Ashburn +19,9 °C Debesuota
Sekmadienis, 26 Geg 2024
Ashburn +19,9 °C Debesuota
Sekmadienis, 26 Geg 2024

Svarbūs NMA priminimai miškininkams

2023/10/13


Didinti miškų plotus ir tinkamai prižiūrėti jau esamus, mažinti miškams kylančias grėsmes yra vienas iš didžiausių mūsų laikų gamtos, aplinkos tvarumo srities uždavinių. Europos Sąjunga (ES), įgyvendindama tvarias miškų apsaugos priemones, skiria daug dėmesio ir pastangų, kad būtų išsaugoti bei puoselėjami miškai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) teikia ES paramą miško plotų plėtrai bei miškų gyvybingumui gerinti. Taip prisidedama prie Lietuvos ir ES strateginių tikslų: aplinkos išsaugojimo ir tvarios miškų ūkio plėtros, neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimo, inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos, miškų ekosistemų atsparumo ir aplinkosauginės vertės didinimo ir ekosistemų atkūrimo bei priežiūros skatinimo. 

ES paramos miškininkystės srities priemonės yra skirtos miškų plotams didinti, miškams veisti, atkurti, prižiūrėti, apsaugoti, susisiekimui miškuose bei miškininkystės produkcijos gamybai. Miškų savininkams ar valdytojams, kurie nori puoselėti mišką bei vykdyti miškininkystės veiklą, tai yra svarbi ir reikšminga pagalba.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą įgyvendintos arba dar vykdomos šešios miškininkystei skirtos paramos priemonės. Daugiau kaip 11 tūkst. miškų valdytojų patvirtinta didesnė nei 62 mln. Eur paramos suma. Šiuo metu už įgyvendintus projektus jau yra išmokėta daugiau nei 47 mln. Eur paramos. Nuo 2014 iki 2022 metų mišku apsodintas 4 tūkst. ha plotas. 

Prasidėjus naujam 2023–2027 m. programiniam laikotarpiui dėmesys miškininkystės sektoriui išlieka – miškų veisimui ir atkūrimui, jaunuolynų ugdymui, kompensacinėms išmokoms už išlaidas vykdant miškininkystės veiklą ES specialiai saugomose teritorijose, kuriose siekiama globoti ir puoselėti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ateities kartoms, numatytas 32,3 mln. Eur biudžetas.

Parama, priklausomai nuo priemonės, yra teikiama pareiškėjams, kurie kaip miško ar žemės valdytojai kreipiasi paramos, atitinka numatytas sąlygas ir atlieka darbus, už kuriuos prašo paramos, bei laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Pažymėtina, kad visi miškininkystės projektai, kuriems skiriama parama, turi būti vykdomi Lietuvos teritorijoje.
NMA miškininkams, kurie rūpinasi miškų puoselėjimu paramos lėšomis, norėtų priminti, kad labai svarbu laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, bei svarbiausius sankcijų prevencijos veiksmus.

Parama už miško įveisimą yra populiariausia miškininkystės sektoriaus finansavimo forma: mokama vienkartinė išmoka už konkrečios rūšies medeliais apsodintą plotą, o vėliau dar 12 metų mokamos miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kompensacinės išmokos. Primintina, kad  paramos gavėjais privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos – rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d. Miškas pagal tą patį projektą turi būti įveistas vieno (to paties) miško želdinimo sezono metu.

Svarbu nepamiršti, kad paramos gavėjas privalo kasmet įveisto miško plotą tinkamai deklaruoti tiesioginių išmokų paraiškoje. Jeigu deklaruotas įveisto miško plotas viršija faktinį, parama gali būti sumažinta arba nemokama. Jeigu paramos gavėjas pamiršta deklaruoti miško plotą, einamaisiais metais už tai, kas nebuvo deklaruota, parama neteikiama. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nedeklaruoja įveisto miško ploto dvejus metus iš eilės, paramos mokėjimas nutraukiamas, tačiau paramos gavėjas turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus visą paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpį, nurodytą įgyvendinimo taisyklėse. Primintina, kad visas bendras įsipareigojimų laikotarpis siekia 12 metų.

Pažymėtina, kad miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Taigi, paramos gavėjas turi deklaruoti tiesioginių išmokų paraiškoje visą veisiamo miško plotą, nurodytą projekte (ne tik želdinamą plotą).

Atkreiptinas dėmesys, jog paramos gavėjai kiekvienais metais turi pateikti NMA de minimis klausimyną, kad būtų galima įvertinti mokėjimo prašymą ir apskaičiuoti išmokas. NMA kasmet siunčia paramos gavėjams priminimus pateikti de minimis klausimyną, taip pat kitus pranešimus projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Pažymėtina, kad veisiant mišką už paramos lėšas gali būti sodinami tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) rūšių medžiai – augalų rūšys, kurios yra pritaikytos vietinėms klimatinėms sąlygoms. Taip užveistas miškas geriau prigyja, suveši, jis atsparesnis ligoms bei kenkėjams, įprasta vietinės kilmės augalų priežiūra užtikrina, kad paramos lėšos bus įsisavintos efektyviai ir miško valdytojai galės džiaugtis puikiu rezultatu.

Kadangi įveisus mišką privačių ir valstybinių miškų valdytojų rūpesčiai dar nesibaigia, jie noriai naudojasi parama pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. NMA primena, kad, vykdant nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo į vietinių medžių rūšių medynus veiklą, kartu su pirmu mokėjimo prašymu būtina pateikti pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Tuo atveju, kai paramos gavėjas miško sodmenų neperka, privaloma pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą. Nepateikus reikalaujamų dokumentų, parama nemokama.

Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymą, jaunuolynų ugdymo ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Taip pat turi būti užtikrintas aiškus matomumas atkarpose tarp šių ženklų. Tuo atveju, kai patikros vietoje metu ugdomo jaunuolyno plotas nepažymėtas stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais, plotas matuojamas pagal natūralias ugdomo jaunuolyno ribas, o parama mokama pagal faktinį patikros metu nustatytą plotą. Jei neįmanoma nustatyti ugdomo jaunuolyno ploto natūralių ribų, matavimai nevykdomi bei parama už tokį plotą neteikiama.

Svarbu atminti, kad paramos gavėjas turi pateikti mokėjimo prašymus paramos sutartyje arba paraiškoje numatytais terminais. Mokėjimo prašymai turi būti teikiami tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Laiku nepateikus mokėjimo prašymu, parama gali būti sumažinama 0,5 proc. nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną arba neteikiama. Baigus įgyvendinti projektą, privaloma pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą – to nepadarius, susigrąžinama 0,5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos.

Gamta yra nenuspėjama, ir žmogaus pastangos ją puoselėti ir prižiūrėti gali likti bevaisės, kai nutinka stichinės nelaimės. Kaip geras šeimininkas, saugodamas savo namus, pasirūpina žaibolaidžio įrengimu, taip atsakingi miškų savininkai imasi prevencinių veiksmų miškams apsaugoti ir naudojasi paramos priemone „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Pažymėtina, kad atkurti mišką privaloma vadovaujantis pateiktu miško želdinimo ir žėlimo projektu. Jeigu Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai nustato, kad miškas neatkurtas arba atkurtas nesilaikant miško želdinimo ir žėlimo projekto reikalavimų, parama nemokama už tą ploto dalį, kurioje miškas nebuvo atkurtas arba jis atkurtas nesilaikant miško želdinimo ir žėlimo projekto reikalavimų.

Bendras priminimas visiems miškus puoselėjantiems paramos gavėjams – tinkamai vykdyti paramos sutartyje numatytus įsipareigojimus, viešinti paramą, laiku teikti mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas ir kitus privalomus dokumentus. Kilus klausimų ar abejonių dėl projekto vykdymo, NMA pataria aktyviai bendradarbiauti, bendrauti su projektą administruojančiu NMA specialistu arba kreiptis į NMA bendraisiais telefono numeriais, el. pašto adresais bei susisiekti kitais būdais, kaip nurodyta NMA svetainėje.

logo

 

 

 

 

Partnerio turinys

Užs. Nr. 208/7

Dalintis
2024/05/26

Migruojančių paukščių daroma žala žemdirbiams: valdininkams – per kietas riešutas

Pastaraisiais metais pasėlius siaubiančių migruojančių paukščių problema vis labiau aštrėja. Paukščiai ne tik išlesa, bet ir ištrypia nemažus pasėlių plotus, o ūkininkams belieka tik pasibėdoti. Žemės ūkio minist...
2024/05/26

Kambariniai augalai keliauja į lauką. Ar žinote, ko jiems iš tiesų reikia?

Kai išnešame kambarinius augalus į lauką, prasideda jų vasaros atostogos. Iš tiesų, kai jie ten jaučiasi gerai, rudenį namo sugrįžta sustiprėję, išaugę. Bet kaip ir žmonėms, taip ir augalams reikia skirtingų sąlygų: vie...
2024/05/26

Parama jauniesiems ūkininkams – geriausia investicija

Nuo gegužės 31 iki birželio 28 d. priimamos paraiškos dotacijai ir lengvatinei paskolai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas&ldqu...
2024/05/26

Ant Gedimino kalno – inovatyvus garso ir vaizdo gidas su virtualiosios realybės integracija

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) ant Gedimino kalno pristato naujovę lankytojams – garso ir vaizdo gidą su virtualiosios realybės integracija. Šia pažangia technologija siekiama transformuoti lankytojų patirtį muziejuje, kviečiama...
2024/05/25

Svečiams pasiūlo žemaitiškų valgių – ruošia iš savo ūkyje užaugintų gėrybių

Kaimo turizmo sodyba ar ekologinis ūkis – kas svarbiau? Toks klausimas Žemaitijos širdyje, Telšių rajone, įsikūrusiai Gražinai Gaižauskienei ir sūnaus Manto šeimai veikiausiai nekyla. Abi veiklos gražiai papildo viena ki...
2024/05/25

Kaip saugiai naudoti augalų apsaugos produktus?

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) vertina augalų apsaugos produktų (AAP) riziką ir juos registruoja, vykdo AAP naudojimo kontrolę.
2024/05/25

Mūšis dėl Agrocheminių tyrimų laboratorijos išlikimo

Praėjusį trečiadienį įvykusiame Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje virė karštos diskusijos dėl Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) sprendimo likviduoti Agrocheminių tyrimų laboratoriją – vienintelę tokio ...
2024/05/25

Šalis, kurioje miškai neša laimę žmonėms – įspūdinga Pietų Korėjos miškų politika

Per pastaruosius 30 metų Pietų Korėjos vyriausybė įgyvendino įspūdingą miškų politiką. Čia veikia 147 vaikų darželiai miškuose, 9 miškų edukaciniai centrai, 166 poilsio rekreaciniai miškai, 47 miško terapijos cen...
2024/05/25

Degalai Lietuvoje išlieka pigesni nei Lenkijoje

Pastarąją savaitę benzino kainos Lietuvoje sumažėjo 0,3 proc., tuo tarpu dyzelino – 0,9 procento. Tai ketvirta savaitė iš eilės, kai vidutinės degalų kainos mūsų šalyje mažėjo. Per šį laikotarpį benzinas atpigo 0,04 Eur/...