Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024
Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024

Patvirtintos 2023–2027 metų KPP strateginio plano prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisyklės

2023/02/03


NMA atkreipia dėmesį, kad sausio 31 d. patvirtintos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (Strateginis planas) intervencines priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Taisyklės).

Taisyklės reglamentuoja visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, kai prašoma paramos prekėms, paslaugoms, kurių pirkimo vertė iki 70 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ar darbams, kurių vertė iki 174 000 Eur be PVM. Taisyklės netaikomos projektų vykdytojams, kurie yra perkančiosios organizacijos, t. y. pirkdami prekes, paslaugas ar darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, arba kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi supaprastintų išlaidų mokėjimo būdai (fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios sumos ar fiksuotoji norma), nustatomi konkretūs įkainiai tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Strateginio plano intervencinės priemonės įgyvendinimo ar administravimo taisykles. Taip pat Taisyklės netaikomos projektams pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“.

Perkant prekes, paslaugas ar darbus, naudojami konkurso ar derybų pirkimo būdai. Perkant konkurso būdu, pirkimas vykdomas tik apie jį paskelbus Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Projektų vykdytojų pirkimų posistemėje (PVP), kuri pasiekiama NMA interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Vykdykite pirkimus“. Perkant derybų būdu, pirkimas pradedamas, kai pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius kreipiasi į tiekėją (-us), tiesiogiai prašydama (-as) pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui. Pirkimų organizatoriui ar pirkimų komisijai rengiant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams rekomenduojama vadovautis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“. Tiekėjo kvalifikacijos (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami) patvirtinimo dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu PVP.

Pažymėtina, kad Taisyklės papildytos nuostata, kad, pirkimą organizuojant ir vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, mažiausios kainos kriterijus turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų kriterijų svorio.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirkime dalyvavę tiekėjai gali kreiptis į projekto vykdytoją, jei nori susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Vadovaujantis Taisyklėmis, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė bei pasiūlyme nurodyta kaina nebelaikoma konfidencialia informacija.

Taip pat atkreipiame dėmesį į šias taisyklių nuostatas:

  • Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos turi apie tai raštu pranešti tiekėjams, dalyvavusiems konkurse (jeigu dalyvavo bent vienas);
  • Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia daugiau nei vienas tiekėjas, turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminas ir skaičiuojamas nuo pranešimo tiekėjams apie laimėtojo nustatymą išsiuntimo dienos;
  • Pirkimo organizatorius, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta pretenzija (-os) ir priimtas sprendimas. Pirkimo organizatorius negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją (-as) pateikusiam tiekėjui dienos;
  • Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo pabaigos PVP turi užpildyti ataskaitą apie pirkimo rezultatus, jeigu pirkimas buvo vykdytas PVP;
  • Pirkimo sutarties pakeitimai prieš pasirašant sutarties šalims turi būti raštu suderinti su NMA, o vietos projektų pirkimų atveju pirkimo sutarties pakeitimai turi būti raštu suderinti su atitinkama vietos plėtros strategijos vykdytoja. Pirkimų objekto, numatyto pirkimų sutartyje, pakeitimai, jų nederinant galimi, kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė ar apimtis neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės ir kai, atlikus pirkimą, pirkimo dokumentai teikiami institucijai, nurodytai priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Susipažinti su Taisyklėmis galima čia.

 

NMA pranešimas

123rf nuotrauka

Dalintis