Išgryninta ir efektyvesnė veikla „Lietuvos dujoms“ 2014 m. leido pasiekti geresnių rezultatų

Neaudituoti 2014 m. 12 mėnesių AB „Lietuvos dujos“ veiklos rezultatai

Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus AB „Lietuvos dujos“ tęsiamos dujų skirstymo veiklos 2014 m. dvylikos mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 16 proc. ir sudarė 188,2 mln. Lt (54,5 mln. Eur) (2013 m. atitinkamai – 161,9 mln. Lt (46,9 mln. Eur)). Pajamų augimą nulėmė padidėjusios skirstymo paslaugų kainos, nustatytos prasidėjus 2014–2018 m. kainų reguliavimo periodui.

Bendrovės, kuri priklauso valstybės energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, tęsiamos dujų skirstymo veiklos sąnaudos, palyginti su 2013 m., sumažėjo 53 proc. arba 193,6 mln. Lt (56,1 mln. Eur) ir sudarė 172,1 mln. Lt (49,8 mln. Eur). Eliminavus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudas, 2014 m. sąnaudos sudarė 150,4 mln. Lt (43,6 mln. Eur), ir buvo 10 proc. mažesnės, nei 2013 m. sąnaudos (166,4 mln. Lt (48,2 mln. Eur)). Dėl retrospektyviai apskaityto ilgalaikio turto vertės sumažėjimo 2013 m. gruodžio 31 d. 30 proc. sumažėjo 2014 m. nusidėvėjimo sąnaudos. Taip pat ženkliai sumažėjo gamtinių dujų pirkimo sąnaudos dėl mažesnės gamtinių dujų importo kainos.

Tęsiamos dujų skirstymo veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 2014 m. padidėjo 32 mln. Lt (9,3 mln. Eur) (84 proc.) ir sudarė 70,1 mln. Lt (20,3 mln. Eur), 2013 m. jis buvo 38,1 mln. Lt (11 mln. Eur) (EBITDA skaičiavimuose nevertinama ilgalaikio turto vertės sumažėjimo įtaka). Šį pokytį sąlygojo geresni skirstymo veiklos rezultatai dėl sumažėjusių sąnaudų ir padidėjusių pajamų.

2014 m. bendrovės grynasis pelnas iš viso sudarė 146,2 mln. Lt (42,3 mln. Eur) (2013 m. grynasis nuostolis – 106,2 mln. Lt (30,8 mln. Eur)), tame tarpe tęsiamos veiklos grynasis pelnas – 20,3 mln. Lt (5,9 mln. Eur) (pernai tuo pačiu laikotarpiu grynasis nuostolis – 166,9 mln. Lt (48,3 mln. Eur)). Tęsiamos veiklos grynąjį nuostolį 2013 m. lėmė aukščiau nurodytas ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimas. Eliminavus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo įtaką, 2013 m. ir 2014 m. tęsiamos dujų skirstymo veiklos grynasis pelnas sudarytų atitinkamai 2,6 mln. Lt (0,8 mln. Eur) ir 38,7 mln. Lt (11,2 mln. Eur).

Šių metų dešimt mėnesių vykdytos nutrauktos dujų tiekimo veiklos grynasis pelnas, įskaitant dujų tiekimo veiklos pardavimo rezultatą, sudarė 126 mln. Lt (36,5 mln. Eur) (pernai nutrauktos dujų tiekimo veiklos grynasis pelnas buvo 50,7 mln. Lt (14,7 mln. Eur), nutrauktos dujų perdavimo veiklos grynasis pelnas buvo 10 mln. Lt (2,9 mln. Eur)).

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovei pakeitus apskaitos politiką pagal „Lietuvos energija“, UAB, grupės politiką, dalis Bendrovės ilgalaikio materialaus turto apskaitoma perkainojimo metodu. Dalis turto perkainavimo rezultatų atspindėta 2014 m. kitose bendrosiose pajamose, kurios iš viso sudarė 17 mln. Lt (4,9 mln. Eur).

