Įvertinti bankų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai

Lietuvos banko valdyba aptarė AB SEB banko, „Swedbank“, AB, AB DNB banko, „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo, AB „Citadele“ banko, UAB Medicinos banko ir AB banko „FINASTA“ priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus. Procesą organizavo ir rezultatus apibendrino Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Su šio proceso rezultatais buvo supažindinti ir patys bankai.

Kaip numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, atliekant priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą AB SEB banke, „Swedbank“, AB, AB DNB banke bei AB „Citadele“ banke, buvo dalyvaujama priimant bendrus tarptautinių priežiūros kolegijų sprendimus dėl bankų grupių ir grupes sudarančių padalinių kapitalo pakankamumo bei likvidumo. Tarptautinėse priežiūros kolegijose taip pat dalyvauta ir atliekant reikšmingų Lietuvoje veikiančių užsienio bankų filialų („Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus ir „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo) priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą. Valdybos posėdyje pažymėta, kad 2014 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso metu minėtuose bankuose esminių trūkumų nenustatyta, o priežiūros kolegijose konstatuota, kad tiek grupes sudarančių bankų, tiek ir bankų grupių kapitalo lygis yra adekvatus galimų nuostolių pagal prisiimtas rizikas padengimui.

Atlikus Lietuvoje veikiančių bankų, nepriklausančių užsienio bankų grupėms, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą, AB bankui „FINASTA“ ir UAB Medicinos bankui pratęstas individualių kapitalo pakankamumo normatyvų taikymas. AB bankas „FINASTA“ susiduria su veiklos neapibrėžtumu dėl banko akcininkų, vadovybės, verslo modelio pokyčių, todėl bankui pratęstas 11 proc. individualaus kapitalo pakankamumo normatyvo taikymas, be to, bankas įpareigotas iki 2015 m. vasario 27 d. parengti ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pateikti naują banko strateginį veiklos planą, iš kurio būtų matyti naujųjų banko savininkų vizija dėl tolesnės banko veiklos. UAB Medicinos bankui, kuriam po paskutinio Lietuvos banko atlikto inspektavimo nurodyta mažinti su nekilnojamuoju turtu susijusią riziką, dėl jautrumo prisiimti papildomus nuostolius, pratęstas 10 proc. individualaus kapitalo pakankamumo normatyvo taikymas. Bankas taip pat įpareigotas iki 2015 m. sausio 31 d. parengti ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pateikti naują banko strateginį veiklos planą bei kapitalo stiprinimo planą.

Lietuvos bankas toliau atliks įtartinų pinigų tikrumo tyrimą

Lietuvos banko valdyba patvirtino Įtartinų litų banknotų, monetų, centų monetų ir eurų banknotų, monetų, euro centų monetų tikrumo tyrimo atlikimo Lietuvos banke ir padirbtų, įtartinų pinigų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisykles. Jose reglamentuota, kaip Lietuvos bankas ir kredito įstaigos, kiti grynųjų pinigų tvarkytojai turi veikti iš juridinių asmenų gavę ar pinigų perskaičiavimo metu radę įtartinų grynųjų litų ir eurų, kurių apsaugos priemonės galimai neatitinka tikrų pinigų apsaugos priemonių.

Įtartinų pinigų tikrumo tyrimas Lietuvos banke vyko ir anksčiau. Tokį tyrimą gali atlikti ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Lietuvos teismo ekspertizės centras.

Tyrimo tvarka patikslinta atsižvelgus į įvestą naują valiutą.

Taisyklėse nurodyta, kad Lietuvos bankas privalo priimti iš fizinių arba juridinių asmenų įtartinus pinigus ir atlikti jų tikrumo tyrimą, o padirbtus pinigus, atlikus tikrumo tyrimą, perduoti teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.

Grynųjų pinigų tvarkytojas privalo išimti iš apyvartos gautus įtartinus pinigus ir juos perduoti teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Grynųjų pinigų tvarkytojas, kuriam buvo pateikti įtartini pinigai, privalo nedelsdamas telefonu 112 pranešti apie gautus įtariamus padirbtais pinigus teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir imtis priemonių asmens, pateikusio pinigus, tapatybei nustatyti.

Taisyklės paskelbtos Lietuvos banko svetainėje.

Viešųjų ryšių skyrius