižiūrėti, apsaugoti, susisiekimui miškuose bei miškininkystės produkcijos gamybai. Miškų savininkams ar valdytojams, kurie nori puoselėti mišką bei vykdyti miškininkystės veiklą, tai yra svarbi ir reikšminga pagalba.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą įgyvendintos arba dar vykdomos šešios miškininkystei skirtos paramos priemonės. Daugiau kaip 11 tūkst. miškų valdytojų patvirtinta didesnė nei 62 mln. Eur paramos suma. Šiuo metu už įgyvendintus projektus jau yra išmokėta daugiau nei 47 mln. Eur paramos. Nuo 2014 iki 2022 metų mišku apsodintas 4 tūkst. ha plotas. 

Prasidėjus naujam 2023–2027 m. programiniam laikotarpiui dėmesys miškininkystės sektoriui išlieka – miškų veisimui ir atkūrimui, jaunuolynų ugdymui, kompensacinėms išmokoms už išlaidas vykdant miškininkystės veiklą ES specialiai saugomose teritorijose, kuriose siekiama globoti ir puoselėti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ateities kartoms, numatytas 32,3 mln. Eur biudžetas.

Parama, priklausomai nuo priemonės, yra teikiama pareiškėjams, kurie kaip miško ar žemės valdytojai kreipiasi paramos, atitinka numatytas sąlygas ir atlieka darbus, už kuriuos prašo paramos, bei laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Pažymėtina, kad visi miškininkystės projektai, kuriems skiriama parama, turi būti vykdomi Lietuvos teritorijoje.
NMA miškininkams, kurie rūpinasi miškų puoselėjimu paramos lėšomis, norėtų priminti, kad labai svarbu laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, bei svarbiausius sankcijų prevencijos veiksmus.

Parama už miško įveisimą yra populiariausia miškininkystės sektoriaus finansavimo forma: mokama vienkartinė išmoka už konkrečios rūšies medeliais apsodintą plotą, o vėliau dar 12 metų mokamos miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kompensacinės išmokos. Primintina, kad  paramos gavėjais privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos – rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d. Miškas pagal tą patį projektą turi būti įveistas vieno (to paties) miško želdinimo sezono metu.

Svarbu nepamiršti, kad paramos gavėjas privalo kasmet įveisto miško plotą tinkamai deklaruoti tiesioginių išmokų paraiškoje. Jeigu deklaruotas įveisto miško plotas viršija faktinį, parama gali būti sumažinta arba nemokama. Jeigu paramos gavėjas pamiršta deklaruoti miško plotą, einamaisiais metais už tai, kas nebuvo deklaruota, parama neteikiama. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nedeklaruoja įveisto miško ploto dvejus metus iš eilės, paramos mokėjimas nutraukiamas, tačiau paramos gavėjas turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus visą paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpį, nurodytą įgyvendinimo taisyklėse. Primintina, kad visas bendras įsipareigojimų laikotarpis siekia 12 metų.

Pažymėtina, kad miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Taigi, paramos gavėjas turi deklaruoti tiesioginių išmokų paraiškoje visą veisiamo miško plotą, nurodytą projekte (ne tik želdinamą plotą).

Atkreiptinas dėmesys, jog paramos gavėjai kiekvienais metais turi pateikti NMA de minimis klausimyną, kad būtų galima įvertinti mokėjimo prašymą ir apskaičiuoti išmokas. NMA kasmet siunčia paramos gavėjams priminimus pateikti de minimis klausimyną, taip pat kitus pranešimus projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Pažymėtina, kad veisiant mišką už paramos lėšas gali būti sodinami tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) rūšių medžiai – augalų rūšys, kurios yra pritaikytos vietinėms klimatinėms sąlygoms. Taip užveistas miškas geriau prigyja, suveši, jis atsparesnis ligoms bei kenkėjams, įprasta vietinės kilmės augalų priežiūra užtikrina, kad paramos lėšos bus įsisavintos efektyviai ir miško valdytojai galės džiaugtis puikiu rezultatu.

Kadangi įveisus mišką privačių ir valstybinių miškų valdytojų rūpesčiai dar nesibaigia, jie noriai naudojasi parama pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. NMA primena, kad, vykdant nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo į vietinių medžių rūšių medynus veiklą, kartu su pirmu mokėjimo prašymu būtina pateikti pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Tuo atveju, kai paramos gavėjas miško sodmenų neperka, privaloma pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą. Nepateikus reikalaujamų dokumentų, parama nemokama.

Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymą, jaunuolynų ugdymo ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Taip pat turi būti užtikrintas aiškus matomumas atkarpose tarp šių ženklų. Tuo atveju, kai patikros vietoje metu ugdomo jaunuolyno plotas nepažymėtas stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais, plotas matuojamas pagal natūralias ugdomo jaunuolyno ribas, o parama mokama pagal faktinį patikros metu nustatytą plotą. Jei neįmanoma nustatyti ugdomo jaunuolyno ploto natūralių ribų, matavimai nevykdomi bei parama už tokį plotą neteikiama.

