Virginija Baltraitienė nokautavo fabrikantus

Vakar, penktadienį, Seimas priėmė Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą.  

„Įgyvendinus įstatymo nuostatas, pieno pardavėjų ir pirkėjų santykiai bus reglamentuoti,  taip pat bus aiškus pagrindas nustatyti pieno kainas. Tai įneš daugiau pasitikėjimo tarp pieno gamintojų ir pirkėjų, bus sustiprintos pieno pardavėjų galios rinkoje, užtikrinta interesų tarp žalio pieno pirkėjų ar jo pardavėjų pusiausvyra. Pieno gaminių ženklinimo reikalavimai ir prekybinių antkainių reguliavimas mažmeninėje prekyboje bus naudingas pieno gaminių vartotojams ir leis teisingai atspindėti žalio pieno kainos pokyčius. Priimtas įstatymas turės teigiamą poveikį verslo sąlygoms ir plėtrai“, – sako įstatymo iniciatorė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
Šiuo įstatymu norima stiprinti pasitikėjimą tarp pieno gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų, neketinama reguliuoti rinkos. Abipusiai susitarimai, kurių bus laikomasi, stabilizuos situaciją pieno sektoriuje ir padės visoms suinteresuotoms pusėms planuoti pinigines įplaukas ir produkcijos kiekį. Įstatyme nu­ma­to­ma, kad pie­no ga­min­to­jams pri­sta­čius vie­no­dą pie­no kie­kį, ne­svar­bu, ar tai bū­tų koo­pe­ra­ty­vas, ar stam­bus ūkis, bū­tų mo­ka­ma vie­no­da kai­na.  Taip pat numatytas 30 die­nų ter­mi­nas, ku­rio tu­rės pa­isy­ti per­dir­bė­jai, no­rė­da­mi keis­ti pie­no su­pir­ki­mo są­ly­gas. Pie­no kai­nų skir­tu­mai tu­rės bū­ti pa­grįs­ti.
Žalio pieno pirkėjams ir ūkio subjektams, parduodantiems pie­no gaminius, numatoma atsakomybė, jeigu bus pastebėti nesąžiningi jų veiksmai.

„ŪP“ informacija