Kauno rajonui – naujos galimybės

Šalies kaimo vietovėse veikiančios vietos veiklos grupės visus 2018 metus kvietė savo regionų jaunimą, verslininkus, bendruomenes ir kitus teikti paraiškas paramai gauti pagal LEADER programos lėšomis finansuojamas vietos plėtros strategijas. Viena iš jų – Kauno rajono vietos veiklos grupė, šiuo metu įgyvendinanti Kauno rajono 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją. Kaip nurodo šios vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, parama vietos projektams – puiki niša jauniems besikuriantiems verslininkams ir bendruomenėms, ji padės kurti verslą, gražesnę aplinką, skatinti užimtumą.

Nori veikti – eik į veiklos grupę

Kiekvienas Kauno rajono gyventojas, pasak K.Švedaitės-Damašės, gali pasiūlyti idėją ir realiai tikėtis paramos, jei ji atitiks pasitvirtintos vietos plėtros strategijos tikslus.

„Įgyvendindami savo vietos plėtros strategiją, skelbiame kvietimus paramai gauti, renkame paraiškas ir jas vertiname. Priemonės, kuriomis gali pasinaudoti pareiškėjai, įvairios – nuo verslo pradžios ar plėtros, viešųjų erdvių ar pastatų atnaujinimo, bendruomenių ar jaunimo užimtumo iki socialinio verslo priemonių. Žinoma, dauguma projektų susiję su įpareigojimais sukurti darbo vietų, tačiau šis reikalavimas tikrai įveikiamas“, – nurodo K.Švedaitė-Damašė.

K.Švedaitė-Damašė: „Jei turite idėją, kaip nuveikti ką nors gražaus viešojoje erdvėje, jei norite praplėsti vietinį darželį ar pastatyti kaimui arba keliems miesteliams stadioną ir jau paskelbta, kad priimamos paraiškos, – eikite į vietos veiklos grupę“.

LEADER programos, pagal kurią finansuojamas strategijų įgyvendinimas, esmė paprasta. Yra vietos veiklos grupės, turinčios patvirtintas regionų plėtros strategijas, pagal kurias suplanuotos priemonės ir pagal jas skelbiami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. Jei Kauno ar kurio kito rajono gyventojui kilo protinga idėja, su ja reikia eiti į savo vietos veiklos grupę, kur bus įvertinta, ar sumanymas tinkamas, ar jis atitinka vietos veiklos grupės pasitvirtintą veiklos strategiją.

Išskirtinė viešųjų paslaugų priemonė

Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo vystymo programų skyriaus vedėjos Virginijos Liukpetrytės, visoje Lietuvoje yra net 49 tokios vietos veiklos grupės.

„Į šias grupes, joms paskelbus, kad priimamos paraiškos, ir kreipiasi asmenys arba bendruomenės. Vietos veiklos grupės pagal patvirtintus atrankos kriterijus ir tinkamumo sąlygas paramai gauti atrenka vietos projektus ir juos teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri priima galutinį sprendimą. Agentūra pasitiki vietos veiklos grupėmis, vertina jų kompetencijas, bendradarbiavimą bei norą operatyviai spręsti problemas“, – sakė ji.

V. Liukpetrytė: „Agentūra pasitiki vietos veiklos grupėmis, vertina jų kompetencijas, bendrardabiavimą bei norą operatyviai spręsti problemas.

Kauno rajono vietos veiklos grupės lyderės K.Švedaitės-Damašės teigimu, organizacija turi išskirtinę priemonę viešųjų paslaugų plėtrai Kauno rajone, čia paramos gali kreiptis taip pat ir nevyriausybinės organizacijos, kurios, pritaikę pastatus, gali teikti viešąsias paslaugas.

„Jau turime pateiktas tokias projektų paraiškas bendruomeninių-socialinių paslaugų centrui įkurti, ikimokykliniam ugdymui plėsti“, – pasakojo ji. Apie visas priemones, pagal kurias galima kreiptis paramos, Kauno rajono gyventojai kviečiami ieškoti informacijos svetainėje www.kaunorvvg.lt.

Belskitės ir atidarys

Vietos veiklos grupės su Nacionaline mokėjimo agentūra bendrauja jau nuo 2004–2006 m. programos įgyvendinimo. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą sėkmingai įgyvendintos to laikotarpio vietos plėtros strategijos.

Pasak K.Švedaitės-Damašės, paraiškas reikia teikti vietos veiklos grupės numatytu paraiškų teikimo laikotarpiu.

„Jei turite idėją, kaip nuveikti ką nors gražaus viešojoje erdvėje, jei norite praplėsti vietinį darželį ar pastatyti kaimui arba keliems miesteliams stadioną ir jau paskelbta, kad priimamos paraiškos, – eikite į vietos veiklos grupę. Čia jums padės įgyvendinti idėją. Žinoma, geriau paraiškos teikimo neatidėlioti paskutinei dienai. Patartina pasilikti laiko patikslinimams bei koregavimams“, – tikina ji.

Kauno rajono vietos veiklos grupės lyderė K.Švedaitė-Damašė tikina, kad vietos veiklos grupei svarbiausia – gera idėja, rimtas užmojis.

Naujai idėjai įgyvendinti -–tiesiausias kelias į vietos veiklos grupę

Taigi, jei Babtuose, Vandžiogaloje, Garliavoje ar kur kitur Kauno rajone susikurs vienminčių klubas, kad ir kaip jis būtų įvardytas, ir nutars, kad reikia ko nors naujo – tarkime, vandens pramogų parko, dengtos čiuožyklos, planetariumo, papildomos prieplaukos prie Nemuno, Dubysos, poilsinės prie Ringovės piliakalnio arba hipodromo Linksmakalnyje (čia galima įrengti ir žalčių, vėžlių bei visokių reptilijų gydyklą) – telieka tiesiausias kelias į vietos veiklos grupę. Jei idėja „įsipaišys“ į grupės patvirtintą strategiją ir rajono plėtros viziją, iš čia jus palydės europinių pinigų link.

Kauno rajono vietos veiklos grupė, baigusi įgyvendinti vietos veiklos strategiją, turi sukurti ne mažiau kaip 55 darbo vietas, įgyvendinti ne mažiau kaip 62 vietos projektus. „Šiandien turime 31 vietos projektą ir 34 planuojamas sukurti darbo vietas. Šie skaičiai leidžia tikėtis, kad tikrai pasieksime suplanuotus rodiklius. O labiausiai mus džiugins sėkmingai įgyvendinti projektai ir toliau vykdoma veikla. Vizija paprasta – tikrai gera gyventi kaime, nes „Tu esi galimybė“, – sako K.Švedaitė-Damašė.

NMA misija – būdama pa­tikima ir pažangi organizacija, suteikti galimybes paprasčiau­siu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.