2015 m. BALANDŽIO mėn. pinigų FINANSŲ ĮSTAIGŲ balanso apžvalga

2015 m. balandžio mėn. Lietuvos banko turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų, padidėjo 141,6 mln., o paskolos euro zonos rezidentams sumažėjo 4,1 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 1,4 mlrd. ir 586,5 mln. eurų. Per mėnesį grynųjų pinigų apyvartoje padidėjo 36,7 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 5,8 mlrd. eurų. Balandžio mėn. kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 110,8 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 16,6 mlrd. eurų. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 153,3 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 16,1 mlrd. eurų. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 28,9 mln., 4,5 mln. ir 4,9 mln. eurų.

2015 m. balandžio mėn. Lietuvos banko euro zonos išorės turtas ir išorės įsipareigojimai sumažėjo atitinkamai 149,1 mln. ir 10,6 mln. eurų. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinamai 1,5 mlrd. ir 289,6 mln. eurų.

Per mėnesį Lietuvos banko paskolos euro zonos rezidentams sumažėjo 4,1 mln., o turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų, padidėjo 141,6 mln. eurų. Balandžio pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 586,5 mln. ir 1,4 mlrd. eurų. Balandžio mėn. Lietuvos banko turimi investicinių fondų vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų, sumažėjo 24,9 mln. eurų, o turimos nuosavybės priemonės, išleistos euro zonos rezidentų, nepakito. Mėnesio pabaigoje šie rodikliai sudarė atitinkamai 586,0 mln. ir 207,2 mln. eurų.

Balandžio mėn. grynųjų pinigų apyvartoje padidėjo 36,7 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 5,8 mlrd. eurų. Lietuvos banke laikomi euro zonos rezidentų indėliai ir Lietuvos banko kapitalas bei atsargos per mėnesį sumažėjo atitinkamai 83,2 mln. ir 20,0 mln. eurų. Balandžio pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 1,4 mlrd. ir 708,6 mln. eurų.

2015 m. balandžio mėn. kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 110,8 mln. eurų, nes paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams padidėjo atitinkamai 84,2 mln. ir 38,3 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje jos sudarė atitinkamai 7,3 mlrd. ir 7,4 mlrd. eurų. Tačiau kitų PFĮ paskolos valdžios sektoriui, investiciniams fondams ir kitiems finansiniams tarpininkams, taip pat draudimo bendrovėms ir pensijų fondams sumažėjo atitinkamai 6,6 mln., 4,9 mln. ir 0,2 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo atitinkamai 1,1 mlrd., 686,7 mln. ir 5,4 mln. eurų. Kitų PFĮ paskolos ne finansų bendrovėms, kurių pradinis terminas yra iki 1 m., ir tokios paskolos nuo 5 m. padidėjo atitinkamai 62,2 mln. ir 21,6 mln., o paskolos nuo 1 iki 5 m. – 0,4 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje paskolos iki 1 m., nuo 1 iki 5 m. ir nuo 5 m. sudarė atitinkamai 1,4 mlrd., 3,5 mlrd. ir 2,3 mlrd. eurų. Kitų PFĮ paskolos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 28,9 mln., 4,5 mln. ir 4,9 mln. eurų. Balandžio pabaigoje paskolos namų ūkiams vartojimui, būstui įsigyti ir kitiems tikslams sudarė atitinkamai 641,5 mln., 5,9 mlrd. ir 846,2 mln. eurų.

Balandžio mėn. kitų PFĮ turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, sumažėjo 93,2 mln., o turimos nuosavybės priemonės padidėjo 1,2 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje turimi skolos vertybiniai popieriai ir nuosavybės priemonės sudarė atitinkamai 1,3 mlrd. ir 379,5 mln. eurų.

2015 m. balandžio mėn. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 153,3 mln. ir laikotarpio pabaigoje buvo 16,1 mlrd. eurų. Kitose PFĮ laikomi Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, vienadieniai ir įspėjamojo laikotarpio indėliai padidėjo atitinkamai 275,6 mln. ir 4,8 mln., o sutarto termino indėliai sumažėjo 127,0 mln. eurų. Balandžio mėn. Lietuvos rezidentų ne finansų bendrovių ir namų ūkių, draudimo bendrovių ir pensijų fondų, taip pat investicinių fondų ir kitų finansinių tarpininkų indėliai, laikomi kitose PFĮ, padidėjo atitinkamai 135,7 mln., 14,7 mln. ir 9,3 mln. eurų. Tačiau valdžios sektoriaus indėliai sumažėjo 6,4 mln. eurų.

Balandžio mėn. kitose PFĮ laikomi Lietuvos rezidenčių ne finansų bendrovių vienadieniai ir įspėjamojo laikotarpio indėliai padidėjo atitinkamai 113,4 mln. ir 1,5 mln., o sutarto termino indėliai sumažėjo 34,3 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje ne finansų bendrovių kitose PFĮ laikomi vienadieniai, sutarto termino ir įspėjamojo laikotarpio indėliai sudarė atitinkamai 4,2 mlrd., 244,5 mln. ir 27,7 mln. eurų. Kitose PFĮ laikomi Lietuvos rezidentų namų ūkių vienadieniai ir įspėjamojo laikotarpio indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 93,4 mln. ir 3,2 mln., o sutarto termino indėliai sumažėjo 41,5 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje namų ūkių kitose PFĮ laikomi vienadieniai, sutarto termino ir įspėjamojo laikotarpio indėliai sudarė atitinkamai 5,6 mlrd., 4,3 mlrd. ir 173,7 mln. eurų.

2015 m. balandžio mėn. kitose PFĮ laikomi Lietuvos rezidenčių ne finansų bendrovių sutarto iki 1 m. termino indėliai sumažėjo 35,1 mln., o nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 m. termino indėliai padidėjo atitinkamai 0,5 mln. ir 0,2 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje šie indėliai sudarė atitinkamai 165,5 mln., 57,5 mln. ir 21,6 mln. eurų. Kitose PFĮ laikomi Lietuvos rezidentų namų ūkių sutarto iki 1 m. ir nuo 1 iki 2 m. termino indėliai sumažėjo atitinkamai 40,3 mln. ir 2,9 mln., o nuo 2 m. termino indėliai padidėjo 1,7 mln. eurų. Balandžio pabaigoje šie indėliai sudarė atitinkamai 3,2 mlrd., 876,5 mln. ir 255,2 mln. eurų.

Pastabos

  1. Jei nenurodyta kitaip, apžvalgoje pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, taip pat perklasifikavimų įtaką.
  2. Apžvalgoje vartojamos sąvokos aiškinamos ir išsamūs duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainėje (http://www.lb.lt/pinigu_finansiniu_instituciju_balanso_ir_pinigu_statistika).

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos

Statistikos departamentas