Svarbu atminti, kad paramos gavėjas turi pateikti mokėjimo prašymus paramos sutartyje arba paraiškoje numatytais terminais. Mokėjimo prašymai turi būti teikiami tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Laiku nepateikus mokėjimo prašymu, parama gali būti sumažinama 0,5 proc. nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną arba neteikiama. Baigus įgyvendinti projektą, privaloma pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą – to nepadarius, susigrąžinama 0,5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos.

Gamta yra nenuspėjama, ir žmogaus pastangos ją puoselėti ir prižiūrėti gali likti bevaisės, kai nutinka stichinės nelaimės. Kaip geras šeimininkas, saugodamas savo namus, pasirūpina žaibolaidžio įrengimu, taip atsakingi miškų savininkai imasi prevencinių veiksmų miškams apsaugoti ir naudojasi paramos priemone „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Pažymėtina, kad atkurti mišką privaloma vadovaujantis pateiktu miško želdinimo ir žėlimo projektu. Jeigu Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai nustato, kad miškas neatkurtas arba atkurtas nesilaikant miško želdinimo ir žėlimo projekto reikalavimų, parama nemokama už tą ploto dalį, kurioje miškas nebuvo atkurtas arba jis atkurtas nesilaikant miško želdinimo ir žėlimo projekto reikalavimų.

Bendras priminimas visiems miškus puoselėjantiems paramos gavėjams – tinkamai vykdyti paramos sutartyje numatytus įsipareigojimus, viešinti paramą, laiku teikti mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas ir kitus privalomus dokumentus. Kilus klausimų ar abejonių dėl projekto vykdymo, NMA pataria aktyviai bendradarbiauti, bendrauti su projektą administruojančiu NMA specialistu arba kreiptis į NMA bendraisiais telefono numeriais, el. pašto adresais bei susisiekti kitais būdais, kaip nurodyta NMA svetainėje.

logo

 

 

 

 

Partnerio turinys

Užs. Nr. 208/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/04

Pelkėse verda tikra pekla (I)

Lietuvių tautosakoje pelkė apibūdinama kaip klampi vieta su stovinčiu vandeniu, kurioje knibždėte knibžda įvairiausių mistinių padarų. Todėl ji savo paslaptingumu nuo seno baidė ir domino žmones. Ši vieta ir dabar nepraranda susidomėjimo, n...
2023/12/04

Dauguma „Sodros“ išmokų pasieks gavėjus prieš šventes

„Sodra“ ketina iki Kalėdų išmokėti visas pensijas bei kitas periodines išmokas. Kai kurie gavėjai šį mėnesį gaus po dvi išmokas.
2023/12/04

Paaiškėjo dviejų žemdirbiškų konkursų nugalėtojai

Pirmąją žiemos dieną Kėdainių krašto žemdirbiai rinkosi į Krakes. Čia kultūros centre paskelbti konkursų „Metų ūkis“ ir „Metų žemdirbys“ nugalėtojai.
2023/12/04

Dekoratyvus, veržlus, skanus – kas?

Nedaug rastume augalų, tinkamų tiek želdynams, tiek gyvatvorėms, tiek nepageidaujamiems vabzdžiams atbaidyti, ir gydomųjų savybių turinčiomis uogomis. Jeigu užsimintume, kad iš jo pagaminta burtų lazdelė buvo pati galingiausia Hogvartse, ti...
2023/12/04

Svarbu tinkamai vykdyti įsipareigojimus – nekurti dirbtinių sąlygų gauti paramą

Siekiantys gauti paramą investiciniams projektams pareiškėjai turi užtikrinti, kad dirbtinai nekurs sąlygų gauti paramą. Svarbu žinoti, kad, jei skiriama parama, paramos gavėjai įpareigojami šios nuostatos laikytis visą projekto įgyv...
2023/12/04

Pradėta platinti nauja Vyriausybės taupymo lakštų emisija

Šiandien pradėta platinti nauja vienerių metų trukmės Vyriausybės taupymo lakštų (VTL) emisija, už kurią bus mokama 3,8 proc. metinių palūkanų. Taupymo lakštų emisija bus platinama gruodžio 4–18 d., o išperkama 20...
2023/12/04

Vyndarystės verslas: labiausiai norimas – rabarbarų vynas

Pakruojo rajone Klovainiuose gyvenantis Dainius Jurgaitis su gyvenimo drauge ir verslo partnere Aušra Šimkute prieš keletą metų kaime nusprendė auginti avietes, vėliau – iš uogų virti uogienes, džemus, dar vėliau ...
2023/12/04

Pagailo šaltyje paliktų jautukų

Plungė („Žemaitis“). Vos iškritus pirmajam sniegui ir paspaudus šaltukui, visi skubame kuo šilčiau apsirengti ir užtikrinti palankias gyvenimo sąlygas savo augintiniams. Deja, bet yra ir tokių, kurie į pastarąjį re...
2023/12/04

Apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai

Metų sandūroje Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros surengtoje metinėje konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanoti sėkmingiausiai &sca...