Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Ūkio ministras įsakymu patvirtino 2014–2020 m. Lietuvos verslumo veiksmų planą

2014/11/28

 Ūkio ministras Evaldas Gustas įsakymu patvirtino 2014–2020 m. Lietuvos verslumo veiksmų planą, kuriame numatytos pagrindinės strateginės kryptys, siekiant didinti verslumo lygį šalyje. „Verslumo veiksmų plane numatytos priemonės padės užtikrinti nuoseklų verslumo lygio augimą Lietuvoje – bus kuriama tęstinė verslumo ugdymo sistema, gerinama verslo aplinka ir viešųjų paslaugų verslui prieinamumas, sudaromos patrauklios sąlygos plėtrai ir skatinamas tikslinių grupių verslumas, ypač daug dėmesio skiriant regionams“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. Pasak ūkio ministro, verslumo lygis auga visoje šalyje, tačiau atotrūkis regionuose, palyginti su trimis didžiosiomis apskritimis, ir toliau išlieka. Tad Verslumo veiksmų plane numatyti veiksmai turėtų paskatinti verslumo kultūros vystymąsi visoje šalyje. Ūkio ministerijos parengtame Verslumo veiksmų plane akcentuojama didelė švietimo ir mokymo svarba skatinant verslumą ir numatytos specialios švietimo priemonės. Siekiant sukurti nuoseklią ir tęstinę verslumo ugdymo sistemą, naujuoju Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu numatoma įgyvendinti priemones, skirtas studijų aplinkai tobulinti, plėtojant studijų atitikimą darbo rinkos ir visuomenės poreikiams. Taip pat bus įgyvendintos veiklos, skatinančios studentų kūrybiškumą, verslumą, lyderystę, siekiant, kad verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas būtų integruotas į ugdymo bendrąsias programas, plėtojant studentų praktikos sistemą ir kitomis priemonėmis. Šiame plane numatyta skatinti naujų smulkiųjų ir vidutinių verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą per įvairius verslo finansavimo modelius, priemones, numatančias palankesnes sąlygas naujoms įmonėms, sklandesniam įmonių nuosavybės perdavimui, gerinant informavimą apie verslo perdavimo galimybes. Plane numatytos priemonės, suteikiančios bankrutavusiems, tačiau sąžiningiems verslininkams, galimybę iš naujo imtis verslo, ugdant visuomenės toleranciją bankrutavusiems sąžiningiems verslininkams. Verslumo veiksmų plane numatyta sumažinti mokestinių prievolių vykdymo išlaidas supaprastinant mokesčių deklaravimo ir mokėjimo procedūras, plečiant elektronines priemones mokesčių srityje, optimizuoti verslininkų veiklos priežiūrą atliekančių inspektorių funkcijas. Planuojama pakeisti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, nustatant, kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusas būtų suteikiamas pagal didesnę metinių pajamų ir balansinio turto vertę. Šis pakeitimas sudarys galimybę daugiau įmonių pasinaudoti ES parama. Siekiant gerinti informavimo ir konsultavimo paslaugų prieinamumą, verslininkams numatyta sukurti Nacionalinį verslo konsultantų tinklą. Socialinio verslo plėtrai numatyta parengti Socialinio verslo koncepciją, kuri padės pagrindus tolesnei socialinio verslo plėtrai Lietuvoje, leis identifikuoti prioritetines sritis, prisidės prie socialinio verslo sampratos vienodinimo valstybės institucijose ir socialinio verslo bendruomenėse. Tikimasi, kad įgyvendinus Verslumo veiksmų plane numatytas priemones, didės mažųjų ir vidutinių įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius, taip pat gerės „Eurobarometro“ tyrime bei Globalaus verslumo monitoringo tyrime analizuojami Lietuvos verslumo rodikliai. Paskutinio 2011–2012 metų Globalaus verslumo monitoringo tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuva išsiskyrė dideliu jaunimo (18–24 metų amžiaus), pradedančio verslą, skaičiumi (net 25 proc. jaunimo steigė savo verslą). Naujausi „Eurobarometro“ tyrimo duomenys rodo, kad Lietuva – ambicingų ir norinčių verslą vystyti žmonių šalis. Lietuvoje net 58 proc. žmonių norėtų dirbti sau užuot buvę samdomais darbuotojais. Šis rezultatas yra didesnis už ES valstybių vidurkį. Verslumo veiksmų plano įgyvendinimą koordinuos Ūkio ministerija, už konkrečių veiksmų įgyvendinimą yra atsakinga Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija, Žemės ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, INVEGA, VšĮ „Versli Lietuva“, MITA. Verslumo veiksmų plane numatytos priemonės bus finansuojamos iš valstybės biudžeto, 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų. Verslumo veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į ES dokumentus, reglamentuojančius smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros politiką: Smulkiojo verslo aktą, Europos Komisijos komunikatą „Veiksmų planas „Verslumas 2020“ ir kitus dokumentus. Su 2014–2020 m. Lietuvos verslumo veiksmų planu galite susipažinti adresu http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-politika/verslumo-skatinimas/lietuvos_verslumo_veiksmu_20142020_metu_planas. Vaiva Gogelienė Ministro patarėja Tel. 8 706 64 842 El. p. vaiva.gogeliene@ukmin.lt

Dalintis
Verslas