„Pastaraisiais metais iš esmės pasikeitus Lietuvos dujų verslo aplinkai, „Lietuvos dujos“, išgryninusi savo veiklą iki dujų skirstomojo tinko operatoriaus funkcijų, natūraliai įžengė į organizacijos persitvarkymo etapą. Pokyčių įmonėje tikslas – sukurti ir įtvirtinti ilgalaikę partnerystę su klientais, sukurti patrauklų paslaugų paketą, susitirpinti vartotojų pasitikėjimą dėl mažėjančios kainos vėl konkurencingu kuru tampančiomis gamtinėmis dujomis“, – sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

2014 m. pabaigoje atskyrus dujų tiekimo ir skirstymo veiklas, buitiniai ir didžioji dalis nebuitinių vartotojų už dujas moka dujų tiekimo įmonėms, kurios už suteiktą dujų skirstymo paslaugą atsiskaito su skirstomojo tinklo operatoriumi, „Lietuvos dujomis“. Stambiausi nebuitiniai vartotojai – dujų sistemos naudotojai už dujų skirstymo paslaugą ir toliau atsiskaito su „Lietuvos dujomis“.

2014 m. skirstomaisiais dujotiekiais buvo transportuota 747,8 mln. kubinių metrų gamtinių dujų – 12,7 proc. mažiau nei 2013 m. „Lietuvos dujos“ eksploatuoja 8,5 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, kuriais gamtines dujas gauna daugiau kaip 560 tūkst. vartotojų. Dujų skirstymo apimtys pernai smuktelėjo dėl šiltos žiemos ir biokuro, naudojamo centralizuotos šilumos gamybai, plėtros. „Paskirstytų dujų kiekis mažėjo kelis pastaruosius metus. Tai reiškia, kad skirstomojo tinklo išlaikymo kaštai dalinosi mažesniam paskirstytų dujų kiekiui ir dėl to didėjo dujų skirstymo tarifas. Tam, kad mažiausiais kaštais didintume gamtinių dujų suvartojimą, sieksime išnaudoti jau išvystytą infrastruktūrą ir skirti tinkamą dėmesį tiems vartotojams, kuriems prisijungimas prie esamos infrastruktūros būtų paprastas ir ekonomiškai naudingas“, – teigia L. Liutkevičius.

2014 m. Bendrovės tęsiamos dujų skirstymo veiklos investicijos sudarė 40,1 mln. Lt (11,6 mln. Eur), tai 18 proc. mažiau nei 2013 m. Pernai mažiau buvo investuota į dujų tinklo rekonstrukciją ir modernizavimą. Tačiau pastebimai, 31 proc., išaugo investicijos, susijusios su naujų dujų sistemų statyba, prijungiant naujus vartotojus. 2014 m. 49 proc. lėšų investuota į naujų dujų sistemų statybos objektus, 50 proc. skirta investicijoms į dujų sistemų rekonstrukciją, modernizavimą ir patikimumo projektus, likusią dalį sudarė investicijos į finansinį turtą.

„Nedideliais žingsniais judame į priekį – per 2014 m. prie dujų skirstomojo tinklo prijungėme 15 proc. daugiau naujų dujų vartotojų. Tačiau čia nežadame sustoti, šiais metais esame išsikėlę konkrečius tikslus, susijusius su naujų vartotojų pritraukimu ir mūsų tinklo tankinimu. Kuo daugiau vartojama dujų, tuo mažiau vartotojams kainuoja infrastruktūros išlaikymas“, – sako L. Liutkevičius. Skaičiuojama, kad per dvejus metus dujų kaina buitiniams vartotojams sumažėjo trečdaliu, o per ketverius metus prijungimo prie skirstomojo dujotiekio įmoka sumažėjo dvigubai.

„Lietuvos dujų“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. „Lietuvos energija“, UAB valdo 96,6 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų, kitą dalį – 3,4 proc. bendrovės akcijų yra įsigiję smulkieji akcininkai.