Konstruktyvi suinteresuotų šalių komunikacija – pirmasis žingsnis bioekonomikos plėtros sėkmei

Pasaulyje augantis kokybiško maisto poreikis, senkantys biologiniai ištekliai, klimato kaitos iššūkiai, Europos žaliojo kursto tikslai šiandien yra priežastys, skatinančios vystyti bioekonomiką, telkiančios mokslą, verslą, viešąjį sektorių, nevyriausybines organizacijas  kurti ir diegti naujas technologines bei socialines inovacijas, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) ir kitų fondų lėšomis. Tačiau tam visų pirma reikalinga sėkminga visų grandžių komunikacija.   

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA)  mokslininkai šioje veikloje yra ypač aktyvūs, dalyvaudami  įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, suvedančiuose suinteresuotas šalis bei atskleidžiančiuose KPP galimybes.

VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas, įgyvendindamas projektą „Komunikacijos priemonių, skatinančių aktyvesnį įsitraukimą į KPP bei prisidedančių prie efektyvesnio KPP programos taikymo kaimiškųjų regionų vystymuisi ir bioekonomikos plėtrai, įgyvendinimas“, skyrė dėmesį trims sritims: kaimiškųjų regionų vystymuisi, perspektyvaus bioekonomikos sektoriaus plėtrai, inovacijų diegimui įgyvendinant KPP projektus.

Projekto metu buvo siekiama skleisti gerąją patirtį įgyvendinant KPP, apžvelgti kaimo plėtros bei bioekonomikos vystymosi galimybes, taip pat sutelkus mokslo, verslo, valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus ieškota sprendimų, kaip regionuose diegti inovacijas ir kurti didesnę pridėtinę vertę.

Įgyvendinant projektą Akademijos mokslininkai surengė seminarų ciklą „Bioekonomikos plėtra kaimiškųjų regionų vystymuisi. Patirtis ir perspektyvos“, kurio metu skaityti pranešimai aktualiomis temomis:  „Bioekonomika – kas tai?“, „Trumposios maisto tiekimo grandinės – kas laimi?“, „Tvarus vartojimas – kodėl tai svarbu“, „Apie ūkį ir bites“, „Beariminė (no till)  žemdirbystė – ūkininkavimo ateitis“, „Biologinės įvairovės perspektyvos žmogaus dominuojamame pasaulyje“. Seminarų metu perskaitytų pranešimų temos paskatino aktyvias diskusijas lokalių vietovių bendruomenėms rūpimais klausimais, visuotinai aktualiomis tvarios plėtros ir švarios aplinkos išsaugojimo temomis.

Dvi dienas gyvai ir nuotoliniu būdu vykusi tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2021: Prisitaikymas prie klimato kaitos“ sulaukė dalyvių dėmesio iš Europos ir viso pasaulio. Ekspertų nuomonė dėl bioekonomikos plėtros sprendžiant klimato kaitos iššūkius buvo vieninga: siekiant darnios pasaulio raidos, kokybiško, saugaus ir švaraus žmonijos gyvenimo, būtini aktyvūs sprendimai mažinantys klimato kaitą bei užtikrinantys senkančių biologinių išteklių apsaugą.

Diskusijos metu Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, verslininkai, ūkininkai dėstė nuomones apie bioekonomikos svarbą ir perspektyvas integruojant bioekonomikos vystymo kaimo plėtrai principus, klimato kaitos padarinių švelninimo priemones, buvo keičiamasi patirtimi, gerąja praktika.

Trečiasis renginys – dvi dienas vykusi konferencija „Sprendimai regionų plėtrai. Geroji KPP patirtis ir galimybės“. Ji buvo skirta diskusijoms apie tvarius sprendimus kaimo vietovėms, kurie yra būtini atsižvelgiant į šiandienos iššūkius ir Europos žaliojo kurso įsipareigojimus. Atkreiptas dėmesys, kad daug galimybių teikia KPP lėšos, taip pat parama, gaunama  iš kitų fondų. Renginio dalyviai buvo supažindinti su kaimo vietovėse įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžiais, kuriuos pristatė patys projektų vykdytojai. Savo praktine patirtimi propaguojant tausojantįjį  ūkininkavimą su minimaliu poveikiu aplinkai dalijosi ūkininkai, apie naujausių technologijų diegimą žemės ūkyje pranešimus skaitė mokslininkai. Buvo kalbama ne tik apie technologines, bet ir apie socialines inovacijas ir jų reikšmę siekiant teigiamų pokyčių.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų  programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

 

 

 

 

 

www.vdu.ltwww.zum.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDŪ ŽŪA, Bioekonomikos plėtros fakultetas, žaliasis kursas